"TSegNet: An efficient and accurate tooth segmentation network on 3D dental model", Medical Image Analysis, 2021. [Zhiming Cui, Changjian Li, Nenglun Chen, Guodong Wei, Runnan Chen, Yuanfeng Zhou, Dinggang Shen, Wenping Wang]