“A novel multiple instance learning framework for COVID-19 severity assessment via data augmentation and self-supervised learning”, Medical Image Analysis, 2021. [Zekun Li, Wei Zhao, Feng Shi, Lei Qi, Xingzhi Xie, Ying Wei, Zhongxiang Ding, Yang Gao, Shangjie Wu, Jun Liu, Yinghuan Shi, Dinggang Shen]