Alumni
Former Postdocs, PhD Students, and Visiting Scholars/Students
Jie Wei
Visiting PhD
Chaolin Li
Visiting Scholar
Lu Tang
Visiting Scholar
Zelin Qiu
Visiting Matser
Chong Wang
Visiting PhD
Xukun Zhang
Visiting Master
Jintao Lu
Visiting Undergraduate
Jianping Li
Visiting Master
Xiaopeng Yu
Undergraduate
Xiaoshu Li