“Hierarchical Morphology-Guided Tooth Instance Segmentation from CBCT Images”, IPMI, 2021. [Zhiming Cui, Bojun Zhang, Chunfeng Lian, Changjian Li, Lei Yang, Wenping Wang, Min Zhu, Dinggang Shen]