Journals:

COPYRIGHT NOTICE: These materials are presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author’s copyright. In most cases, these works may not be reposted without the explicit permission of the copyright holder.

 1. "Detail-preserving image warping by enforcing smooth image sampling", Neural Networks, 2024. [Qingrui Sha, Kaicong Sun, Caiwen Jiang, Mingze Xu, Zhong Xue, Xiaohuan Cao, Dinggang Shen]

 2. "Achieving Multi-modal Brain Disease Diagnosis Performance Using Only Single-modal Images Through Generative AI", Communications Engineering, 2024. [Kaicong Sun, Yuanwang Zhang, Jiameng Liu, Ling Yu, Yan Zhou, Fang Xie, Qihao Guo, Han Zhang, Qian Wang, Dinggang Shen]

 3. "Attention-Based MultiOffset Deep Learning Reconstruction of Chemical Exchange Saturation Transfer (AMO-CEST) MRI", IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2024. [Zhikai Yang, Dinggang Shen, Kannie W. Y. Chan, Jianpan Huang]

 4. "Construction of unbiased dental template and parametric dental model for precision digital dentistry", Biomedical Signal Processing and Control, 2024. [Lei Ma, Jingyang Zhang, Ke Deng, Peng Xue, Zhiming Cui, Yu Fang, Minhui Tan, Yue Zhao, Min Zhu, Zhongxiang Ding, Dinggang Shen]

 5. "ChatCAD+: Towards a Universal and Reliable Interactive CAD using LLMs", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2024. [Zihao Zhao, Sheng Wang, Jinchen Gu, Yitao Zhu, Lanzhuju Mei, Zixu Zhuang, Zhiming Cui, Qian Wang, Dinggang Shen]

 6. "Real-time Diagnosis of Intracerebral Hemorrhage by Generating Dual-energy CT from Single-energy CT", Medical Image Analysis, 2024. [Caiwen Jiang, Tianyu Wang, Yongsheng Pan, Zhongxiang Ding, Dinggang Shen]

 7. "Adaptive and Iterative Learning with Multi-perspective Regularizations for Metal Artifact Reduction", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2024. [Jianjia Zhang, Haiyang Mao, Dingyue Chang, Hengyong Yu, Weiwen Wu, Dinggang Shen

 8. "Unified Model for Children’s Brain Image Segmentation with Co-Registration Framework Guided by Longitudinal MRI", IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2024. [Lin Teng, Yichu He, Zehong Cao, Rui Hua, Ye Han, Qianjin Feng, Feng Shi, Dinggang Shen]

 9. "A domain-knowledge based interpretable deep learning system for improving clinical breast ultrasound diagnosis", Communications Medicine, 2024. [Lin Yan, Zhiying Liang, Hao Zhang, Gaosong Zhang, Weiwei Zheng, Chunguang Han, Dongsheng Yu, Hanqi Zhang, Xinxin Xie, Chang Liu, Wenxin Zhang, Hui Zheng,  Jing Pei, Dinggang Shen, Xuejun Qian]

 10. "Constructing Hierarchical Attentive Functional Brain Networks for Early AD Diagnosis", Medical Image Analysis, 2024. [Jianjia Zhang, Yunan Guo, Luping Zhou, Lei Wang, Weiwen Wu, Dinggang Shen]

 11. "Surviving ChatGPT in Healthcare", Frontiers in Radiology, 2024. [Zhengliang Liu, Lu Zhang, Zihao Wu, Xiaowei Yu, Chao Cao, Haixing Dai, Ninghao Liu, Jun Liu, Wei Liu, Quanzheng Li, Dinggang Shen, Xiang Li, Dajiang Zhu, Tianming Liu]

 12. "Multi-modal Modality-masked Diffusion Network for Brain MRI Synthesis with Random Modality Missing", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2024. [Xiangxi Meng, Kaicong Sun, Jun Xu, Xuming He, Dinggang Shen]

 13. "An Iterative Optimizing Framework for Radiology Report Summarization with ChatGPT", IEEE Transactions on Artificial Intelligence, 2024. [Chong Ma, Zihao Wu, Jiaqi Wang, Shaochen Xu, Yaonai Wei, Zhengliang Liu, Lei Guo, Xiaoyan Cai, Shu Zhang, Tuo Zhang, Dajiang Zhu, Dinggang Shen, Tianming Liu, Xiang Li]

 14. "ScribFormer: Transformer Makes CNN Work Better for Scribble-based Medical Image Segmentation", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2024. [Zihan Li, Yuan Zheng, Dandan Shan, Shuzhou Yang, Qingde Li, Beizhan Wang, Yuanting Zhang, Qingqi Hong, Dinggang Shen]

 15. "Multimodal Brain Tumor Segmentation Boosted by Monomodal Normal Brain Images", IEEE Transactions on Image Processing, 2024. [Huabing Liu, Zhengze Ni, Dong Nie, Dinggang Shen, Jinda Wang, Zhenyu Tang]

 16. "A deep learning system for predicting time to progression of diabetic retinopathy", Nature Medicine, 2024. [Ling Dai, Bin Sheng, Tingli Chen, Qiang Wu, Ruhan Liu, Chun Cai, Liang Wu, Dawei Yang, Haslina Hamzah, Yuexing Liu, Xiangning Wang, Zhouyu Guan, Shujie Yu, Tingyao Li, Ziqi Tang, Anran Ran, Haoxuan Che, Hao Chen, Yingfeng Zheng, Jia Shu, Shan Huang, Chan Wu, Shiqun Lin, Dan Liu, Jiajia Li, Zheyuan Wang, Ziyao Meng, Jie Shen, Xuhong Hou, Chenxin Deng, Lei Ruan, Feng Lu, Miaoli Chee, Ten Cheer Quek, Ramyaa Srinivasan, Rajiv Raman, Xiaodong Sun, Ya Xing Wang, Jiarui Wu, Hai Jin, Rongping Dai, Dinggang Shen, Xiaokang Yang, Minyi Guo, Cuntai Zhang, Carol Y. Cheung, Gavin Siew Wei Tan, Yih-Chung Tham, Ching-Yu Cheng, Huating Li, Tien Yin Wong, Weiping Jia]

 17. "A Unified Multi-Modality Fusion Framework for Deep Spatio-Temporal-Spectral Feature Learning in Resting-State fMRI Denoising", IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2024. [Minjoo Lim, Keun-Soo Heo, Jun-Mo Kim, Bogyeong Kang, Weili Lin, Han Zhang, Dinggang Shen, Tae-Eui Ka]

 18. "Modality-Specific Information Disentanglement from Multi-parametric MRI for Breast Tumor Segmentation and Computer-aided Diagnosis", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2024. [Qianqian Chen, Jiadong Zhang, Runqi Meng, Lei Zhou, Zhenhui Li, Qianjin Feng, Dinggang Shen]

 19. "One model, two brains: Automatic fetal brain extraction from MR images of twins", Computerized Medical Imaging and Graphics, 2024. [Jian Chen, Ranlin Lu, Bin Jiang, He Zhang, Geng Chen, Dinggang Shen]

 20. "Instruction-ViT: Multi-modal prompts for instruction learning in vision transformer", Information Fusion, 2023. [Zhenxiang Xiao, Yuzhong Chen, Junjie Yao, Lu Zhang, Zhengliang Liu, Zihao Wu, Xiaowei Yu, Yi Pan, Lin Zhao, Chong Ma, Xinyu Liu, Wei Liu, Xiang Li, Yixuan Yuan, Dinggang Shen, Dajiang Zhu, Dezhong Yao, Tianming Liu, Xi Jiang]

 21. "Coarse-to-fine registration and time-intensity curves constraint for liver DCE-MRI synthesis", Computerized Medical Imaging and Graphics, 2023. [Yuhang Sun, Yuning Gu, Feng Shi, Jiameng Liu, Guoqiang Li, Qianjin Feng, Dinggang Shen]

 22. "A progressive framework for tooth and substructure segmentation from cone-beam CT images", Computers in Biology and Medicine, 2023. [Minhui Tan, Zhiming Cui, Tao Zhong, Yu Fang, Yu Zhang, Dinggang Shen]

 23. "Beam-wise dose composition learning for head and neck cancer dose prediction in radiotherapy", Medical Image Analysis, 2023. [Lin Teng, Bin Wang, Xuanang Xu, Jiadong Zhang, Lanzhuju Mei, Qianjin Feng, Dinggang Shen]

 24. "Tissue Segmentation of Thick-Slice Fetal Brain MR Scans with Guidance from High-Quality Isotropic Volumes", IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2023. [Shijie Huang, Xukun Zhang, Zhiming Cui, He Zhang, Geng Chen, Dinggang Shen]

 25. "Deep learning-assisted preclinical MR fingerprinting for sub-millimeter T1 and T2 mapping of entire macaque brain", Magnetic Resonance in Medicine, 2023. [Yuning Gu, Yongsheng Pan, Zhenghan Fang, Lei Ma, Yuran Zhu, Charlie Androjna, Kai Zhong, Xin Yu, Dinggang Shen]

 26. "Joint and Individual Component Regression", Journal of Computational and Graphical Statistics, 2023. [Peiyao Wang, Haodong Wang, Quefeng Li, Dinggang Shen, Yufeng Liu]

 27. "Image Recovery Matters: A Recovery-Extraction Framework for Robust Fetal Brain Extraction from MR Images", IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2023. [Jian Chen, Ranlin Lu, Shilin Ye, Mengting Guang, Tewodros Megabiaw Tassew, Bin Jing, Guofu Zhang, Geng Chen, Dinggang Shen]

 28. "Verifying and refining early statuses in Alzheimer’s disease progression: a possibility from deep feature comparison", Cerebral Cortex, 2023. [Mianxin Liu, Liang Cui,  Zixiao Zhao, Shuhua Ren, Lin Huang, Yihui Guan, Qihao Guo, Fang Xie, Qi Huang, Dinggang Shen]

 29. "3D Multi-Modality Transformer-GAN for High-quality PET Reconstruction", Medical Image Analysis, 2023. [Yan Wang, Yanmei Luo, Chen Zu, Bo Zhan, Zhengyang Jiao, Xi Wu, Jiliu Zhou, Dinggang Shen, Luping Zhou]

 30. "Multimodal Transformer Network for Incomplete Image Generation and Diagnosis of Alzheimer’s Disease", Computerized Medical Imaging and Graphics, 2023. [Xingyu Gao, Feng Shi, Dinggang Shen, Manhua Liu]

 31. "Uncertainty-driven Refinement Framework for Ovarian Tumor Segmentation in CECT Volume", Medical Physics, 2023. [Jiaqi Hu, Zhiming Cui, Xiao Zhang, Jiadong Zhang, Honghe Zhang, Yan Lu, Dinggang Shen]

 32. "A common spectrum underlying multiple brain disorders in youth and elders revealed by deep learning on brain functional networks", iScience, 2023. [Mianxin Liu, Jingyang Zhang, Yao Wang, Yan Zhou, Fang Xie, Qihao Guo, Feng Shi, Han Zhang, Qian Wang, Dinggang Shen]

 33. "An Anatomy- and Topology-Preserving Framework for Coronary Artery Segmentation", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2023. [Xiao Zhang, Kaicong Sun, Dijia Wu, Xiaosong Xiong, Jiameng Liu, Linlin Yao, Shufang Li, Yining Wang, Jun Feng, Dinggang Shen]

 34. "Breast Fibroglandular Tissue Segmentation for Automated BPE Quantification with Iterative Cycle-consistent Semi-supervised Learning", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2023. [Jiadong Zhang, Zhiming Cui, Luping Zhou, Yiqun Sun, Zhenhui Li, Zaiyi Liu, Dinggang Shen]

 35. "A Hierarchical Graph V-Net with Semi-supervised Pre-training for Histological Image based Breast Cancer Classification", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2023. [Yonghao Li, Yiqing Shen, Jiadong Zhang, Shujie Song, Zhenhui Li, Jing Ke, Dinggang Shen]

 36. 'Joint Cross-Attention Network with Deep Modality Prior for Fast MRI Reconstruction', IEEE Transactions on Medical Imaging, 2023. [Kaicong Sun, Qian Wang, Dinggang Shen]

 37. "Recent advancements in artificial intelligence for breast cancer: Image augmentation, segmentation, diagnosis, and prognosis approaches", Seminars in Cancer Biology, 2023.  [Jiadong Zhang, Jiaojiao Wu, Xiang Sean Zhou, Feng Shi, Dinggang Shen]

 38. "DTR-Net: Dual-space 3D Tooth Model Reconstruction from Panoramic X-ray Images", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2023. [Lanzhuju Mei, Yu Fang, Yue Zhao, Xiang Sean Zhou, Min Zhu, Zhiming Cui, Dinggang Shen]

 39. "Rectify ViT Shortcut Learning by Visual Saliency", IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2023. [Chong Ma, Lin Zhao, Yuzhong Chen, Lei Guo, Tuo Zhang, Xintao Hu, Dinggang Shen, Xi Jiang, Tianming Liu]

 40. "A-GCL: Adversarial Graph Contrastive Learning for fMRI Analysis to Diagnose Neurodevelopmental Disorders", Medical Image Analysis, 2023. [Shengjie Zhang, Xiang Chen, Xin Shen, Bohan Ren, Ziqi Yu, Haibo Yang, Xi Jiang, Dinggang Shen, Yuan Zhou, Xiao-Yong Zhang]

 41. "Summary of ChatGPT-Related Research and Perspective Towards the Future of Large Language Models", Meta-Radiology, 2023. [Yiheng Liu, Tianle Han, Siyuan Ma, Jiayue Zhang, Yuanyuan Yang, Jiaming Tian, Hao He, Antong Li, Mengshen He, Zhengliang Liu, Zihao Wu, Lin Zhao, Dajiang Zhu, Xiang Li, Ning Qiang, Dinggang Shen, Tianming Liu, Bao Ge]

 42. "Individualized assessment of brain Aβ deposition with fMRI using deep learning", IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2023. [Chaolin Li, Mianxin Liu, Jing Xia, Lang Mei, Qing Yang, Feng Shi, Han Zhang, and Dinggang Shen]

 43. "TS-DSANN: Texture and Shape focused Dual-Stream Attention Neural Network for Benign-Malignant Diagnosis of Thyroid Nodules in Ultrasound Images", Medical Image Analysis, 2023. [Lu Tang, Chuangeng Tian, Hang Yang, Zhiming Cui, Yu Hui, Kai Xu, Dinggang Shen]

 44. "TransDose: Transformer-based Radiotherapy Dose Prediction from CT Images guided by Super-Pixel-Level GCN Classification", Medical Image Analysis, 2023. [Zhengyang Jiao, Xingchen Peng, Yan Wang, Jianghong Xiao, Dong Nie, Xi Wu, Xin Wang, Jiliu Zhou, Dinggang Shen]

 45. "A Generalized Dual-Domain Generative Framework with Hierarchical-Consistency for Medical Image Reconstruction and Synthesis", (Nature) Communications Engineering, 2023. [Jiadong Zhang*, Kaicong Sun*, Junwei Yang*, Yan Hu*, Yuning Gu*, Zhiming Cui*, Xiaopeng Zong, Fei Gao, Dinggang Shen]

 46. "A novel approach analysing the dynamic brain functional connectivity for improved MCI detection", IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2023. [Tangwei Cao, Runwei Lin, Yinuo Zheng, Dinggang Shen, Lin Xu]

 47. "DSMT-Net: Dual Self-supervised Multi-operator Transformation for Multi-source Endoscopic Ultrasound Diagnosis", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2023. [Jiajia Li, Pingping Zhang, Teng Wang, Lei Zhu, Ruhan Liu, Xia Yang, Kaixuan Wang, Dinggang Shen, Bin Sheng]

 48. "Artifact Detection and Restoration in Histology Images with Stain-Style and Structural Preservation", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2023. [Jing Ke, Kai Liu, Yuxiang Sun, Yuying Xue, Jiaxuan Huang, Yizhou Lu, Jun Dai, Yaobing Chen, Xiaodan Han, Yiqing Shen, Dinggang Shen]

 49. "A robust and efficient AI assistant for breast tumor segmentation from DCE-MRI via a novel spatial-temporal framework", Patterns, 2023. [Jiadong Zhang, Zhiming Cui, Zhenwei Shi, Yingjia Jiang, Zhiliang Zhang, Xiaoting Dai, Zhenlu Yang, Yuning Gu, Lei Zhou, Chu Han, Xiaomei Huang, Chenglu Ke, Suyun Li, Zeyan Xu, Fei Gao, Luping Zhou, Rongpin Wang, Jun Liu, Jiayin Zhang, Zhongxiang Ding, Kun Sun, Zhenhui Li, Zaiyi Liu, Dinggang Shen]

 50. "Multi-scale Transformer Network with Edge-aware Pre-training for Cross-Modality MR Image Synthesis", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2023. [Yonghao Li, Tao Zhou, Kelei He, Yi Zhou, Dinggang Shen]

 51. "Eye-gaze-guided Vision Transformer for Rectifying Shortcut Learning", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2023. [Chong Ma, Lin Zhao, Yuzhong Chen, Sheng Wang, Lei Guo, Tuo Zhang, Dinggang Shen, Xi Jiang, Tianming Liu]

 52. "Fast and Low-dose Medical Imaging Generation Empowered by Hybrid Deep-learning and Iterative Reconstruction", Cell Reports Medicine, 2023. [Shu Liao, Zhanhao Mo, Mengsu Zeng, Jiaojiao Wu, Yuning Gu, Guobin Li, Guotao Li, Guotao Quan, Yang Lv, Lin Liu, Chun Yang, Xinglie Wang, Xiaoqian Huang, Yang Zhang, Wenjing Cao, Yun Dong, Ying Wei, Qing Zhou, Yongqin Xiao, Yiqiang Zhan, Xiang Sean Zhou, Feng Shi, Dinggang Shen]

 53. "Hierarchical Graph Convolutional Network Built by Multiscale Atlases for Brain Disorder Diagnosis Using Functional Connectivity", IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2023. [Mianxin Liu, Han Zhang, Feng Shi, Dinggang Shen]

 54. "Sparsity-guided Multiple Functional Connectivity Patterns for Classification of Schizophrenia via Convolutional Network", Human Brain Mapping, 2023. [Renping Yu, Cong Pan, Lingbin Bian, Xuan Fei, Mingming Chen, and Dinggang Shen]

 55. "Learning to Summarize Chinese Radiology Findings with a Pre-trained Encoder", IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2023. [Zuowei Jiang, Xiaoyan Cai, Junwei Han, Libin Yang, Wei Zhao, Jun Liu, Dinggang Shen, Tianming Liu]

 56. "Semi-supervised Standard-dose PET Image Generation via Region-adaptive Normalization and Structural Consistency Constraint", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2023. [Caiwen Jiang, Yongsheng Pan, Zhiming Cui, Dong Nie, Dinggang Shen]

 57. "Two-Stage Self-Supervised Cycle-Consistency Transformer Network for Reducing Slice Gap in MR Images", IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2023. [Zhiyang Lu, Zheng Li, Jun Wang, Jun Shi, Dinggang Shen]

 58. "Hierarchical Organ-aware Total-Body Standard-dose PET Reconstruction from Low-dose PET and CT Images", IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2023. [Jiadong Zhang, Zhiming Cui, Caiwen Jiang, Shanshan Guo, Fei Gao, Dinggang Shen]

 59. 'Severity prediction of pulmonary diseases using chest CT scans via cost-sensitive label multi-kernel distribution learning', Computers in Biology and Medicine, 2023. [Xin Wang, Jun Wang, Fei Shan, Yiqiang Zhan, Jun Shi, Dinggang Shen]

 60. "Mine local homogeneous representation by interaction information clustering with unsupervised learning in histopathology images", Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2023. [Jing Ke, Yiqing Shen, Yizhou Lu, Yi Guo, Dinggang Shen]

 61. "uRP: An Integrated Research Platform for One-Stop Analysis of Medical Images", Frontiers in Radiology, 2023. [Jiaojiao Wu, Yuwei Xia, Xuechun Wang, Ying Wei, Aie Liu, Lei Chen, Jing Shi, Liye Wang, Yiqiang Zhan, Xiang Sean Zhou, Zhong Xue, Feng Shi, Dinggang Shen]

 62. "Histopathological Auxiliary System for Brain Tumour (HAS-Bt) based on Weakly Supervised Learning using a WHO CNS5-Style Pipeline", Journal of Neuro-Oncology, 2023. [Yixin Ma, Feng Shi, Tianyang Sun, Hong Chen, Haixia Cheng, Xiaojia Liu, Shuai Wu, Junfeng Lu, Yaping Zou, Jun Zhang, Lei Jin*, Dinggang Shen*, Jinsong Wu*]

 63. "AutoEncoder-Driven Multimodal Collaborative Learning for Medical Image Synthesis", International Journal of Computer Vision, 2023. [Bing Cao, Zhiwei Bi, Qinghua Hu, Han Zhang, Nannan Wang, Xinbo Gao, Dinggang Shen]

 64. "Cross-level Feature Aggregation Network for Polyp Segmentation", Pattern Recognition, 2023.  [Tao Zhou, Yi Zhou, Kelei He, Chen Gong, Jian Yang, Huazhu Fu, Dinggang Shen]

 65. "Deep Learning Based Brain MRI Registration Driven by Local-Signed-Distance-Fields of Segmentation Labels", Medical Physics, 2023. [Yue Yang, Shunbo Hu, Lintao Zhang, Dinggang Shen]

 66. "The Necessary of Ternary Amyloid Classification for Clinical Practice: An Alternative to the Binary Amyloid Definition", View, 2023. [Shuhua Ren, Yongsheng Pan, Junpeng Li, Lin Huang, Liang Cui, Donglang Jiang, Qi Huang, Yihui Guan, Qihao Guo, Dinggang Shen, Fang Xie]
 67. "Semi-Cycled Generative Adversarial Networks for Real-World Face Super-Resolution", IEEE Transactions on Image Processing, 2023.  [Hao Hou, Xiaotao Hu, Jun Xu, Yingkun Hou, Benzheng Wei, Dinggang Shen]

 68. "TaG-Net: Topology-aware Graph Network for Centerline-based Vessel Labeling", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2023. [Linlin Yao, Feng Shi, Sheng Wang, Xiao Zhang, Zhong Xue, Xiaohuan Cao, Yiqiang Zhan, Lizhou Chen, Yuntian Chen, Bin Song, Qian Wang, Dinggang Shen]

 69. "ClusterSeg: A Crowd Cluster Pinpointed Nucleus Segmentation Framework with Cross-Modality Datasets", Medical Image Analysis, 2023. [Jing Ke, Yizhou Lu, Yiqing Shen, Junchao Zhu, Yijin Zhou, Jinghan Huang, Jieteng Yao, Xiaoyao Liang, Yi Guo, Zhonghua Wei, Sheng Liu, Qin Huang, Fusong Jiang, Dinggang Shen]

 70. "A generalizable brain extraction net (BEN) for multimodal MRI data from rodents, nonhuman primates, and humans", eLife, 2022. [Ziqi Yu, Xiaoyang Han, Wenjing Xu, Jie Zhang, Carsten Marr, Dinggang Shen, Tingying Peng, Xiao-Yong Zhang, Jianfeng Feng]

 71. "Fast Multi-Contrast MRI Acquisition by Optimal Sampling of Information Complementary to Pre-acquired MRI Contrast", IEEE Trans. on Medical Imaging, 2022. [Junwei Yang, Xiao-Xin Li, Feihong Liu, Dong Nie, Pietro Lio, Haikun Qi, Dinggang Shen]

 72. "Does Perfect Filtering Really Guarantee Perfect Phase Correction for diffusion MRI data?", Computerized Medical Imaging and Graphics, 2022.  [Feihong Liu, Junwei Yang, Mingyue Feng, Zhiming Cui, Xiaowei He, Luping Zhou, Jun Feng, Dinggang Shen]

 73. "Image Synthesis with Disentangled Attributes for Chest X-Ray Nodule Augmentation and Detection", Medical Image Analysis, 2022. [Zhenrong Shen, Xi Ouyang, Bin Xiao, Jie-Zhi Cheng, Dinggang Shen, Qian Wang] 

 74. "Structural Attention Graph Neural Network for Diagnosis and Prediction of COVID-19 Severity", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2022. [Yanbei Liu, Henan Li, Tao Luo, Changqing Zhang, Zhitao Xiao, Ying Wei, Yaozong Gao, Feng Shi, Fei Shan, Dinggang Shen]

 75. "3D-MASNet: 3D Mixed-scale Ajavascript:;symmetric Convolutional Segmentation Network for 6-month-old Infant Brain MR Images", Human Brain Mapping, 2022.[Zilong Zeng, Tengda Zhao, Lianglong Sun, Yihe Zhang, Mingrui Xia, Xuhong Liao, Jiaying Zhang, Dinggang Shen, Li Wang, Yong He]

 76. "TMM-Nets: Transferred Multi- to Mono-modal Generation for Lupus Retinopathy Diagnosis", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2022. [Ruhan Liu, Tianqin Wang, Huating Li, Ping Zhang, Jing Li, Xiaokang Yang, Dinggang Shen, Bin Sheng]

 77. "BowelNet: Joint Semantic-Geometric Ensemble Learning for Bowel Segmentation from Both Partially and Fully Labeled CT Images", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2022. [Chong Wang, Zhiming Cui, Junwei Yang, Miaofei Han, Gustavo Carneiro, Dinggang Shen]

 78. "A Federated Learning System for Histopathology Image Analysis with an Orchestral Stain-Normalization GAN", IEEE Trans. on Medical Imaging, 2022. [Yiqing Shen, Arcot Sowmya, Yulin Luo, Xiaoyao Liang, Dinggang Shen, Jing Ke]

 79. "Outcome prediction of unconscious patients based on weighted sparse brain network construction", IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2022. [Renping Yu, Han Zhang, Xuehai Wu, Xuan Fei, Qing Yang, Zhiwei Ma, Zengxin Qi, Di Zang, Weijun Tang, Ying Mao, Dinggang Shen]

 80. "Deep learning empowered volume delineation of whole-body organs-at-risk for accelerated radiotherapy", Nature Communications, 2022. [Feng Shi, Weigang Hu, Jiaojiao Wu, Miaofei Han, Jiazhou Wang, Wei Zhang, Qing Zhou, Jingjie Zhou, Ying Wei, Ying Shao, Yanbo Chen, Yue Yu, Xiaohuan Cao, Yiqiang Zhan, Xiang Sean Zhou, Yaozong Gao, Dinggang Shen]

 81. "Bidirectional prediction of facial and bony shapes for orthognathic surgical planning", Medical Image Analysis, 2022. [Lei Ma, Chunfeng Lian, Daeseung Kim, Deqiang Xiao, Dongming Wei, Qin Liu, Tianshu Kuang, Maryam Ghanbari, Guoshi Li, Jaime Gateno, Steve G.F.Shen, Li Wang, Dinggang Shen, James J. Xia, Pew-Thian Yap]

 82. "An Artificial-Intelligence-Based Age-Specific Template Construction Framework for Brain Structural Analysis Using Magnetic Resonance Images", Human Brain Mapping, 2022.  [Dongdong Gu, Feng Shi, Rui Hua, Ying Wei, Yufei LI, Jiayu Zhu, Weijun Zhang, Han Zhang, Qing Yang, Peiyu Huang, Yi Jiang, Bin Bo, Yao Li, Minming Zhang, Jinsong Wu, Hongcheng Shi, Siwei Liu, Qiang He, Qiang Zhang, Xu Zhang, Hongjiang Wei, Guocai Liu, Zhong Xue, Dinggang Shen]

 83. "ML-DSVM+: Meta-Learning Based Deep Neural Network SVM+ for Computer-Aided Diagnosis", Pattern Recognition, 2022. [Xiangmin Han, Jun Wang, Shihui Ying, Jun Shi, Dinggang Shen]

 84. "Clinical Feasibility of Deep Learning-Based Automatic Whole Head CBCT Image Segmentation and Landmark Digitization in Computer-Aided Surgical Simulation for Orthognathic Surgery", International Journal of Oral & Maxillofacial Surgery, 2022. [Hannah H. Deng, Qin Liu, Anwei Chen, Tianshu Kuang, Peng Yuan, Jaime Gateno, Daeseung Kim, Joshua C. Barber, Kevin G. Xiong, Philon Yu, Kevin J. Gu, Xuanang Xu, Pingkun Yan, Dinggang Shen, James J. Xia]

 85. "Knee Cartilage Defect Assessment by Graph Representation and Surface Convolution", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2022. [Zixu Zhuang, Liping Si, Sheng Wang, Kai Xuan, Xi Ouyang, Yiqiang Zhan, Zhong Xue, Lichi Zhang, Dinggang Shen, Weiwu Yao, Qian Wang]

 86. "Multimodal MRI Reconstruction Assisted With Spatial Alignment Network", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2022. [Kai Xuan, Lei Xiang, Xiaoqian Huang, Lichi Zhang, Shu Liao, Dinggang Shen, Qian Wang]

 87. "Joint Selection of Brain Network Nodes and Edges for MCI Identification", Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2022. [Xiao Jiang, Lishan Qiao, Renato De Leone, Dinggang Shen]

 88. "Auto-DenseUNet: Searchable Neural Network Architecture for Mass Segmentation in 3D Automated Breast Ultrasound", Medical Image Analysis, 2022.  [Xuyang Cao, Houjin Chen, Yanfeng Li, Yahui Peng, Yue Zhou, Lin Cheng, Tianming Liu, Dinggang Shen]

 89. "Identify Representative Samples by Conditional Random Field of Cancer Histology Images", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2022. [Yiqing Shen, Dinggang Shen, Jing Ke]

 90. "False-negative and false-positive outcomes of computer aided detection on brain metastasis: secondary analysis of a multicenter, multireader study", Neuro-Oncology, 2022.  [Xiao Luo, Yadi Yang, Shaohan Yin, Hui Li, Weijing Zhang, Guixiao Xu, Weixiong Fan, Dechun Zheng, Jianpeng Li, Dinggang Shen, Yaozong Gao, Ying Shao, Xiaohua Ban, Jing Li, Shanshan Lian, Cheng Zhang, Lidi Ma, Cuiping Lin, Yingwei Luo, Fan Zhou, Shiyuan Wang, Ying Sun, Rong Zhang, Chuanmiao Xie]

 91. "Multiple B-Value Model-Based Residual Network (MORN) for Accelerated High-Resolution Diffusion-Weighted Imaging", IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2022. [Fanwen Wang, Hui Zhang, Fei Dai, Weibo Chen, Shuai Xu, Zidong Yang, Dinggang Shen, Chengyan Wang, He Wang]

 92. "D2FE-GAN: Decoupled dual feature extraction based GAN for MRI image synthesis", Knowledge-Based Systems, 2022. [Bo Zhan, Luping Zhou, Zhiang Li, Xi Wu, Yifei Pu, Jiliu Zhou, Yan Wang, Dinggang Shen]

 93. "Automatic Grading Assessments for Knee MRI Cartilage Defects via Self-ensembling Semi-supervised Learning with Dual Consistency", Medical Image Analysis, 2022. [Jiayu Huo, Xi Ouyang, Liping Si, Kai Xuan, Sheng Wang, Weiwu Yao, Ying Liu, Jia Xu, Dahong Qian, Zhong Xue, Qian Wang, Dinggang Shen, Lichi Zhang]

 94. "Two-Stage Mesh Deep Learning for Automated Tooth Segmentation and Landmark Localization on 3D Intraoral Scans", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2022. [Tai-Hsien Wu, Chunfeng Lian, Sanghee Lee, Matthew Pastewait, Christian Piers, Jie Liu, Fan Wang, Li Wang, Christian Jackson, Wei-Lun Chao, Dinggang Shen, Ching-Chang Ko]

 95. "DeepDRiD: Diabetic Retinopathy—Grading and Image Quality Estimation Challenge", Patterns, 2022. [Ruhan Liu, Xiangning Wang, Qiang Wu, Ling Dai, Xi Fang, Tao Yan, Jaemin Son, Shiqi Tang, Jiang Li, Zijian Gao, Adrian Galdran, J.M. Poorneshwaran, Hao Liu, Jie Wang, Yerui Chen, Prasanna Porwal, Gavin Siew Wei Tan, Xiaokang Yang, Chao Dai, Haitao Song, Mingang Chen, Huating Li, Weiping Jia, Dinggang Shen, Bin Sheng, Ping Zhang]

 96. "High-Dimensional Factor Regression for Heterogeneous Subpopulations", Statistica Sinica, 2022. [Peiyao Wang, Quefeng Li, Dinggang Shen, Yufeng Liu]

 97. "Localization of Craniomaxillofacial Landmarks on CBCT Images Using 3D Mask R-CNN and Local Dependency Learning", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2022. [Yankun Lang, Chunfeng Lian, Deqiang Xiao, Hannah Deng, Kim-Han Thung, Peng Yuan, Jaime Gateno, Tianshu Kuang, David M. Alfi, Li Wang, Dinggang Shen, James J. Xia, Pew-Thian Yap]

 98. "Common Feature Learning for Brain Tumor MRI Synthesis by Context-aware Generative Adversarial Network", Medical Image Analysis, 2022. [Pu Huang, Dengwang Li, Zhicheng Jiao, Dongming Wei, Bing Cao, Zhanhao Mo, Qian Wang, Han Zhang, Dinggang Shen]

 99. "Diffusion Kernel Attention Network for Brain Disorder Classification", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2022. [Jianjia Zhang, Luping Zhou, Lei Wang, Mengting Liu, Dinggang Shen]

 100. "Exploiting Sparse Self-Representation and Particle Swarm Optimization for CNN Compression", IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2022. [Sijie Niu, Kun Gao, Pengfei Ma, Xizhan Gao, Hui Zhao, Jiwen Dong, Yuehui Chen, Dinggang Shen]

 101. 'Three-dimensional Affinity Learning based Multi-branch Ensemble Network for Breast Tumor Segmentation in MRI', Pattern Recognition, 2022. [Lei Zhou, Shuai Wang, Kun Sun, Fuhua Yan, Dinggang Shen]

 102. "Divergent and Convergent Imaging Markers between Bipolar and Unipolar Depression based on Machine Learning", IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2021. [Huifeng Zhang, Zhen Zhou, Lei Ding, Chuangxin Wu, Meihui Qiu, Yueqi Huang, Feng Jin, Ting Shen, Yao Yang, Li-Ming Hsu, Jinhong Wang, Han Zhang, Dinggang Shen, Daihui Peng]

 103. "Deep Attentive Spatio-Temporal Feature Learning for Automatic Resting-State fMRI Denoising", NeuroImage, 2022. [Keun-Soo Heo, Dong-Hee Shin, Sheng-Che Hung, Weili Lin, Han Zhang, Dinggang Shen, Tae-Eui Kam]

 104. "Predicting Genomic Alterations of Phosphatidylinositol-3 Kinase Signaling in Hepatocellular Carcinoma: A Radiogenomics Study Based on Next-Generation Sequencing and Contrast-Enhanced CT", Annals of Surgical Oncology, 2022. [Haotian Liao, Hanyu Jiang, Yuntian Chen, Ting Duan, Ting Yang, Miaofei Han, Zhong Xue, Feng Shi, Kefei Yuan, Mustafa R Bashir, Dinggang Shen, Bin Song, Yong Zeng]

 105. "Deep Learning Derived Automated ASPECTS on Non-Contrast CT Scans of Acute Ischemic Stroke Patients", Human Brain Mapping, 2022. [Zehong Cao, Jiaona Xu, Lizhou Chen, Tianyang Sun, Yichu He, Ying Wei, Yu Zhang, Qianjin Feng, Bin Song, Zhongxiang Ding, Feng Shi, Dinggang Shen]

 106. "GAN-guided Deformable Attention Network for Identifying Thyroid Nodules in Ultrasound Images", IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2022. [Jintao Lu, Xi Ouyang, Xueda Shen, Tianjiao Liu, Zhiming Cui, Qian Wang, Dinggang Shen]

 107. "Doubly Supervised Transfer Classifier for Computer-Aided Diagnosis with Imbalanced Modalities", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2022. [Xiangmin Han, Xiaoyan Fei, Jun Wang, Tao Zhou, Shihui Ying, Jun Shi, Dinggang Shen]

 108. "A fully automatic AI system for tooth and alveolar bone segmentation from cone-beam CT images", Nature Communications, 2022.  [Zhiming Cui, Yu Fang, Lanzhuju Mei, Bojun Zhang, Bo Yu, Jiameng Liu, Caiwen Jiang, Yuhang Sun, Lei Ma, Jiawei Huang, Yang Liu, Yue Zhao, Chunfeng Lian, Zhongxiang Ding, Min Zhu, Dinggang Shen]

 109. "Development and validation of a deep-learning model for detecting brain metastases on 3D post-contrast MRI: a multi-center multi-reader evaluation study", Neuro-Oncology, 2022. [Shaohan Yin, Xiao Luo, Yadi Yang, Ying Shao, Lidi Ma, Cuiping Lin, Qiuxia Yang, Deling Wang, Yingwei Luo, Zhijun Mai, Weixiong Fan, Dechun Zheng, Jianpeng Li, Fengyan Cheng, Yuhui Zhang, Xinwei Zhong, Fangmin Shen, Guohua Shao, Jiahao Wu, Ying Sun, Huiyan Luo, Chaofeng Li, Yaozong Gao, Dinggang Shen, Rong Zhang, Chuanmiao Xie]

 110. "Predicting brain amyloid-β PET gradings with graph convolutional networks based on functional MRI and multi-level functional connectivity", Journal of Alzheimer’s Disease, 2022. [Chaolin Li, Mianxin Liu, Jing Xia, Lang Mei, Qing Yang, Feng Shi, Han Zhang, Dinggang Shen]

 111. "Follow My Eye: Using Gaze to Supervise Computer Aided Diagnosis", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2022. [Sheng Wang, Xi Ouyang, Tianming Liu, Qian Wang, Dinggang Shen]

 112. "COVIDSum: A Linguistically Enriched SciBERT-based Summarization Model for COVID-19 Scientific Papers", Journal of Biomedical Informatics, 2022. [Xiaoyan Cai, Sen Liu, Libin Yang, Yan Lu, Jintao Zhao, Dinggang Shen, Tianming Liu]

 113. "Review of Deep Learning and Medical Image Analysis for COVID-19 Diagnosis and Prediction", Annual Review of Biomedical Engineering, 2022. [Tianming Liu, Eliot Siegel, Dinggang Shen]

 114. "Assessing Clinical Progression from Subjective Cognitive Decline to Mild Cognitive Impairment with Incomplete Multi-modal Neuroimages", Medical Image Analysis, 75: 102266, 2022. [Yunbi Liu, Ling Yue, Shifu Xiao, Wei Yang, Dinggang Shen, Mingxia Liu]

 115. "Influence of Gonadal Steroids on Cortical Surface Area in Infancy", Cerebral Cortex, 2021. [Ann Mary Alex, Tom Ruvio, Kai Xia, Shaili C Jha, Jessica B Girault, Li Wang, Gang Li, Dinggang Shen, Emil Cornea, Martin A Styner, John H Gilmore, Rebecca C Knickmeyer]

 116. "Alterations of dynamic redundancy of functional brain subnetworks in Alzheimer’s disease and major depression disorders", NeuroImage: Clinical, 2021. [Maryam Ghanbari, Mayssa Soussia, Weixiong Jiang, Dongming Wei, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen, Han Zhang]

 117. "Constructing Multi-view High-order Functional Connectivity Networks for Diagnosis of Autism Spectrum Disorder", IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2021. [Feng Zhao, Xiangfei Zhang, Kim-Han Thung, Ning Mao, Seong-Whan Lee, Dinggang Shen]

 118. "Adaptive Rectification based Adversarial Network with Spectrum Constraint for High-quality PET Image Synthesis", Medical Image Analysis, 2021. [Yanmei Luo, Luping Zhou, Bo Zhan, Yuchen Fei, Jiliu Zhou, Yan Wang, Dinggang Shen]

 119. "Multiscale Functional Connectome Abnormality Predicts Cognitive Outcomes in Subcortical Ischemic Vascular Disease", Cerebral Cortex, 2021. [Mianxin Liu, Yao Wang, Han Zhang, Qing Yang, Feng Shi, Yan Zhou, Dinggang Shen]

 120. "Breast Tumor Segmentation in DCE-MRI with Tumor Sensitive Synthesis", IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2021. [Shuai Wang, Kun Sun, Li Wang, Liangqiong Qu, Fuhua Yan, Qian Wang, Dinggang Shen]

 121. "Multi-Class ASD Classification via Label Distribution Learning with Class-Shared and Class-Specific Constraints", Medical Image Analysis, 2021. [Jun Wang, Fengyexin Zhang, Xiuyi Jia, Han Zhang, Shihui Ying, Qian Wang, Jun Shi, Dinggang Shen]

 122. "Review and Prospect: Artificial Intelligence in Advanced Medical Imaging", Frontiers in Radiology, 2021. [Shanshan Wang, Guohua Cao, Yan Wang, Shu Liao, Qian Wang, Jun Shi, Cheng Li, Dinggang Shen]

 123. "A Cascaded Nested Network for 3T Brain MR Image Segmentation Guided by 7T Labeling", Pattern Recognition, 2021. [Jie Wei, Zhengwang Wu, Li Wang, Toan Duc Bui, Liangqiong Qu, Pew-Thian Yap, Yong Xia, Gang Li, Dinggang Shen]

 124. "Two-Stream Graph Convolutional Network for Intra-oral Scanner Image Segmentation", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2021. [Yue Zhao, Lingming Zhang, Yang Liu, Deyu Meng, Zhiming Cui, Chenqiang Gao, Xinbo Gao, Chunfeng Lian, Dinggang Shen]

 125. 'Stability of AI-enabled diagnosis of Parkinson's disease: A study targeting substantia nigra in QSM imaging', Frontiers in Neuroscience, 2021. [Bin Xiao, Naying He, Qian Wang, Feng Shi, Zenghui Cheng, Ewart Mark Haacke, Fuhua Yan, Dinggang Shen]

 126. "Semi-Supervised Deep Transfer Learning for Benign-Malignant Diagnosis of Pulmonary Nodules in Chest CT Images", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2021. [Feng Shi, Bojiang Chen, Wenjie Yang, Ying Wei, Qing Zhou, Rui Zhang, Yaojie Zhou, Qiqi Cao, Fan Yang, Yanbo Chen, Weimin Li, Yaozong Gao, Dinggang Shen]

 127. "Radiomics-based Analysis and Characterization of Breast Lesions with Multiparametric Diffusion-weighted MR", Journal of Translational Medicine19: 443, 2021. [Kun Sun, Zhicheng Jiao, Hong Zhu, Weimin Chai, Xu Yan, Caixia Fu, Jie-Zhi Cheng, Fuhua Yan, Dinggang Shen]

 128. "GACDN: Generative Adversarial Feature Completion and Diagnosis Network for COVID-19", BMC Medical Imaging21: 154, 2021. [Qi Zhu, Haizhou Ye, Liang Sun, Zhongnian Li, Ran Wang, Feng Shi, DinggangShen, Daoqiang Zhang]

 129. "Weakly Supervised Segmentation of COVID19 Infection with Scribble Annotation on CT Images", Pattern Recognition122: 108341, Feb. 2022. [Xiaoming Liu, Quan Yuan, Yaozong Gao, Kelei He, Shuo Wang, Xiao Tang, Jinshan Tang, Dinggang Shen]

 130. "Predicting Motor Outcome of Subthalamic Nucleus Deep Brain Stimulation for Parkinson's Disease Using Quantitative Susceptibility Mapping and Radiomics", Frontiers in Neuroscience, 2021. [Yu Liu, Bin Xiao, Chencheng Zhang, Junchen Li, Yijie Lai, Feng Shi, Dinggang Shen, Linbin Wang, Bomin Sun, Yan Li, Zhijia Jin, Hongjiang Wei, Ewart M. Haacke, Haiyan Zhou, Qian Wang, Dianyou Li, Naying He, Fuhua Yan]

 131. 'DIKA-Nets: Domain-invariant knowledge-guided attention networks for brain skull stripping of early developing macaques', NeuroImage, 2021. [Tao Zhong, Fenqiang Zhao, Yuchen Pei, Zhenyuan Ning, Lufan Liao, Zhengwang Wu, Yuyu Niu, Li Wang, Dinggang Shen, Yu Zhang, Gang Li]

 132. "Learning Brain Functional Networks With Latent Temporal Dependency for MCI Identification", IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2021. [Yanfang Xue, Yining Zhang, Limei Zhang, Seong-Whan Lee, Lishan Qiao, Dinggang Shen]

 133. "Fast and Accurate Craniomaxillofacial Landmark Detection via 3D Faster R-CNN", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2021. [Xiaoyang Chen, Chunfeng Lian, Hannah H. Deng, Tianshu Kuang, Hung-Ying Lin, Deqiang Xiao, Jaime Gateno, Dinggang Shen, James J. Xia, Pew-Thian Yap]

 134. "Liver DCE-MRI registration based on sparse recovery of contrast agent curves", Medical Physics, 2021. [Yuhang Sun, Qiaoyun Zhu, Meiyan Huang, Dinggang Shen, Yujia Zhou, Qianjin Feng]

 135. "Cross-Site Severity Assessment of COVID-19 from CT Images via Domain Adaptation", IEEE Transactions on Medical Imaging, 2021. [Geng-Xin Xu, Chen Liu, Jun Liu, Zhongxiang Ding, Feng Shi, Man Guo, Wei Zhao, Xiaoming Li, Ying Wei, Yaozong Gao, Chuan-Xian Ren, Dinggang Shen]

 136. "Brain Function Network: Higher Order vs More Discrimination", Frontiers in Neuroscience, 2021. [Tingting Guo, Yining Zhang, YanFang Xue, Lishan Qiao, Dinggang Shen]

 137. "Unsupervised Learning of Reference Bony Shapes for Orthognathic Surgical Planning with a Surface Deformation Network", Medical Physics, 2021. [Deqiang Xiao, Hannah Deng, Chunfeng Lian, Tianshu Kuang, Qin Liu, Lei Ma, Yankun Lang, Xu Chen, Daeseung Kim, Jaime Gateno, Steve Guofang Shen, Dinggang Shen, Pew-Thian Yap, James J. Xia]

 138. "iCOVID: Interpretable deep learning framework for early recovery-time prediction of COVID-19 patients", npj Digital Medicine4(1):1-13, 2021. [Jun Wang, Chen Liu, Jingwen Li, Cheng Yuan, Lichi Zhang, Cheng Jin, Jianwei Xu, Yaqi Wang, Yaofeng Wen, Hongbing Lu, Biao Li, Chang Chen, Xiangdong Li*, Dinggang Shen*, Dahong Qian*, Jian Wang*]  * Corresponding authors

 139. "Task-induced Pyramid and Attention GAN for Multimodal Brain Image Imputation and Classification in Alzheimer's disease", IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2021. [Xingyu Gao, Feng Shi, Dinggang Shen, Manhua Liu]

 140. "Multiscale Neural Modeling of Resting-state fMRI Reveals Executive-Limbic Malfunction as a Core Mechanism in Major Depressive Disorder", NeuroImage: Clinical, 2021. [Guoshi Li, Yujie Liu, Yanting Zheng, Ye Wu, Danian Li, Xinyu Liang, Yaoping Chen, Ying Cui, Pew-Thian Yap, Shijun Qiu, Han Zhang, Dinggang Shen]

 141. "Constructing high-order functional connectivity network based on central moment features for diagnosis of autism spectrum disorder", PeerJ, 2021. [Qingsong Xie, Xiangfei Zhang, Islem Rekik, Xiaobo Chen, Ning Mao, Dinggang Shen, Feng Zhao]

 142. "ABCnet: Adversarial Bias Correction Network for Infant Brain MR Images", Medical Image Analysis, 2021. [Liangjun Chen, Zhengwang Wu, Dan Hu, Fan Wang, Keith Smith, Weili Lin, Li Wang, Dinggang Shen, Gang Li]

 143. Disease-image-specific Learning for Diagnosis-oriented Neuroimage Synthesis with Incomplete Multi-Modality Data”, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021. [Yongsheng Pan, Mingxia Liu, Yong Xia, Dinggang Shen]

 144. Reducing Magnetic Resonance Image Spacing by Learning Without Ground-Truth”, Pattern Recognition, 2021. [Kai Xuan, Liping Si, Lichi Zhang, Zhong Xue, Yining Jiao, Weiwu Yao, Dinggang Shen, Dijia Wu, Qian Wang]

 145. Genetic Influences on Longitudinal Trajectories of Cortical Thickness and Surface Area During the First Two Years of Life”, Cerebral Cortex, July, 2021. [Kai Xia, J. Eric Schmitt, Shaili C. Jha,  Jessica B. Girault,  Emil Cornea, Gang Li, Dinggang Shen, Martin Styner, John H. Gilmore]

 146. Classification of Type 2 Diabetes Mellitus with or without Cognitive Impairment from Healthy Controls Using High-order Functional Connectivity”, Human Brain Mapping, 42:4671-4684, Oct. 2021. [Yuna Chen, Zhen Zhou, Yi Liang, Xin Tan, Yifan Li, Chunhong Qin, Yue Feng, Xiaomeng Ma, Zhanhao Mo, Han Zhang, Shijun Qiu, Dinggang Shen]

 147. NHBS-Net: A Feature Fusion Attention Network for Ultrasound Neonatal Hip Bone Segmentation”, IEEE Trans. on Medical Imaging, 2021. [Ruhan Liu, Mengyao Liu, Bin Sheng, Huating Li, Ping Li, Haitao Song, Ping Zhang, Lixin Jiang, Dinggang Shen]

 148. Structure-Driven Unsupervised Domain Adaptation for Cross-Modality Cardiac Segmentation”, IEEE Trans. on Medical Imaging, 2021. [Zhiming Cui, Changjian Li, Zhixu Du, Nenglun Chen, Runnan Chen, Lei Yang, Dinggang Shen*, Wenping Wang*]  * Co-corresponding authors

 149. A Review of Deep Learning-Based Three-dimensional Medical Image Registration Methods”, Quantitative Imaging in Medicine and Surgery, 2021. [Haonan Xiao, Xinzhi Teng, Chenyang Liu, Tian Li, Ge Ren, Ruijie Yang, Dinggang Shen, Jing Cai]

 150. Asymmetric multi-task attention network for prostate bed segmentation in computed tomography images”, Medical Image Analysis, 2021. [Xuanang Xu, Chunfeng Lian, Shuai Wang, Tong Zhu, Ronald C. Chen, Andrew Z. Wang, Trevor J. Royce, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen*, Jun Lian*] * Co-corresponding authors

 151. Cross-Model Attention-Guided Tumor Segmentation for 3D Automated Breast Ultrasound (ABUS) Images”, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2021. [Yue Zhou, Houjin Chen, Yanfeng Li, Xuyang Cao, Shu Wang, Dinggang Shen]

 152. Multi-Site MRI Harmonization via Attention-Guided Deep Domain Adaptation for Brain Disorder Identification”, Medical Image Analysis, 2021. [Hao Guan, Yunbi Liu, Erkun Yang, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen, Mingxia Liu]

 153. Diverse Data Augmentation for Learning Image Segmentation with Cross-Modality Annotations”, Medical Image Analysis, 2021. [Xu Chen, Chunfeng Lian, Li Wang, Hannah Deng, Tianshu Kuang, Steve H. Fung, Jaime Gateno, Dinggang Shen, James J. Xia, Pew-Thian Yap]

 154. Edge-preserving MRI Image Synthesis via Adversarial Network with Iterative Multi-scale Fusion”, Neurocomputing, 452:63-77,2021. [Yanmei Luo, Dong Nie, Bo Zhan, Zhiang Li, Xi Wu, Jiliu Zhou, Yan Wang, Dinggang Shen]

 155. HF-UNet: Learning Hierarchically Inter-Task Relevance in Multi-Task U-Net for Accurate Prostate Segmentation in CT images”, IEEE Transactions on Medical Imaging, 40:2118-2128, 2021. [Kelei He, Chunfeng Lian, Bing Zhang, Xin Zhang, Xiaohuan Cao, Dong Nie, Yang Gao, Junfeng Zhang, Dinggang Shen]

 156. S3Reg: Superfast Spherical Surface Registration Based on Deep Learning”, IEEE Transactions on Medical Imaging, 40:1964-1976, 2021. [Fenqiang Zhao, Zhengwang Wu, Fan Wang, Weili Lin, Shunren Xia, Dinggang Shen, Li Wang, Gang Li]

 157. Multi-Site Infant Brain Segmentation Algorithms: The iSeg-2019 Challenge”, IEEE Transactions on Medical Imaging, 40:1363-1376,2021. [Yue Sun, Kun Gao, Zhengwang Wu, Guannan Li, Xiaopeng Zong, Zhihao Lei, Ying Wei, Jun Ma, Xiaoping Yang, Xue Feng, Li Zhao, Trung Le Phan, Jitae Shin, Tao Zhong, Yu Zhang, Lequan Yu, Caizi Li, Ramesh Basnet, M. Omair Ahmad, M.N.S. Swamy, Wenao Ma, Qi Dou, Toan Duc Bui, Camilo Bermudez Noguera, Bennett Landman, Ian H. Gotlib, Kathryn L. Humphreys, Sarah Shultz, Longchuan Li, Sijie Niu, Weili Lin, Valerie Jewells, Dinggang Shen, Gang Li, Li Wang]

 158. A Consistent Deep Registration Network with Group Data Modeling”, Computerized Medical Imaging and Graphics, 2021. [DongdongGu, Guocai Liu, Xiaohuan Cao, Zhong Xue, Dinggang Shen]

 159. Computing infection distributions and longitudinal evolution patterns in lung CT images”, BMC Medical Imaging, March, 2021. [Dongdong Gu, Liyun Chen, Fei Shan, Liming Xia, Jun Liu, Zhanhao Mo, Fuhua Yan, Bin Song, Yaozong Gao, Xiaohuan Cao, Yanbo Chen, Ying Shao, Miaofei Han, Bin Wang, Guocai Liu, Qian Wang, Feng Shi, Dinggang Shen, Zhong Xue]

 160. An Artificial-intelligence Lung Imaging Analysis System (ALIAS) for Population-based Nodule Computing in CT Scans”, Computerized Medical Imaging and Graphics, 2021. [LiyunChen, Dongdong Gu, Yanbo Chen, Ying Shao, Xiaohuan Cao, Guocai Liu, Yaozong Gao, Qian Wang, Dinggang Shen]

 161. 3D morphometric quantification of maxillae and defects for patients with unilateral cleft palate via deep learning-based CBCT image auto-segmentation”, Orthodontics & Craniofacial Research, March, 2021. [Xiaoyu Wang, Matthew Pastewait, Tai-Hsien Wu, Chunfeng Lian, Beatriz Tejera, Yan-Ting Lee, Feng-Chang Lin, Li Wang, Dinggang Shen, Song Li, Ching-Chang Ko]

 162. MetricUNet: Synergistic Image- and Voxel-Level Learning for Precise Prostate Segmentation via Online Sampling”, Medical Image Analysis, 2021. [Kelei He, Chunfeng Lian, Ehsan Adeli, Jing Huo, Yang Gao, Bing Zhang, Junfeng Zhang, Dinggang Shen]

 163. Dilated perivascular space is related to reduced free-water in surrounding white matter among healthy adults and elderlies but not in patients with severe cerebral small vessel disease”, Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 41:2561-2570, 2021. [Yeerfan Jiaerken, Chunfeng Lian, Peiyu Huang, Xinfeng Yu, Ruiting Zhang, Shuyue Wang, Hui Hong, Xiao Luo, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen*, Minming Zhang*] 

 164. "Large-scale screening of COVID-19 from community acquired pneumonia using infection size-aware classification", Physics in Medicine and Biology, 2021. [Feng Shi, Liming Xia, Fei Shan, Bin Song, Dijia Wu, Ying Wei, Huan Yuan, Huiting Jiang, Yichu He, Yaozong Gao, He Sui, Dinggang Shen]

 165. TSegNet: An efficient and accurate tooth segmentation network on 3D dental model”, Medical Image Analysis, 2021. [Zhiming Cui, Changjian Li, Nenglun Chen, Guodong Wei, Runnan Chen, Yuanfeng Zhou, Dinggang Shen, Wenping Wang]

 166. High-order Laplacian Regularized Low-rank Representation for Multimodal Dementia Diagnosis”, Frontiers in Neuroscience - Brain Imaging Methods, 15:116, 2021. [Aimei Dong, Zhigang Li, Mingliang Wang, Dinggang Shen*, Mingxia Liu*]

 167. A Novel Unit-Based Personalized Fingerprint Feature Selection Strategy for Dynamic Functional Connectivity Networks”, Frontiers in Neuroscience Brain Imaging Methods, 15:208, 2021. [Feng Zhao, Zhiyuan Chen, Peiqiang Liu, Ning Mao, Seong-Whan Lee, Dinggang Shen]

 168. Learning MRI artifact removal with unpaired data”, Nature Machine Intelligence, 3:60–67, 2021. [Siyuan Liu, Kim-Han Thung, Liangqiong Qu, Weili Lin, Dinggang Shen, Pew-Thian Yap]

 169. "Multi-Task Weakly-Supervised Attention Network for Dementia Status Estimation with Structural MRI", IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2021. [Chunfeng Lian, Mingxia Liu, Li Wang, Dinggang Shen] 

 170. A Deep Learning System for Detecting Diabetic Retinopathy Across the Disease SpectrumNature Communications, 2021. [Ling Dai, Liang Wu, Huating Li, Chun Cai, Qiang Wu, Hongyu Kong, Ruhan Liu, Xiangning Wang, Xuhong Hou, Yuexing Liu, Xiaoxue Long, Yang Wen, Lina Lu, Yaxin Shen, Yan Chen, Dinggang Shen, Xiaokang Yang, Haidong Zou, Bin Sheng, Weiping Jia] 

 171. "A Novel multiple Instance Learning Framework for COVID-19 Severity Assessment via Data Augmentation and Self-supervised Learning", Medical Image Analysis, 2021[Zekun Li, Wei Zhao, Feng Shi, Lei Qi, Xingzhi Xie, Ying Wei, Zhongxiang Ding, Yang Gao, Shangjie Wu, Jun Liu, Yinghuan Shi, Dinggang Shen]

 172. "A MutualMulti-Scale Triplet Graph Convolutional Network for Classification of BrainDisorders Using Functional or Structural Connectivity”,  IEEE Transactions on Medical Imaging, 2020. [Dongren Yao, Jing Sui,Mingliang Wang, Erkun Yang, Yeerfan Jiaerken, Na Luo, Pew-Thian Yap, MingxiaLiu, Dinggang Shen]

 173. "Incomplete multi-modal representation learning forAlzheimer’s disease diagnosis”, Medical Image Analysis, 2021. [YanbeiLiu, Lianxi Fan, Changqing Zhang, Tao Zhou, Zhitao Xiao, Lei Geng, DinggangShen]

 174. "Synergistic Learning of Lung Lobe Segmentation andHierarchical Multi-Instance Classification for Automated Severity Assessment ofCOVID-19 in CT Images”, Pattern Recognition, 2020. [Kelei He, Wei Zhao,Xingzhi Xie, Wen Ji, Mingxia Liu, Zhenyu Tang, Yinghuan Shi, Feng Shi, YangGao, Jun Liu, Junfeng Zhang, Dinggang Shen]

 175. Multi-Task Learning for Segmentation and Classification of Tumors in 3D Automated Breast Ultrasound Images”, Medical Image Analysis, 2021. [Yue Zhou, Houjin Chen, Yanfeng Li, Qin Liu, Xuanang Xu, Shu Wang, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 176. "Interactive Medical Image Segmentation via APoint-Based Interaction”, Artificial Intelligence In Medicine, 2020.[Jian Zhang, Yinghuan Shi, Jinquan Sun, Lei Wang, Luping Zhou, Yang Gao, DinggangShen]

 177. "Hypergraph Learning for Identification of COVID-19with CT Imaging”, Medical Image Analysis, 2020. [Donglin Dia, Feng Shi,Fuhua Yan, Liming Xia, Zhanhao Mo, Zhongxiang Ding, Fei Shang, Bin Song,Shengrui Lia, Ying Wei, Ying Shao, Miaofei Han, Yaozong Gao, He Sui, Yue Gao, DinggangShen]

 178. "Lung Volume Reduction and Infection LocalizationRevealed in Big Data CT imaging of COVID-19”, International Journal ofInfectious Diseases102:316-318, 2021. [Feng Shi, Ying Wei, Liming Xia, Fei Shan,Zhanhao Mo, Fuhua Yan, Dinggang Shen]

 179. Hierarchical Nonlocal Residual Networks for Image Quality Assessment of Pediatric Diffusion MRI with Limited and Noisy Annotations”, IEEE Transactions on Medical Imaging39(11):3691-3702, 2020. [Siyuan Liu, Kim-Han Thung, Weili Lin, Dinggang Shen, Pew-Thian Yap]

 180. "Abnormal Lung Quantification in Chest CT Imagesof COVID-19 Patients with Deep Learning and its Application to SeverityPrediction”, Medical Physics48(4):1633-1645, 2021. [Fei Shan, Yaozong Gao, Jun Wang,Weiya Shi, Nannan Shi, Miaofei Han, Zhong Xue, Dinggang Shen, Yuxin Shi]

 181. "Joint Prediction and Time Estimation of COVID-19 Developing Severe Symptoms using Chest CT Scan", Medical Image Analysis, 2020. [Xiaofeng Zhu, Bin Song, Feng Shi, Yanbo Chen, Rongyao Hu, Jiangzhang Gan, Wenhai Zhang, Man Li, Liye Wang, Yaozong Gao, Fei Shan, Dinggang Shen]

 182. "Deep Bayesian Hashing with Center Prior forMulti-modal Neuroimage Retrieval”, IEEE Trans. on Medical Imaging40(2):503-513, 2020.[Erkun Yang, Mingxia Liu, Dongren Yao, Bing Cao, Chunfeng Lian, Pew-Thian Yap, DinggangShen]

 183. "Severity Assessment of COVID-19 Using CT ImageFeatures and Laboratory Indices”, Physics in Medicine and Biology66(3):035015, 2021.[Zhenyu Tang, Wei Zhao, Xingzhi Xie, Zheng Zhong, Feng Shi, Jun Liu, DinggangShen]

 184. "Dynamic neural circuit disruptions associatedwith antisocial behaviors”, Human BrainMapping42(2):329-344, 2021. [Weixiong Jiang, Han Zhang, Ling-Li Zeng, Hui Shen,Jian Qin, Kim-Han Thung, Pew-Thian Yap, Huasheng Liu, Dewen Hu, Wei Wang, DinggangShen]

 185. "DS-GCNs: Connectome Classification Using DynamicSpectral Graph Convolution Networks with Assistant Task Training”, CerebralCortex31(2):1259-1269, 2021. [Xiaodan Xing, Qingfeng Li, Mengya Yuan, Hao Wei, Zhong Xue,Tao Wang, Feng Shi, Dinggang Shen]

 186. "Boundary Coding Representation for OrganSegmentation in Prostate Cancer Radiotherapy”, IEEE Transactions on MedicalImaging40(1):310-320, 2020. [Shuai Wang, Mingxia Liu, Jun Lian, Dinggang Shen]

 187. "Prediction of 7-year's conversion from subjectivecognitive decline to mild cognitive impairment”, Human Brain Mapping, 42(1):192-203, 2021.[Ling Yue, Dan Hu, Han Zhang, Junhao Wen, Ye Wu, Wei Li, Lin Sun, Xia Li,Jinghua Wang, Guanjun Li, Tao Wang, Dinggang Shen, Shifu Xiao]

 188. "Machine Learning in Orthodontics: Introducing a3d Auto-segmentation and Auto-landmark Finder of Cbct Images To AssessMaxillary Constriction in Unilateral Impacted Canine patients”, AngleOrthod, 90 (1): 77–84, 2020. [Si Chen, Li Wang, Gang Li, Tai-Hsien Wu,Shannon Diachina, Beatriz Tejera, Jane Jungeun Kwon, Feng-Chang Lin, Yan-TingLee, Tianmin Xu, Dinggang Shen, Ching-Chang Ko]

 189. "Multi-Regression Based Supervised Sample Selectionfor Predicting Baby Connectome Evolution Trajectory from Neonatal Timepoint”, MedicalImage Analysis, 2020. [Olfa Ghribi, Gang Li, Weili Lin, Dinggang Shen, Islem Rekik]

 190. "An Effective MR-Guided CT NetworkTraining for Segmenting Prostate in CT Images”, IEEE Journal of Biomedical andHealth Informatics, 24(8): 2278-2291,August 2020. [Wanqi Yang, Yinghuan Shi, Sang Hyun Park, Ming Yang, Yang Gao, DinggangShen]

 191. Attention-Guided Hybrid Network for Dementia Diagnosis with Structural MR Images”, IEEE Transactions on Cybernetics, 2020. [Chunfeng Lian, Mingxia Liu, Yongsheng Pan, Dinggang Shen]

 192. "Adaptive Feature Selection Guided Deep Forest forCOVID-19 Classification with Chest CT”, IEEE Journal of Biomedical andHealth Informatics24(10):2798-2805, 2020. [Liang Sun, Zhanhao Mo, Fuhua Yan, Liming Xia,Fei Shan, Zhongxiang Ding, Bin Song, Wanchun Gao, Wei Shao, Feng Shi, HuanYuan, Huiting Jiang, Dijia Wu, Ying Wei, Yaozong Gao, He Sui, Daoqiang Zhang, DinggangShen]

 193. A Novel Approach to Multiple Anatomical Shape Analysis: Application to Fetal Ventriculomegaly”, Medical Image Analysis, 2020. [Oualid M. Benkarim, Gemma Piella, Islem Rekik, Nadine Hahner, Elisenda Eixarch, Dinggang Shen*, Gang Li*, Miguel Angel Gonzalez Ballester, Gerard Sanroma]

 194. "Automatic Skull Stripping of Rat and Mouse BrainMRI Data using U-Net", Frontiers in Neuroscience, 2020. [Li-Ming Hsu,Shuai Wang, Paridhi Ranadive, Woomi Ban, Tzu-Hao Harry Chao, Sheng Song,Domenic Hayden Cerri, Lindsay R. Walton, Margaret A. Broadwater, Sung-Ho Lee, DinggangShen*, Yenyu Ian Shih*]

 195. "Gaussianization of Diffusion MRI Data UsingSpatially Adaptive Filtering”, Medical Image Analysis, 2020. [FeihongLiu, Jun Feng, Geng Chen, Dinggang Shen*, Pew-Thian Yap*] 

 196. "Multi-view Feature Learning with Multi-atlas basedFunctional Connectivity Networks for MCI Diagnosis”, IEEE Transactions onCybernetics, 2020. [Yu Zhang, Han Zhang, Ehsan Adeli, Xiaobo Chen, MingxiaLiu, Dinggang Shen]

 197. "The Emergence of a Functionally Flexible BrainDuring Early Infancy", PNAS (Proceedings of the National Academy ofSciences of the United States of America)117(38):23904-23913, Sep.2021[Weiyan Yin, Tengfei Li, Sheng-Che Hung, HanZhang, Li Wang, Dinggang Shen, Hongtu Zhu, Peter J. Mucha, Jessica R.Cohen, Weili Lin]

 198. "Learning-based Computer-aided Prescription Model forParkinson’s Disease Patients: A Data-driven Perspective”, IEEE Journal ofBiomedical and Health Informatics, 2019. [Yinghuan Shi, Wanqi Yang, Kim-HanThung, Hao Wang, Yang Gao, Yang Pan, Li Zhang, Dinggang Shen]

 199. "Artificial Intelligence Neuropathologist for GliomaClassification using Deep Learning on Hematoxylin and Eosin Stained Slideimages and Molecular Markers”, Neuro-oncology23(1):44-52, Jan. 2021. [Lei Jin, Feng Shi,Qiuping Chun, Hong Chen, Yixin Ma, N.U. Frarrukh Hameed, Shuai Wu, ChunmingMei, Junfeng Lu, Jun Zhang, Abudumijiti Aibaidula, Dinggang Shen,Jinsong Wu]

 200. "Multi-Atlas Brain Parcellation UsingSqueeze-and-Excitation Fully Convolutional Networks”, IEEE Transactions onImage Processing29:6864-6872, May. 2020. [Zhenyu Tang, Xianli Liu, Yang Li, Pew-Thian Yap, DinggangShen]

 201. "SLIR: Synthesis, Localization, Inpainting, andRegistration for Image-Guided Thermal Ablation of Liver Tumors”, MedicalImage Analysis65:101763, Oct. 2020. [Dongming Wei, Sahar Ahmad, Jiayu Huo, Pu Huang,Pew-Thian Yap, Zhong Xue, Wentao Li, Dinggang Shen, Qian Wang]

 202. Probing Tissue Microarchitecture of the Baby Brain via Spherical Mean Spectrum Imaging”, IEEE Transactions on Medical Imaging39(11):3607-3618, Jun. 2020. [Khoi Minh Huynh, Tiantian Xu, Ye Wu, Xifeng Wang, Geng Chen, Haiyong Wu, Kim-Han Thung, Weili Lin, Dinggang Shen, and Pew-Thian Yap]

 203. "Task Decomposition and Synchronization for SemanticBiomedical Image Segmentation”, IEEE Transactions on Image Processing29:7497-7510, Jun. 2020. [Xuhua Ren, Sahar Ahmad, Lichi Zhang, Lei Xiang, Dong Nie, Fan Yang, QianWang, Dinggang Shen]

 204. "Estimating Sparse Functional Brain Networks withSpatial Constraints for MCI Identification”, PLOS ONE, 2020. [YanfangXue, Limei Zhang, Lishan Qiao, Dinggang Shen]

 205. Morphology of Perivascular Spaces and Enclosed Blood Vessels in Young to Middle-Aged Healthy Adults at 7T: Dependences on Age, Brain Region, and Breathing Gas”, NeuroImage218:116978, Sep. 2020. [Xiaopeng Zong, Chunfeng Lian, Jordan Jimenez, Koji Yamashita, Dinggang Shen, Weili Lin]

 206. "High-Resolution Breast MRI Generation Using a DeepConvolutional Generative Adversarial Network", Journal of MagneticResonance Imaging52(6):1852-1858, Jul. 2020. [Kun Sun, Liangqiong Qu, Chunfeng Lian, YongshengPan, Dan Hu, Bingqing Xia, Xinyue Li, Weimin Chai, Fuhua Yan, Dinggang Shen]

 207. Real-Time Quality Assessment of Pediatric MRI via Semi-Supervised Deep Nonlocal Residual Neural Networks”, IEEE Trans. Image Processing29:7697-7706, May. 2020. [Siyuan Liu, Kim-Han Thung, Weili Lin, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 208. Development of Dynamic Functional Architecture during Early Infancy”, Cerebral Cortex30(11):5626-5638, Nov. 2020. [Xuyun Wen, Rifeng Wang, Weiyan Yin, Weili Lin, Han Zhang*,Dinggang Shen*]

 209. "Dual-Sampling Attention Network for Diagnosis ofCOVID-19 from Community Acquired Pneumonia”, IEEE Transactions on MedicalImaging39(8):2595-2605, May. 2020. [Xi Ouyang, Jiayu Huo, Liming Xia, Fei Shan, Jun Liu,Zhanhao Mo, Fuhua Yan, Zhongxiang Ding, Qi Yang, Bin Song, Feng Shi, Huan Yuan,Ying Wei, Xiaohuan Cao, Yaozong Gao, Dijia Wu, Qian Wang, Dinggang Shen]

 210. Estimating Reference Shape Model for Personalized Surgical Reconstruction of Craniomaxillofacial Defects”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering68(2):362-373, Apr. 2020. [Deqiang Xiao, Chunfeng Lian, Li Wang, Hannah Deng, Kim-Han Thung, Jihua Zhu, Peng Yuan, Leonel Perez, Jr. Jaime Gateno, Pew-Thian Yap, James J. Xia*, Dinggang Shen*]

 211. "Diagnosis of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)with Structured Latent Multi-View Representation Learning”, IEEETransactions on Medical Imaging39(8):2606-2614, May. 2020. [Hengyuan Kang, Liming Xia, FuhuaYan, Zhibin Wan, Feng Shi, Huan Yuan, Huiting Jiang, Dijia Wu, He Sui,Changqing Zhang, Dinggang Shen]

 212. "Review of Artificial IntelligenceTechniques in Imaging Data Acquisition, Segmentation, and Diagnosis forCOVID-19”, IEEE Reviews in Biomedical Engineering14:4-15, Apr. 2020. [Feng Shi, JunWang, Jun Shi , Ziyan Wu, Qian Wang, Zhenyu Tang, Kelei He , Yinghuan Shi, DinggangShen]

 213. Designing Weighted Correlation Kernels in Convolutional Neural Networks for Functional Connectivity based Brain Disease Diagnosis”, Medical Image Analysis63:2153-2165, Apr. 2020. [Biao Jie, Mingxia Liu, Chunfeng Lian, Feng Shi, Dinggang Shen]

 214. Multi-Class ASD Classification Based on Functional Connectivity and Functional Correlation Tensor via Multi-Source Domain Adaptation and Multi-View Sparse Representation”, IEEE Transactions on Medical Imaging39(10):3137-3147, 2020. [Jun Wang, Lichi Zhang, Qian Wang, Lei Chen, Jun Shi, Xiaobo Chen, Zuoyong Li,Dinggang Shen]

 215. Spatially-Constrained Fisher Representation for Brain Disease Identification with Incomplete Multi-Modal Neuroimages”, IEEE Transactions on Medical Imaging39(9):2965-2975, 2020. [Yongsheng Pan, Mingxia Liu, Chunfeng Lian, Yong Xia, Dinggang Shen

 216. Mammographic Mass Segmentation Using Multi-Channel and Multi-Scale Fully Convolutional Networks”, International Journal of Imaging Systems and Technology30(4):1095-1107, 2020. [Shengzhou Xu, Ehsan Adeli, Jie-Zhi Cheng, Lei Xiang, Yang Li, Seong-Whan Lee, Dinggang Shen]

 217. Adversarial Confidence Learning for Medical Image Segmentation and Synthesis”, International Journal of Computer Vision, 2020. [Dong Nie, Dinggang Shen]

 218. Diagnosis of autism spectrum disorder using central-moment features from low-and-high-order dynamic resting-state functional connectivity networks“,Frontiers in Neuroscience-Brain Imaging Methods, 2020. [Feng Zhao, Zhiyuan Chen, Islem Rekik, Seong-Whan Lee, Dinggang Shen]

 219. Neuroimage Based Consciousness Evaluation of Secondary Doubtful Hydrocephalus Patients Prior and Post to Lumbar Drainage”, Neuroscience Bulletin36(9):985-996. 2020. [Jiayu Huo, Zengxin Qi, Sen Chen, Qian Wang, Xuehai Wu, Di Zang, Tanikawa Hiromi, Jiaxing Tan, Lichi Zhang, Weijun Tang, Dinggang Shen]

 220. Brain Network Construction and Classification Toolbox (BrainNetClass)”, Human Brain Mapping, 2020. [Zhen Zhou, Xiaobo Chen, Yu Zhang, Dan Hu, Lishan Qiao, Renping Yu, Pew-Thian Yap, Gang Pan, Han Zhang, Dinggang Shen]

 221. Multi-view Spatial Aggregation Framework for Joint Localization and Segmentation of Organs at risk in Head and Neck CT Images”, IEEE Transactions on Medical Imaging39(9):2794-2850, Sep. 2020. [Shujun Liang, Kim-Han Thung, Dong Nie, Yu Zhang, Dinggang Shen]

 222. Deep Multi-Scale Mesh Feature Learning for Automated Labeling of Raw Dental Surfaces from 3D Intraoral Scanners”, IEEE Transactions on Medical Imaging39(7):2440-2450, July. 2020. [Chunfeng Lian, Li Wang, Tai-Hsien Wu, Fan Wang, Pew-Thian Yap, Ching-Chang Ko, Dinggang Shen]

 223. Synthesized 7T MRI from 3T MRI via Deep Learning in Spatial and Wavelet Domains”, Medical Image Analysis, 2020. [Liangqiong Qu, Yongqin Zhang, Shuai Wang, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 224. Iterative Label Denoising Network: Segmenting Male Pelvic Organs in CT from 3D Bounding Box Annotations”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering67(10):2710-2720, Jan. 2020. [Shuai Wang, Qian Wang, Yeqin Shao, Liangqiong Qu, Chunfeng Lian, Jun Lian, Dinggang Shen]

 225. Disentangled-Multimodal Adversarial Autoencoder: Application to Infant Age Prediction with Incomplete Multimodal Neuroimages”, IEEE Transactions on Medical Imaging 39(12):4137-4149, Dec. 2020. [Hu, Dan, Han Zhang, Zhengwang Wu, Fan Wang, Li Wang, J. Keith Smith, Weili Lin, Gang Li, and Dinggang Shen]

 226. Domain-Invariant Interpretable Fundus Image Quality Assessment”, Medical Image Analysis, 2020. [Yaxin Shen, Bin Sheng, Ruogu Fang, Huating Li, Ling Dai, Skylar Stolte, Jing Qin, Weiping Jia, Dinggang Shen]

 227. Segmentation and Classification in Digital Pathology for Glioma Research: Challenges and Deep Learning Approaches”, Frontiers Neuroscience (Brain Imaging Methods), Feb. 2020. [Tahsin Kurc, Spyridon Bakas, Xuhua Ren, Aditya Bagari, Alexandre Momeni, Huang Yue, Lichi Zhang, Ashish Kumar, Marc Thibault, Qi Qi, Qian Wang, Avinash Kori, Olivier Gevaert, Yunlong Zhang, Dinggang Shen, Mahendra Khened, Xinghao Ding, Ganapathy Krishnamurthi, Jayashree Kalpathy-Cramer, James Davis, Tianhao Zhao, Rajarsi Gupta, Joel Saltz and Keyvan Farahani]

 228. CT Male Pelvic Organ Segmentation via Hybrid Loss Network with Incomplete Annotation”, IEEE Transactions on Medical Imaging39(6):2151-2162, Jan. 2020. [Shuai Wang, Dong Nie, Liangqiong Qu, Yeqin Shao, Jun Lian, Qian Wang, Dinggang Shen]

 229. FCN Based Label Correction for Multi-Atlas Guided Organ Segmentation”, Neuroinformatics18, 319–331 2020. [Hancan Zhu, Ehsan Adeli, Feng Shi, Dinggang Shen]

 230. Individual Identification and Individual Variability Analysis Based on Cortical Folding Features in Developing Infant Singletons and Twins”, Human Brain Mapping41(8):1985-2003, 2020. [Dingna Duan, Shunren Xia, Islem Rekik, Zhengwang Wu, Li Wang, Weili Lin, John H Gilmore, Dinggang Shen, Gang Li]

 231. Deep Learning of Imaging Phenotype and Genotype for Predicting Overall Survival Time of Glioblastoma Patients”, IEEE Transactions on Medical Imaging39(6):2100-2109, 2020. [Zhenyu Tang, Yuyun Xu, Lei Jin, Abudumijiti Aibaidula, Junfeng Lu, Zhicheng Jiao, Jinsong Wu, Han Zhang, Dinggang Shen]

 232. Multi-modal Latent Space Inducing Ensemble SVM Classifier for Early Dementia Diagnosis with Neuroimaging Data”, Medical Image Analysis, 60:101630, 2019. [Tao Zhou, Kim-Han Thung, Mingxia Liu, Feng Shi, Changqing Zhang, Dinggang Shen]

 233. Deep Morphological Simplification Network (MS-Net) for Guided Registration of Brain Magnetic Resonance Images”, Pattern Recognition, 100:107171, 2019. [Dongming Wei, Lichi Zhang, Zhengwang Wu, Gang Li, Xiaohuan Cao, Dinggang Shen, Qian Wang]

 234. IDRiD: Diabetic Retinopathy–Segmentation and Grading Challenge”, Medical image analysis, 59:101561, 2019. [Prasanna Porwal, …, Dinggang Shen, Luca Giancardo, Gwenolé Quellec, Fabrice Mériaudeau]

 235. A Multi-organ Nucleus Segmentation Challenge”, IEEE Trans. on Medical Imaging39(5):1380-1391, 2019. [Neeraj Kumar, …, Dinggang Shen, …, and Amit Sethi] (87 authors)

 236. Spatial-Temporal Dependency Modeling and Network Hub Detection for Functional MRI Analysis via Convolutional-Recurrent Network”. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 67(8):2241-2252, 2019. [Mingliang Wang, Chunfeng Lian, Dongren Yao, Daoqiang Zhang*, Mingxia Liu*, Dinggang Shen*] * Co-corresponding authors

 237. Sub-Millimeter MR Fingerprinting using Deep-Learning-Based Tissue Quantification”, Magnetic Resonance in Medicine84(2):579-591, 2020. [Zhenghan Fang, Yong Chen, Sheng-Che Hung, XiaoXia Zhang, Weili Lin, Dinggang Shen]

 238. High-Resolution 3D MR Fingerprinting Using Parallel Imaging and Deep Learning”, Neuroimage, 206:116329, 2019. [Yong Chen, Zhenghan Fang, Sheng-Che Hung, Wei-Tang Chang, Dinggang Shen, Weili Lin]

 239. Context-Guided Fully Convolutional Networks for Joint Craniomaxillofacial Bone Segmentation and Landmark Digitization”, Medical Image Analysis, 2019. [Jun Zhang, Mingxia Liu, Li Wang, Si Chen, Peng Yuan, Jianfu Li, Steve Guo-Fang Shen, Zhen Tang, Ken-Chung Chen, James J. Xia, Dinggang Shen]

 240. Cascaded Multi-Task 3D Fully Convolutional Networks for Pancreas Segmentation”, IEEE Transactions on Cybernetics51(4):2153-2165, Apr. 2021. [Jie Xue, Kelei He, Dong Nie, Ehsan Adeli, Zhenshan Shi, Seong-Whan Lee, Yuanjie Zheng, Xiyu Liu, Dengwang Li, Dinggang Shen]

 241. FCN Based Label Correction for Multi-Atlas Guided Organ Segmentation”, Neuroinformatics18(2):319-331, 2020. [Hancan Zhu, Ehsan Adeli, Feng Shi, Dinggang Shen]

 242. Hippocampus radiomic biomarkers for the diagnosis of amnestic mild cognitive impairment: A machine learning method”, Frontiers in Aging Neuroscience, 11:323, 2019. [Qi Feng, Qiaowei Song, Mei Wang, PeiPei Pang, Zhengluan Liao, Hongyang Jiang, Dinggang Shen, Zhongxiang Ding]

 243. Estimating Functional Connectivity Networks via Low-rank Tensor Approximation with Applications to MCI Identification”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering67(7):1912-1920, 2019. [Xiao Jiang, Limei Zhang, Lishan Qiao, Dinggang Shen]

 244. Large-scale Dynamic Causal Modeling of Major Depressive Disorder based on Resting-state fMRI”, Human Brain Mapping41: 865-881, 2020. [Guoshi Li, Yujie Liu, Yanting Zheng, Danian Li, Xinyu Liang, Yaoping Chen, Ying Cui, Pew-Thian Yap, Shijun Qiu, Han Zhang, Dinggang Shen]

 245. Modeling Hierarchical Brain Networks via Volumetric Sparse Deep Belief Network (VS-DBN)”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering67(6):1739-1748, Jun. 2020. [Qinglin Dong, Fangfei Ge, Qiang Ning, Yu Zhao, Jinglei Lv, Heng Huang, Jing Yuan, Xi Jiang, Dinggang Shen*, Tianming Liu*]  Co-corresponding authors

 246. Deep CNN ensembles and suggestive annotations for infant brain MRI segmentation”, Computerized Medical Imaging and Graphics, 79:101660, 2019. [Jose Dolza, Christian Desrosiers, Li Wang, Jing Yuan, Dinggang Shen, Ismail Ben Ayed]

 247. Tensor generalized estimating equations for longitudinal imaging analysis”, Statistica Sinica, 29-1977-2005, 2019. [Xiang Zhang, Lexin Li, Hua Zhou, Yeqing Zhou, Dinggang Shen]

 248. Automated Detection and Classification of Thyroid Nodules in Ultrasound Images using Clinical-Knowledge-Guided Convolutional Neural Networks”, Medical Image Analysis, 58:101555, 2019. [Tianjiao Liu, Qianqian Guo, Chunfeng Lian, Xuhua Ren, Shujun Liang, Jing Yu, Lijuan Niu, Weidong Sun, Dinggang Shen]

 249. Population-Guided Large Margin Classifier for High-Dimension Low-Sample-Size Problems”, Pattern Recognition, 97:107030, 2019. [Qingbo Yin, Ehsan Adeli, Liran Shen, Dinggang Shen]

 250. Adversarial Learning for Mono- or Multi-Modal Registration”, Medical Image Analysis, 58:101545, 2019. [Jingfan Fan, Xiaohuan Cao, Qian Wang, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 251. One-Shot Generative Adversarial Learning for MRI Segmentation of Craniomaxillofacial Bony Structures”, IEEE Transactions on Medical Imaging39(3):787-796, Mar. 2020. [Xu Chen, Chunfeng Lian, Li Wang, Hannah Deng, Steve H. Fung, Dong Nie, Kim-Han Thung, Pew-Thian Yap, Jaime Gateno, James J. Xia*, Dinggang Shen*]  * Co-corresponding authors

 252. Cortical Structure and Cognition in Infants and Toddlers”, Cerebral Cortex, bhz126, 30(2):786-800, Feb 2020. [Jessica B Girault, Emil Cornea, Barbara D Goldman, Shaili C Jha, Veronica A Murphy, Gang Li, Li Wang, Dinggang Shen, Rebecca C Knickmeyer, Martin Styner, John H Gilmore]

 253. Mitigating Gyral Bias in Cortical Tractography via Asymmetric Fiber Orientation Distributions”, Medical Image Analysis, 59:101543, 2019. [Ye Wu, Yoonmi Hong, Yuanjing Feng*, Dinggang Shen*, Pew-Thian Yap*] *Co-corresponding authors

 254. Towards a Better Estimation of Functional Brain Network for Mild Cognitive Impairment Identification: A Transfer Learning View”, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics24(4):1160-1168, 2019 Apr. [Weikai Li, Limei Zhang, Lishan Qiao, Dinggang Shen]

 255. Fast Groupwise Registration Using Multi-Level and Multi-Resolution Graph Shrinkage”, Scientific Reports, 9:12703, 2019. [Pei Dong, Xiaohuan Cao, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 256. Surface-Constrained Volumetric Registration for the Early Developing Brain”, Medical Image Analysis, 58:101540, 2019. [Sahar Ahmad, Zhengwang Wu, Gang Li, Li Wang, Weili Lin, Pew-Thian Yap*, Dinggang Shen*] *Co-corresponding authors

 257. Identifying Autism Spectrum Disorder with Multi-Site fMRI via Low-Rank Domain Adaptation”, IEEE Transactions on Medical Imaging39(3):644-655, 2019 Mar. [Mingliang Wang, Daoqiang Zhang*, Jiashuang Huang, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen*, Mingxia Liu*] * Co-corresponding authors

 258. Block-extraction and Haar-Transform based Linear Singularity Representation for Image Enhancement”, Mathematical Problems in Engineering, 2019:6395147, 2019. [Yingkun Hou, Xiaobo Qu, Guanghai Liu, Seong-Whan Lee, Dinggang Shen]

 259. Deep Learning of Static and Dynamic Brain Functional Networks for Early MCI Detection”, IEEE Transactions on Medical Imaging39(2):478-487, 2019. [Tae-Eui Kam, Han Zhang, Zhicheng Jiao, Dinggang Shen]

 260. Developmental Topography of Cortical Thickness during Infancy”, PNAS, 116(32):15855-15860, 2019. [Fan Wang, Chunfeng Lian, Zhengwang Wu, Han Zhang, Tengfei Li, Yu Meng, Li Wang, Weili Lin, Dinggang Shen*, Gang Li*]  *Co-corresponding authors

 261. XQ-SR: Joint x-q Space Super-Resolution with Application to Infant Diffusion MRI”, Medical Image Analysis, 57:44-55, 2019. [Geng Chen, Bin Dong, Yong Zhang, Weili Lin, Dinggang Shen, Pew-Thian Yap]

 262. Mapping Hemispheric Asymmetries of the Macaque Cerebral Cortex during Early Brain Development”, Human Brain Mapping, 41(1):95-106, 2019. [Jing Xia, Fan Wang, Zhengwang Wu, Li Wang, Caiming Zhang, Dinggang Shen, Gang Li]

 263. Treatment-Naïve First Episode Depression Classification Based on High-order Brain Functional Network”, Journal of Affective Disorders, 256:33-41, 2019. [Yanting Zheng, Xiaobo Chen, Danian Li, Yujie Liu, Xin Tan, Yi Liang, Han Zhang, Shijun Qiu, Dinggang Shen]

 264. High-Resolution Encoder-Decoder Networks for Low-Contrast Medical Image Segmentation”, IEEE Transactions on Image Processing, 2019. [Sihang Zhou, Dong Nie, Ehsan Adeli, Jianping Yin, Jun Lian, Dinggang Shen]

 265. Dual-Domain Convolutional Neural Networks for Improving Structural Information in 3T MRI”, Magnetic Resonance Imaging, S0730-725X(18)30643-X, 2019. [Yongqin Zhang, Pew-Thian Yap, Liangqiong Qu, Jie-Zhi Cheng, Dinggang Shen]

 266. Topological Correction of Infant White Matter Surfaces Using Anatomically Constrained Convolutional Neural Network”, NeuroImage, 198:114-124, 2019. [Liang Sun, Daoqiang Zhang, Chunfeng Lian, Li Wang, Zhengwang Wu, Wei Shao, Weili Lin, Dinggang Shen, Gang Li]

 267. Construction of 4D Infant Cortical Surface Atlases with Sharp Folding Patterns via Spherical Patch-based Group-wise Sparse Representation”, Human Brain Mapping, 40(13):3860-3880, 2019. [Zhengwang Wu, Li Wang, Weili Lin, John H. Gilmore, Gang Li*, Dinggang Shen*] *Co-corresponding authors

 268. Learning longitudinal classification-regression model for infant hippocampus segmentation”,Neurocomputing, 2019. [Yanrong Guo, Zhengwang Wu,Dinggang Shen]

 269. Deep Feature Descriptor Based Hierarchical Dense Matching for X-ray Angiographic Images”, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 175:233-242, April 209. [Jingfan Fan, Jian Yang, Yachen Wang, SiyuanYang, Danni Ai, Yong Huang, Hong Song, Yongtian Wang, Dinggang Shen]

 270. Fetal Cortical Surface Atlas Parcellation Based on Growth Patterns”, Human Brain Mapping, 40(13):3881-3899, 2019. [Jing Xia, Fan Wang, Oualid M. Benkarim, Gerard Sanroma, Gemma Piella, Miguel A. González Ballester, Nadine Hahner, Elisenda Eixarch, Caiming Zhang, Dinggang Shen, Gang Li]

 271. Denoising of Diffusion MRI Data via Graph Framelet Matching in x-q Space”, IEEE Transactions on Medical Imaging, 38(12):2838-2848, 2019. [Geng Chen, Bin Dong, Yong Zhang, Dinggang Shen, Pew-Thian  Yap]

 272. Deep Learning Deformation Initialization for Rapid Groupwise Registration of Inhomogeneous Image Populations”, Frontiers in Neuroinformatics, 13:1-34,2019. [Sahar Ahmad, Jingfan Fan, Pei Dong, Xiaohuan Cao, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 273. Latent Representation Learning for Alzheimer’s Disease Diagnosis with Incomplete Multi-modality Neuroimaging and Genetic Data”, IEEE Transactions on Medical Imaging, 38(10):2411-2422, 2019. [Tao Zhou, Mingxia Liu, Kim-Han Thung, Dinggang Shen]

 274. Super-Resolution Reconstruction of Neonatal Brain Magnetic Resonance Images via Residual Structured Sparse Representation”, Medical Image Analysis, 55:76-87, 2019. [Yongqin Zhang, Pew-Thian Yap, Geng Chen, Weili Lin, Li Wang, Dinggang Shen]

 275. Longitudinal Prediction of Infant Diffusion MRI Data via Graph Convolutional Adversarial Networks”, IEEE Transactions on Medical Imaging, 38(12):2717-2725, 2019. [Yoonmi Hong, Jaeil Kim, Geng Chen, Weili Lin, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 276. Dilated Dense U-net for Infant Hippocampus Subfield Segmentation”, Frontiers in Neuroinformatics, 13:30, 2019. [Hancan Zhu, Feng Shi, Li Wang, Sheng-Che Hung, Meng-Hsiang Chen, Shuai Wang, Weili Lin,Dinggang Shen]

 277. BIRNet: Brain Image Registration Using Dual-Supervised Fully Convolutional Networks”, Medical Image Analysis, 54:193-206, 2019. [Jingfan Fan, Xiaohuan Cao, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 278. CT Male Pelvic Organ Segmentation Using Fully Convolutional Networks with Boundary Sensitive Representation”, Medical Image Analysis, 54:168-178, 2019. [Shuai Wang, Kelei He, Dong Nie, Sihang Zhou, Yaozong Gao, Dinggang Shen]

 279. Foreground Fisher Vector: Encoding Class-Relevant Foreground to Improve Image Classification”, IEEE Transactions on Image Processing, 28(10):4716-4729, 2019. [Yongsheng Pan, Yong Xia, Dinggang Shen]

 280. Weakly-supervised Deep Learning for Brain Disease Prognosis using MRI and Incomplete Clinical Scores”, IEEE Transactions on Cybernetics, 2019. [Mingxia Liu, Jun Zhang, Chunfeng Lian,Dinggang Shen]

 281. Fusion of Ultra-Group Constrained High- and Low-order Sparse Functional Connectivity Networks for MCI Classification”, Neuroinformatics, 18(1):1-24, 2019. [Yang Li, Jingyu Liu, Can Sheng, Minjeong Kim, Pew-Thian Yap, Chong-Yaw Wee, Dinggang Shen]

 282. Meta-network Analysis of Structural Correlation Networks Provides Insights into Brain Network Development”, Frontiers in Human Neuroscience, 13:93, 2019. [Xiaohua Xu, Ping He, Pew-Thian Yap, Han Zhang, Jingxin Nie, Dinggang Shen]

 283. Hippocampal Segmentation from Longitudinal Infant Brain MR Images via Classification-guided Boundary Regression”, IEEE Access, 7:33728-33740, 2019. [Yeqin Shao, Jaeil Kim, Yaozong Gao, Qian Wang, Weili Lin, Dinggang Shen]

 284. Benchmark on Automatic 6-month-old Infant Brain Segmentation Algorithms: The iSeg-2017 Challenge”, IEEE Transactions on Medical Imaging, 38(9):2219-2230, 2019. [Li Wang, Dong Nie, Guannan Li, Élodie Puybareau, Jose Dolz, Qian Zhang, Fan Wang, Jing Xia, Zhengwang Wu, Jiawei Chen, Kim-Han Thung, Toan Duc Bui, Jitae Shin, Guodong Zeng, Guoyan Zheng, Vladimir S. Fonov, Andrew Doyle, Yongchao Xu, Pim Moeskops, Josien P.W. Pluim, Christian Desrosiers, Ismail Ben Ayed, Gerard Sanroma, Oualid M. Benkarim, Adrià Casamitjana, Verónica Vilaplana, Weili Lin, Gang Li, Dinggang Shen]

 285. Leveraging Coupled Interaction for Multi-Modal Alzheimer’s Disease Diagnosis”, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 31(1):186-200, 2019. [Yinghuan Shi, Heung-Il Suk, Yang Gao, Seong-Whan Lee, Dinggang Shen]

 286. Deep Learning for Fast and Spatially-Constrained Tissue Quantification from Highly-Accelerated Data in Magnetic Resonance Fingerprinting”, IEEE Transactions on Medical Imaging, 38(10):2364-2374, 2019. [Zhenghan Fang, Yong Chen, Mingxia Liu, Lei Xiang, Qian Zhang, Qian Wang, Weili Lin, Dinggang Shen]

 287. Optimal Sparse Linear Prediction for Block-missing Multi-modality Data without Imputation”, Journal of the American Statistical Association, 1-35, 2019. [Guan Yu, Quefeng Li, Dinggang Shen, Yufeng Liu]

 288. Hierarchical Rough-to-Fine Model for Infant Age Prediction based on Cortical Features”, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 24(1):214-225, 2019. [Dan Hu, Zhengwang Wu, Weili Lin, Gang Li, Dinggang Shen]

 289. Multi-task Exclusive Relationship Learning for Alzheimer’s Disease Progression Prediction with Longitudinal Data”, Medical Image Analysis, 53:111-122, 2019. [Mingliang Wang, Daoqiang Zhang, Dinggang Shen, Mingxia Liu]

 290. Enhancement of Perivascular Spaces using Densely Connected Deep Convolutional Neural Network”, IEEE Access, 7:18382–18391, 2019. [Euijin Jung, Philip Chikontwe, Xiaopeng Zong, Weili Lin, Dinggang Shen, Sang Hyun Park]

 291. Local diffusion homogeneity provides supplementary information in T2DM-related WM microstructural abnormality detection”, Frontiers in Neuroscience, 13:63, 2019. [Yi Liang, Han Zhang, Xin Tan, Jiarui Liu, Chunhong Qin, Hui Zeng, Yanting Zheng, Yujie Liu, Jingxian Chen, Xi Leng, Shijun Qiu, Dinggang Shen]

 292. Functional Brain Network Estimation with Time Series Self-scrubbing“, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 23(6):2494-2504, 2019. [Weikai Li, Lishan Qiao, Limei Zhang, Zhengxia Wang, Dinggang Shen]

 293. Multi-Channel Framelet Denoising of Diffusion-Weighted Images”, PLOS ONE, 14(2):e0211621, 2019. [Geng Chen#, Jian Zhang#, Yong Zhang, Bin Dong,Dinggang Shen, Pew-Thian Yap] #Co-first authors

 294. Noise Reduction in Diffusion MRI Using Non-Local Self-Similar Information in Joint x-q Space”, Medical Image Analysis, 53:79-94, 2019. [Geng Chen, Yafeng Wu, Dinggang Shen, Pew-Thian Yap]

 295. Multi-Site Harmonization of Diffusion MRI Data via Method of Moments”, IEEE Transactions on Medical Imaging, 38(7):1599-1609, 2019. [Khoi Minh Huynh, Geng Chen, Ye Wu, Dinggang Shen, and Pew-Thian Yap]

 296. Two-phase incremental kernel PCA for learning massive or online datasets”, Complexity, 2019:5937274, 2019. [Feng Zhao, Islem Rekik, Seong-Whan Lee, Jing Liu, Dinggang Shen]

 297. Weighted Graph Regularized Sparse Brain Network Construction for MCI Identification”, Pattern Recognition, 90:220-231, 2019. [Renping Yu, Lishan Qiao, Mingming Chen, Seong-Whan Lee, Xuan Fei, Dinggang Shen]

 298. Multiple Kernel k-means with Incomplete Kernels”, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2019. [Xinwang Liu, Xinzhong Zhu, Miaomiao Li, Lei Wang, En Zhu, Tongliang Liu, Marius Kloft, Dinggang Shen, Jianping Yin and Wen Gao]

 299. Inter-Network High-Order Functional Connectivity (IN-HOFC) and its Alteration in Patients with Mild Cognitive Impairment“,  Neuroinformatics, 17(4):547-561, 2019. [Han Zhang, Panteleimon Giannakopoulos, Sven Haller, Seong-Whan Lee, Shijun Qiu, Dinggang Shen]

 300. Hierarchical Fully Convolutional Network for Joint Atrophy Localization and Alzheimer’s Disease Diagnosis using Structural MRI”, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2018. [Chunfeng Lian, Mingxia Liu, Jun Zhang, Dinggang Shen]

 301. Strength and Similarity Guided Group-level Brain Functional Network Construction for MCI Diagnosis”, Pattern Recognition, 88:421-430, 2018. [Yu Zhang, Han Zhang, Xiaobo Chen, Mingxia Liu, Xiaofeng Zhu, Seong-Whan Lee, Dinggang Shen]

 302. Improving Sparsity and Modularity of High-order Functional Connectivity Networks for MCI and ASD Identification”, Frontiers in Neuroscience, 12:959, 2018. [Yueying Zhou, Limei Zhang, Lishan Qiao, Dinggang Shen]

 303. A New Image Similarity Metric for Improving Deformation Consistency in Graph Based Groupwise Image Registration”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 66(8):2192-2199, 2018. [Zhenyu Tang, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 304. Flexible Locally Weighted Penalized Regression with Applications on Prediction of Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative’s Clinical Scores”, IEEE Transactions on Medical Imaging, 38(6):1398-1408, 2018. [Peiyao Wang, Yufeng Liu, Dinggang Shen]

 305. A New Multi-Atlas Registration Framework for Multimodal Pathological Images Using Conventional Monomodal Normal Atlases”, IEEE Transactions on Image Processing, 28(5):2293-2304, 2018. [Zhenyu Tang, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 306. Structured Sparsity Regularized Multiple Kernel Learning for Alzheimer’s Disease Diagnosis”, Pattern Recognition, 88:370–382, 2018. [Jialin Peng, Xiaofeng Zhu, Ye Wang, Le An, Dinggang Shen]

 307. 3D auto-context-based locality adaptive multi-modality GANs for PET synthesis”, IEEE Transactions on Medical Imaging, 38(6):1328–1339, 2018. [Yan Wang, Luping Zhou, Biting Yu, Lei Wang, Chen Zu, David S. Lalush, Weili Lin, Xi Wu, Jiliu Zhou, and Dinggang Shen]

 308. Deep Learning Based Multi-Modal Fusion for Fast MR Reconstruction”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 66(7):2105-2114, 2018. [Lei Xiang, Yong Chen, Weitang Chang, Yiqiang Zhan, Weili Lin, Qian Wang, Dinggang Shen]

 309. Multi-Channel 3D Deep Feature Learning for Survival Time Prediction of Brain Tumor Patients Using Multi-Modal Neuroimages“, Scientific Reports, 9(1):1103, 2018. [Dong Nie, Junfeng Lu, Han Zhang, Ehsan Adeli, Jun Wang, Zhengda Yu, LuYan Liu, Qian Wang*, Jinsong Wu*, and Dinggang Shen*]  * Corresponding authors

 310. Multimodal hyper-connectivity of functional networks using functionally-weighted LASSO for MCI classification”, Medical Image Analysis, 52:80-96, 2018. [Yang Li, Jingyu Liu, Xinqiang Gao, Biao Jie, Minjeong Kim, Pew-Thian Yap, Chong-Yaw Wee, Dinggang Shen]

 311. Automatic Brain Labeling via Multi-Atlas Guided Fully Convolutional Networks”, Medical Image Analysis, 51:157-168, 2018.  [Longwei Fang, Lichi Zhang, Dong Nie, Xiaohuan Cao, Islem Rekik, Seong-Whan Lee, Huiguang He, Dinggang Shen]

 312. Late Fusion Incomplete Multi-view Clustering”, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), 41(10):2410-2423, 2018. [Xinwang Liu, Xinzhong Zhu, Miaomiao Li, Lei Wang, Chang Tang, Jianping Yin, Dinggang Shen, Huaimin Wang, Wen Gao]

 313. Regression Convolutional Neural Network for Automated Pediatric Bone Age Assessment from Hand Radiograph”, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 23(5):2030-2038, 2018. [Xuhua Ren, Tingting Li, Xiujun Yang, Shuai Wang, Sahar Ahmad, Lei Xiang, Shaun Richard Stone, Lihong Li, Yiqiang Zhan, Dinggang Shen*, Qian Wang*]  * Corresponding authors

 314. First-Year Development of Modules and Hubs in Infant Brain Functional Networks”, Neuroimage, 185:222-235, 2018. [Xuyun Wen, Han Zhang, Gang Li, Mingxia Liu, Weiyan Yin, Weili Lin, Jun Zhang, Dinggang Shen]

 315. Effective Feature Learning and Fusion of Multimodality Data using Stage-wise Deep Neural Network for Dementia Diagnosis”, Human Brain Mapping, 40(3):1001-1016, 2018. [Tao Zhou, Kim-Han Thung, Xiaofeng Zhu, Dinggang Shen]

 316. Infant Brain Development Prediction with Latent Partial Multi-View Representation Learning”, IEEE Transactions on Medical Imaging, 38(4):909-918, 2018. [Changqing Zhang, Ehsan Adeli, Zhengwang Wu, Gang Li, Weili Lin, Dinggang Shen]

 317. Enhancing the representation of functional connectivity networks by fusing multi-view information for autism spectrum disorder diagnosis”, Human Brain Mapping, 40(3):833-854, 2018. [Huifang Huang, Xingdan Liu, Yan Jin, Seong-Whan Lee, Chong-Yaw Wee, Dinggang Shen]

 318. Group sparse reduced rank regression for neuroimaging genetic study”, World Wide Web Journal, 22(2):673-688, 2018. [Xiaofeng Zhu, Heung-Il Suk,Dinggang Shen]

 319. Joint Classification and Regression via Deep Multi-Task Multi-Channel Learning for Alzheimer’s Disease Diagnosis”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 66(5):1195-1206, 2018. [Mingxia Liu, Jun Zhang, Ehsan Adeli, Dinggang Shen]

 320. STRAINet: Spatially-varying sTochastic Residual AdversarIal Networks for MRI Pelvic Organ Segmentation”, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 30(5):1552-1564, 2018. [Dong Nie, Li Wang, Yaozong Gao, Jun Lian, Dinggang Shen]

 321. Fully Automatic Segmentation of Paraspinal Muscles from 3D Torso CT Images via Multi-scale Iterative Random Forest Classification”, International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 13(11):1697-1706, 2018. [N. Kamiya, J. Li, M. Kume, H. Fujita, Dinggang Shen, G. Zheng]

 322. Exploring Folding Patterns of Infant Cerebral Cortex Based on Multi-view Curvature Features: Methods and Applications”, Neuroimage, 185:575-592, 2018. [Dingna Duan, Shunren Xia, Islem Rekik, Yu Meng, Zhengwang Wu, Li Wang, Weili Lin, John H Gilmore, Dinggang Shen, Gang Li]

 323. Angular Upsampling in Infant Diffusion MRI Using Neighborhood Matching in x-q Space”, Frontiers in Neuroinformatics, 12:57, 2018. [Geng Chen, Bin Dong, Yong Zhang, Weili Lin, Dinggang Shen, Pew-Thian Yap]

 324. Overall Survival Time Prediction for High-grade Glioma Patients based on Large-scale Brain Functional Networks”, Brain Imaging and Behavior, 1-19, 2018. [Luyan Liu#, Han Zhang#, Jinsong Wu, Zhengda Yu, Xiaobo Chen, Islem Rekik, Qian Wang*, Junfeng Lu*, Dinggang Shen*]  #Co-first authors; *Co-corresponding authors

 325. Pelvic Organ Segmentation Using Distinctive Curve Guided Fully Convolutional Networks”, IEEE Transactions on Medical Imaging, 38(2):585-595, 2018. [Kelei He, Xiaohuan Cao, Yinghuan Shi, Dong Nie, Yang Gao, Dinggang Shen]

 326. Genetic Influences on Neonatal Cortical Thickness and Surface Area”, Human Brain Mapping, 39(12):4998-5013, 2018. [Shaili C. Jha, Kai Xia, J. Eric Schmitt, Mihye Ahn, Jessica B. Girault, Veronica Murphy, Gang Li, Wang Li, Dinggang Shen, Fei Zou, Hongtu Zhu, Martin Styner, Rebecca C. Knickmeyer, John H Gilmore]

 327. A Computational Method for Longitudinal Mapping of Orientation-specific Expansion of Cortical Surface in Infants”, Medical Image Analysis, 49:46-59, 2018. [Jing Xia, Fan Wang, Yu Meng, Zhengwang Wu, Li Wang, Weili Lin, Caiming Zhang, Dinggang Shen*, Gang Li*] *Co-corresponding authors

 328. Spatiotemporal Analysis of Developing Brain Networks”, Frontiers in Neuroinformatics, 12:48, 2018. [Ping He, Xiaohua Xu, Han Zhang, Gang Li, Jingxin Nie, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 329. Resting-state Functional MRI Studies on Infant Brains: A Decade of Gap-Filling Efforts”, NeuroImage, 185:664-684, 2018. [Han Zhang, Dinggang Shen*, Weili Lin*] *Co-corresponding authors

 330. Image Denoising with Morphology-and-Size Adaptive Block-matching Transform Domain Filtering”, EURASIP Journal on Image and Video Processing, 2018(1):59, 2018. [Yingkun Hou, Dinggang Shen]

 331. Polyp Detection during Colonoscopy using a Regression-based Convolutional Neural Network with a Tracker”, Pattern Recognition, 83:209-219, 2018. [Ruikai Zhang, Yali Zheng, Carmen C. Y. Poona*, Dinggang Shen*, James Y. W. Lau] *Co-corresponding authors

 332. Cognitive Assessment Prediction in Alzheimer’s Disease by Multi-Layer Multi-Target Regression”, Neuroinformatics, 16(3-4):285-294, 2018. [Xiaoqian Wang, Xiantong Zhen, Quanzheng Li, Dinggang Shen, Heng Huang]

 333. Data-driven Graph Construction and Graph Learning: A Review”, Neurocomputing, 312:336-351, 2018. [Lishan Qiao, Limei Zhang, Songcan Chen, Dinggang Shen]

 334. Sparse Multi-View Task-Centralized Ensemble Learning for ASD Diagnosis Based on Age- and Sex-related Functional Connectivity Patterns”, IEEE Transactions on Cybernetics, 49(8):3141-3154, 2018. [Jun Wang, Qian Wang, Han Zhang, Jiawei Chen, Shitong Wang, Dinggang Shen]

 335. Multi-Task Prediction of Infant Cognitive Scores from Longitudinal Incomplete Neuroimaging Data”, NeuroImage, 185:783-792, 2018. [Ehsan Adeli, Yu Meng, Gang Li, Weili Lin, Dinggang Shen]

 336. Discovering Cortical Sulcal Folding Patterns in Neonates Using Large-scale Dataset”, Human Brain Mapping, 39(9):3625-3635, 2018. [Yu Meng, Gang Li, Li Wang, Weili Lin, John H Gilmore, Dinggang Shen]

 337. Integrative Radiomics Expression Predicts Molecular Subtypes of Primary Clear Cell Renal Cell Carcinoma”, Clinical Radiology, 73(9):782-791, 2018. [Qingbo Yin, Sheng-Che Hung, W. Kimryn Rathmell, Liran Shen, Li Wang, Weili Lin, Julia R. Fielding, Amir H. Khandani, Michael E. Woods, Matthew I. Milowsky, Samira A. Brooks, Eric. M. Wallen, Dinggang Shen]

 338. Diagnosis of Autism Spectrum Disorders Using Multi-level High-order Functional Networks Derived from Resting-State Functional MRI”, Frontiers in Human Neuroscience, 12:184, 2018. [Feng Zhao, Han Zhang, Islem Rekik, Zhiyong An, Dinggang Shen]

 339. Multi-Atlas Segmentation of MR Tumor Brain Images Using Low-Rank Based Image Recovery”, IEEE Transactions on Medical Imaging, 37(10):2224-2235, 2018. [Zhenyu Tang, Sahar Ahmad, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 340. A Generative Model for OCT Retinal Layer Segmentation by Groupwise Curve Alignment”, IEEE Access, 6:25130-25141, 2018. [Wenjun Duan, Yuanjie Zheng, Yanhui Ding, Sujuan Hou, Yufang Tang, Yan Xu, Maoling Qin, Jianfeng Wu, Dinggang Shen, Hongsheng Bi]

 341. Brain-wide Genome-wide Association Study for Alzheimer’s Disease via Joint Projection Learning and Sparse Regression Model”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 66(1):165-175, 2018. [Tao Zhou, Kim-Han Thung, Mingxia Liu, Dinggang Shen]

 342. Deformable Image Registration Using Cue-aware Deep Regression Network”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 65(9):1900-1911, 2018. [Xiaohuan Cao, Jianhua Yang, Jun Zhang, Qian Wang, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 343. Integration of Temporal and Spatial Properties of Dynamic Connectivity Networks for Automatic Diagnosis of Brain Disease”, Medical Image Analysis, 47:81-94, 2018. [Biao Jie, Mingxia Liu, Dinggang Shen]

 344. Deep Embedding Convolutional Neural Network for Synthesizing CT Image from T1-Weighted MR Image”, Medical Image Analysis, 47:31-44, 2018. [Lei Xiang, Qian Wang, Dong Nie, Lichi Zhang, Xiyao Jin, Yu Qiao, Dinggang Shen]

 345. The UNC/UMN Baby Connectome Project (BCP): An Overview of the Study Design and Protocol Development”, Neuroimage, 185:891-905, 2018. [Brittany R. Howell*, Martin A. Styner*, Wei Gao*, Pew-Thian Yap*, Li Wang*, Kristine Baluyot*, Essa Yacoub*, Geng Chen, Keith Jamison, Taylor Potts, Andrew Salzwedel, Gang Li, John H. Gilmore, Joseph Piven, J. Keith Smith, Dinggang Shen, Kamil Ugurbil, Hongtu Zhu, Weili Lin, Jed T. Elison] *Equal contribution

 346. Computational Neuroanatomy of Baby Brains: A Review”, Neuroimage, 185:906-925, 2018. [Gang Li*, Li Wang*, Pew-Thian Yap*, Fan Wang, Zhengwang Wu, Yu Meng, Pei Dong, Jaeil Kim, Feng Shi, Islem Rekik, Weili Lin, Dinggang Shen] *Equal contribution

 347. 3D Conditional Generative Adversarial Networks for High-quality PET Image Estimation at Low Dose”, NeuroImage, 174:550-562, 2018. [Yan Wang, Biting Yu, Lei Wang, Chen Zu, David S. Lalush, Weili Lin, Xi Wu, Jiliu Zhou, Dinggang Shen*, Luping Zhou*] Co-corresponding authors

 348. Exploring Diagnosis and Imaging Biomarkers of Parkinson’s Disease via Iterative Canonical Correlation Analysis Based Feature Selection”, Computerized Medical Imaging and Graphics, 67:21-29, 2018. [Luyan Liu, Qian Wang, Ehsan Adeli, Lichi Zhang, Han Zhang, Dinggang Shen]

 349. Region-adaptive Deformable Registration of CT/MRI Pelvic Images via Learning-based Image Synthesis”, IEEE Transactions on Image Processing, 27(7): 3500-3512, 2018. [Xiaohuan Cao, Jianhua Yang, Yaozong Gao, Qian Wang, Dinggang Shen]

 350. Medical Image Synthesis with Deep Convolutional Adversarial Networks”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 65(12): 2720–2730, 2018. [Dong Nie, Roger Trullo, Jun Lian, Li Wang, Caroline Petitjean, Su Ruan, Qian Wang, Dinggang Shen]

 351. Multi-Channel Multi-Scale Fully Convolutional Network for 3D Perivascular Spaces Segmentation in 7T MR Images”, Medical Image Analysis, 46:106-117, 2018. [Chunfeng Lian, Jun Zhang, Mingxia Liu, Xiaopeng Zong, Sheng-Che Hung, Weili Lin, Dinggang Shen]

 352. Anatomy-guided Joint Tissue Segmentation and Topological Correction for 6-month Infant Brain MRI with Risk of Autism”, Human Brain Mapping, 39(6):2609-2623, 2018. [Li Wang, Gang Li, Ehsan Adeli, Mingxia Liu, Zhengwang Wu, Yu Meng, Weili Lin, Dinggang Shen]

 353. Functional MRI Registration with Tissue-Specific Patch-Based Functional Correlation Tensors”, Human Brain Mapping, 39(6):2303-2316, 2018. [Yujia Zhou, Han Zhang, Lichi Zhang, Xiaohuan Cao, Ru Yang, Qianjin Feng, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 354. Multi-label Nonlinear Matrix Completion with Transductive Multi-task Feature Selection for Joint MGMT and IDH1 Status Prediction of Patient with High-Grade Gliomas”, IEEE Transactions on Medical Imaging, 37(8):1775-1787, 2018. [Lei Chen*, Han Zhang*, Junfeng Lu*, Kimhan Thung, Abudumijiti Aibaidula, Luyan Liu, Songcan Chen, Lei Jin, Jinsong Wu, Qian Wang, Liangfu Zhou, Dinggang Shen] * Co-first authors

 355. Robust Multi-Label Transfer Feature Learning for Early Diagnosis of Alzheimer’s Disease”, Brain Imaging and Behavior, 13(1):138-153, 2018. [Bo Cheng, Mingxia Liu, Daoqiang Zhang, Dinggang Shen]

 356. Sub-network Kernels for Measuring Similarity of Brain Connectivity Networks in Disease Diagnosis”, IEEE Transactions on Image Processing, 27(5):2340-2353, 2018. [Biao Jie, Mingxia Liu, Daoqiang Zhang, Dinggang Shen]

 357. Simultaneous Estimation of Low- and High-Order Functional Connectivity for Identifying Mild Cognitive Impairment”, Frontiers in Neuroinformatics, 12:3, Feb 2018. [Yueying Zhou, Lishan Qiao, Weikai Li, Limei Zhang, Dinggang Shen]

 358. 3D Fully Convolutional Networks for Multi-Modal Isointense Infant Brain Image Segmentation ”, IEEE Transactions on Cybernetics, 49(3):1126-1136, 2018. [Dong Nie, Li Wang, Ehsan Adeli, Cuijing Lao, Weili Lin, Dinggang Shen]

 359. Conversion and Time-to-Conversion Predictions of Mild Cognitive Impairment using Low-Rank Affinity Pursuit Denoising and Matrix Completion”, Medical Image Analysis, 45:68-82, Apr 2018. [Kim-Han Thung, Pew-Thian Yap, Ehsan Adeli, Seong-Whan Lee, Dinggang Shen]

 360. Semi-Supervised Discriminative Classification Robust to Sample-Outliers and Feature-Noises”, IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 41(2):515-522, 2018. [Ehsan Adeli, Kim-Han Thung, Le An, Guorong Wu, Feng Shi, Tao Wang, Dinggang Shen]

 361. Multi-View Missing Data Completion”, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 30(7):1296-1309, 2018. [Lei Zhang, Yao Zhao, Zhenfeng Zhu,Dinggang Shen, Shuiwang Ji]

 362. Anatomical Landmark based Deep Feature Representation for MR Images in Brain Disease Diagnosis”, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 22(5):1476-1485, 2018. [Mingxia Liu, Jun Zhang, Dong Nie, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 363. Interleaved 3D-CNNs for Joint Segmentation of Small-Volume Structures in Head and Neck CT Images”, Medical Physics, 45(5):2063-2075, 2018. [Xuhua Ren, Lei Xiang, Dong Nie, Yeqin Shao, Dinggang Shen*, Qian Wang*] * Co-Corresponding authors.

 364. Longitudinally Guided Super-Resolution of Neonatal Brain Magnetic Resonance Images“, IEEE Transactions on Cybernetics, 8682:67-76, 2017. [Yongqin Zhang, Feng Shi, Jian Cheng, Li Wang, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 365. Tumor Tissue Detection using Blood-Oxygen-Level-Dependent Functional MRI based on Independent Component Analysis“, Scientific Report, 8(1):1223, Jan 2018. [Huiyuan Huang, Junfeng Lu, Jinsong Wu, Zhongxiang Ding, Shuda Chen, Lisha Duan, Jian-Ling Cui, Fuyong Chen, De-Zhi Kang, Le Qi, Wusi Qiu, Seong-Whan Lee, Shijun Qiu, Dinggang Shen*, Yu-Feng Zang, Han Zhang*] *Co-corresponding authors.

 366. Environmental Influences on Infant Cortical Thickness and Surface Area“, Cerebral Cortex, 29(3):1139-1149, Feb 2018. [Shaili C. Jha, Kai Xia, Mihye Ahn, Jessica N. Bullins, Gang Li, Dinggang Shen, Fei Zou, Hongtu Zhu, Martin Styner, Rebecca C. Knickmeyer, John H. Gilmore]

 367. Learning Non-Linear Patch Embeddings with Neural Networks for Label Fusion“, Medical Image Analysis, 44:143-155, Feb 2018. [Gerard Sanroma, Oualid M. Benkarim, Gemma Piella, Oscar Camara, Guorong Wu, Dinggang Shen, Juan D. Gispert, Jos ́e Luis Molinuevo, Miguel A. Gonz ́alez Ballester]

 368. Robust Brain ROI Segmentation by Deformation Regression and Deformable Shape Model“, Medical Image Analysis, 43:198-213, Jan 2018. [Zhengwang Wu, Yanrong Guo, Sang Hyun Park, Yaozong Gao, Pei Dong, Seong-Whan Lee, Dinggang Shen]

 369. Hierarchical Vertex Regression Based Segmentation of Head and Neck CT Images for Radiotherapy Planning“, IEEE Transactions on Image Processing, 27(2):923-937, Feb 2018. [Zhensong Wang, Lifang Wei, Li Wang, Yaozong Gao, Wufan Chen, Dinggang Shen] (*Selected as cover page for IEEE TIP 2018 Feb issue)

 370. Landmark-based Deep Multi-Instance Learning for Brain Disease Diagnosis“, Medical Image Analysis, 43:175-168, 2018. [Mingxia Liu, Jun Zhang, Ehsan Adeli, Dinggang Shen]

 371. Radiation-induced Brain Structural and Functional Abnormalities in Pre-symptomatic Phase and Outcome Prediction“, Human Brain Mapping, 39(1):407-427, Jan 2018. [Zhongxiang Ding*, Han Zhang*, Xiaofei Lv, Fei Xie, Lizhi Liu, Shijun Qiu, Li Li, Dinggang Shen] * Co-first authors

 372. An automated method for identifying an independent component analysis-based language-related resting- state network in brain tumor subjects for surgical planning“, Scientific Reports, 7(1):13769, 2017. [Junfeng Lu, Han Zhang, N. U. Farrukh Hameed, Jie Zhang, Shiwen Yuan, Tianming Qiu, Dinggang Shen, Jinsong Wu]

 373. Robust Fusion of Diffusion MRI Data for Template Construction“,Scientific Reports, 7(1):12950, 2017. [Zhanlong Yang, Geng Chen, Dinggang Shen, Pew-Thian Yap]

 374. Segmenting Hippocampal Subfields from 3T MRI with Multi-modality Images“, Medical Image Analysis, 43:10-22, Jan 2018. [Zhengwang Wu, Yaozong Gao, Feng Shi, Guangkai Ma, Valerie Jewells, Dinggang Shen]

 375. Single- and Multiple-Shell Uniform Sampling Schemes for Diffusion MRI Using Spherical Codes“, IEEE Transactions on Medical Imaging, 37(1):185-199, Sep 2017. [Jian Cheng, Dinggang Shen, Pew-Thian Yap, Peter J. Basser]

 376. Measuring Spectral Inconsistency of Multispectral Images for Detection and Segmentation of Retinal Degenerative Changes“, Scientific Reports, 7(1):11288, 2017. [Jian Lian, Yuanjie Zheng, Peiyong Duan, Wanzhen Jiao, Bojun Zhao, Yanju Ren, Dinggang Shen]

 377. Learning-based Deformable Registration for Infant MRI by Integrating Random Forest with Auto-Context Model“, Medical Physics, 44(12):6289-6303, Dec 2017. [Lifang Wei*, Xiaohuan Cao*, Zhensong Wang, Yaozong Gao, Shunbo Hu, Li Wang, Guorong Wu, Dinggang Shen] *Co-first authors.

 378. Remodelling Pearson’s Correlation for Functional Brain Network Estimation and Autism Spectrum Disorder Identification“, Frontiers in Neuroinformatics, 11:55, 2017. [Weikai Li, Zhengxia Wang, Limei Zhang, Lishan Qiao, Dinggang Shen]

 379. Low-Rank Graph-Regularized Structured Sparse Regression for Identifying Genetic Biomarkers“, IEEE Transactions on Big Data, 3(4):405-414, 2017. [Xiaofeng Zhu, Heung-Il Suk, Heng Huang, Dinggang Shen]

 380. Multi-Hypergraph Learning for Incomplete Multi-Modality Data“, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2017. [Mingxia Liu, Yue Gao, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 381. Test-retest reliability of high-order functional connectivity in young healthy adults“, Frontiers in Neuroscience, 11:439, 2017. [Han Zhang, Xiaobo Chen, Yu Zhang, Dinggang Shen]

 382. Enhancement of Perivascular Spaces in 7T MR Image using Haar Transform of Non-local Cubes and Block-matching Filtering“, Scientific Reports, 7(1):8569, 2017. [Yingkun Hou, Sang Hyun Park, Qian Wang, Jun Zhang, Xiaopeng Zong, Weili Lin, Dinggang Shen]

 383. Gyral Net: A New Representation of Cortical Folding Organization“, Medical Image Analysis, 42:14-25, 2017. [Hanbo Chen, Yujie Li, Fangfei Ge, Gang Li,Dinggang Shen, Tianming Liu]

 384. Learning-Based Structurally-Guided Construction of Resting-State Functional Correlation Tensors“, Magnetic Resonance Imaging, 43:110-121, 2017. [Lichi Zhang, Han Zhang, Xiaobo Chen, Qian Wang, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 385. Deep Auto-context Convolutional Neural Networks for Standard-Dose PET Image Estimation from Low-Dose PET/MRI“, Neurocomputing, 267:406-416, 2017. [Lei Xiang, Yu Qiao, Dong Nie, Le An, Weili Lin, Qian Wang, Dinggang Shen]

 386. Detecting Anatomical Landmarks from Limited Medical Imaging Data using Two-Stage Task-Oriented Deep Neural Networks“, IEEE Transactions on Image Processing, 26(10):4753-4767, 2017. [Jun Zhang, Mingxia Liu, Dinggang Shen]

 387. Extraction of Dynamic Functional Connectivity from Brain Grey Matter and White Matter for MCI Classification“, Human Brain Mapping, 38(10):5019-5034, 2017. [Xiaobo Chen, Han Zhang, Lichi Zhang, Celina Shen, Seong-Whan Lee, Dinggang Shen]

 388. Hybrid High-order Functional Connectivity Networks Using Resting-state Functional MRI for Mild Cognitive Impairment Diagnosis“, Scientific Reports, 7(1):6530, 2017. [Yu Zhang, Han Zhang, Xiaobo Chen, Seong-Whan Lee, Dinggang Shen]

 389. Discriminative self-representation sparse regression for neuroimaging-based alzheimer’s disease diagnosis“, Brain Imaging and Behavior, 2017. [Xiaofeng Zhu, Heung-Il Suk, Seong-Whan Lee, Dinggang Shen]

 390. Joint Representation of Consistent Structural and Functional Profiles for Identification of Common Cortical Landmarks“, Brain Imaging and Behavior, 2017. [Shu Zhang, Yu Zhao, Xi Jiang, Dinggang Shen*, Tianming Liu*] *Co-corresponding authors

 391. Alzheimer’s Disease Diagnosis using Landmark-based Features from Longitudinal Structural MR Images“, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 21(6): 1607–1616, Nov 2017. [Jun Zhang, Mingxia Liu, Le An, Yaozong Gao, Dinggang Shen]

 392. Dual-core Steered Non-rigid Registration for Multi-modal Images via Bi-directional Image Synthesis“, Medical Image Analysis, 41:18-31, Oct 2017. [Xiaohuan Cao, Jianhua Yang, Yaozong Gao, Yanrong Guo, Guorong Wu, Dinggang Shen]

 393. "Modeling Rett Syndrome using TALEN-edited MECP2 Mutant Cynomolgus Monkeys", Cell, 169(5):945-955.e10, May 2017. [Chen Y#,*, Yu J#, Niu Y#, Qin D#, Liu H#, Li G, Hu Y, Wang J, Lu Y, Kang Y, Jiang Y, Wu K, Li S, Wei J, He J, Wang J, Liu X, Luo Y, Si C, Bai R, Zhang K, Liu J, Huang S, Chen Z, Wang S, Chen X, Bao X, Zhang Q, Li F, Geng R, Liang A, Shen D, Jiang T, Hu X, Ma Y, Ji W* and Sun Y*]

 394. Hierarchical High-Order Functional Connectivity Networks and Selective Feature Fusion for MCI Classification“, Neuroinformatics, 15(3):271-284, 2017. [Xiaobo Chen, Han Zhang, Seong-Whan Lee, Dinggang Shen]

 395. Spatio-Angular Consistent Construction of Neonatal Diffusion MRI Atlases“, Human Brain Mapping, 38(6):3175-3189, 2017. [Behrouz Saghafi∗, Jaeil Kim∗, Geng Chen, Feng Shi, Weili Lin, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen] * Co-first authors.

 396. Multi-Task Diagnosis for Autism Spectrum Disorders Using Multi-Modality Features: A Multi-Center Study“, Human Brain Mapping, 38(6):3081-3097, 2017. [Jun Wang, Qian Wang, Jialin Peng, Dong Nie, Feng Zhao, Minjeong Kim, Han Zhang, Chong-Yaw Wee, Shitong Wang, Dinggang Shen]

 397. Joint Prediction of Longitudinal Development of Cortical Surfaces and White Matter Fibers from Neonatal MRI“, NeuroImage, 152:411-424, 2017. [Islem Rekik, Gang Li, Yap Pew-Thian, Geng Chen, Weili Lin, Dinggang Shen]

 398. Image Mosaicking Using SURF Features of Line Segments“, PLOS ONE, 12(3): e0173627, 2017. [Zhanlong Yang, Dinggang Shen, Pew-Thian Yap]

 399. A Hierarchical Feature and Sample Selection Framework and Its Application for Alzheimer’s Disease Diagnosis“, Scientific Reports, 7:45269, 2017. [Le An, Ehsan Adeli, Mingxia Liu, Jun Zhang, Seong-Whan Lee, Dinggang Shen]

 400. Can we predict subject-specific dynamic cortical thickness maps during infancy from birth?“, Human Brain Mapping, 38(6):2865-2874, 2017. [Yu Meng, Gang Li, Islem Rekik, Han Zhang, Yaozong Gao, Weili Lin, Dinggang Shen]

 401. Computational medicine:A Cybernetic Eye for Rare Disease“, Nature Biomedical Engineering, 1:0032, 2017. [Qian Wang, Dinggang Shen]

 402. Deep Ensemble Learning of Sparse Regression Models for Brain Disease Diagnosis“, Medical Image Analysis, 37:101-113, 2017. [Heung-Il Suk, Seong-Whan Lee, Dinggang Shen]

 403. Associations between Tumor Vascularity, Vascular Endothelial Growth Factor Expression and PET/MRI Radiomic Signatures in Primary Clear-Cell–Renal-Cell-Carcinoma: Proof-of-Concept Study“, Scientific Reports, 7:43356, 2017. [Qingbo YIN, Sheng-Che Hung, Li Wang, Weili Lin, Julia R. Fielding, W. Kimryn Rathmell, Amir H. Khandani, Michael E. Woods, Matthew I. Milowsky, Samira A. Brooks, Eric. M. Wallen, Dinggang Shen]

 404. Reduced White Matter Integrity in Antisocial Personality Disorder: A Diffusion Tensor Imaging Study“, Scientific Reports, 7:43002, 2017. [Weixiong Jiang*, Feng Shi*, Huasheng Liu, Gang Li, Zhongxiang Ding, Hui Shen, Celina Shen, Seong-Whan Lee, Dewen Hu, Wei Wang, Dinggang Shen] *Co-first authors.

 405. Connectivity Strength-Weighted Sparse Group Representation-based Brain Network Construction for MCI Classification“, Human Brain Mapping, 38(5):2370-2383, 2017. [Renping Yu, Han Zhang, Le An, Xiaobo Chen, Zhihui Wei, Dinggang Shen]

 406. Evaluation of PET/MRI for Tumor Volume Delineation for Head and Neck Cancer“, Frontiers in Oncology, 7:8, 2017. [Kyle Wang, Brandon T Mullins, Aaron D Falchook, Jun Lian, Kelei He, Dinggang Shen, Michael Dance, Weili Lin, Tiffany M Sills, Shiva K Das, Benjamin Y Huang, Bhishamjit S Chera]

 407. MRI Based Prostate Cancer Detection with High-level Representation and Hierarchical Classification“, Medical Physics, 44(3):1028-1039, 2016. [Yulian Zhu, Li Wang, Mingxia Liu, Chunjun Qian, Ambereen Yousuf, Aytekin Oto, Dinggang Shen]

 408. 7T-Guided Super-Resolution of 3T MRI“, Medical Physics, 44(5):1661-1677, 2016. [Khosro Bahrami, Feng Shi, Islem Rekik, Yaozong Gao, Dinggang Shen]

 409. Kernel-based Joint Feature Selection and Max-Margin Classification for Early Diagnosis of Parkinson’s Disease“, Scientific Reports, 7:41069, 2016. [Ehsan Adeli, Guorong Wu, Behrouz Saghafi, Le An, Feng Shi, Dinggang Shen]

 410. Structured Learning for 3D Perivascular Spaces Segmentation Using Vascular Features“, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 64(12):2803-2812, 2016. [Jun Zhang, Yaozong Gao, Sang Hyun Park, Xiaopeng Zong, Weili Lin, Dinggang Shen]

 411. Learning-based Deformable Image Registration for Infant MR Images in the First Year of Life“, Medical Physics, 44(1):158-170, 2017. [Shunbo Hu, Lifang Wei, Yaozong Gao, Yanrong Guo, Guorong Wu, Dinggang Shen]

 412. Progressive Multi-Atlas Label Fusion by Dictionary Evolution“, Medical Image Analysis, 36:162-171, 2016. [Yantao Song, Guorong Wu, Khosro Bahrami, Quansen Sun, Dinggang Shen]

 413. View-Aligned Hypergraph Learning for Alzheimer’s Disease Diagnosis with Incomplete Multi-Modality Data“, Medical Image Analysis, 36:123-134, 2016. [Mingxia Liu, Jun Zhang, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 414. Improving Estimation of Fiber Orientations in Diffusion MRI Using Inter-Subject Information Sharing“, Scientific Reports, 6:37848, 2016. [Geng Chen, Pei Zhang, Ke Li, Chong-Yaw Wee, Yafeng Wu*, Dinggang Shen*, Pew-Thian Yap*] *Co-corresponding authors

 415. Biomechanical Analysis of Normal Brain Development during the First Year of Life Using Finite Strain Theory“, Scientific Reports, 6:37666, 2016. [Jeong Chul Kim, Li Wang, Dinggang Shen, Weili Lin]

 416. Multi-Domain Transfer Learning for Early Diagnosis of Alzheimer’s Disease“, Neuroinformatics, 15(2):115-132, 2016. [Bo Cheng, Mingxia Liu, Dinggang Shen*, Daoqiang Zhang*] *Co-corresponding authors.

 417. Deep Learning in Medical Image Analysis“, Annual Review of Biomedical Engineering, 19:221-248, 2016. [Dinggang Shen, Guorong Wu, Heung-Il Suk]

 418. Robust Multi-Atlas Label Propagation by Deep Sparse Representation“, Pattern Recognition, 63:511-517, 2016. [Chen Zu, Zhengxia Wang, Daoqiang Zhang, Peipeng Liang, Yonghong Shi, Dinggang Shen*, Guorong Wu*] *Co-corresponding authors

 419. Automatic Cystocele Severity Grading in Transperineal Ultrasound by Random Forest Regression“, Pattern Recognition, 63:551-560, 2016. [Dong Ni, Xing Ji, Min Wu, Wenlei Wang, Xiaoshuang Deng, Zhongyi Hu, Tianfu Wang, Dinggang Shen, Jie-Zhi Cheng, Huifang Wang]

 420. Prostate Deformation from Inflatable Rectal Probe Cover and Dosimetric Effects in Prostate Seed Implant Brachytherapy“, Medical Physics, 43(12):6569, 2016. [Jun Lian, Yeqin Shao, Larry D. Potter, Ronald C. Chen, Jordan A. Holmes, Jie Shen, Dinggang Shen*, Andrew Z. Wang*] * Co-corresponding authors

 421. Brain Atlas Fusion from High-Thickness Diagnostic Magnetic Resonance Images by Learning-Based Super-Resolution“, Pattern Recognition, 63:531-541, 2016. [Jinpeng Zhang, Lichi Zhang, Lei Xiang, Yeqin Shao, Guorong Wu, Xiaodong Zhou, Dinggang Shen*, Qian Wang*] * Co-corresponding authors

 422. Automated quantification of cerebral edema following hemispheric infarction: application of a machine-learning algorithm to evaluate CSF shifts on serial head CTs“, NeuroImage: Clinical, 12:673-680, 2016. [Yasheng Chen, Rajat Dhar, Laura Heitsch, Andria Ford, Israel Fernandez, Caty Carerra, Joan Montaner, Weili Lin, Dinggang Shen, Hongyu An, Jin-Moo Lee]

 423. Reduced Cortical Thickness and Increased Surface Area in Antisocial Personality Disorder“, Neuroscience, 337:143-152, 2016. [Weixiong Jiang, Gang Li, Huasheng Liu, Feng Shi, Tao Wang, Celina Shen, Hui Shen, Seong-Whan Lee, Dewen Hu, Wei Wang, Dinggang Shen]

 424. Feature Fusion via Hierarchical Supervised Local CCA for Diagnosis of Autism Spectrum Disorder“, Brain Imaging and Behavior, 11(4):1050-1060, 2016. [Feng Zhao, Lishan Qiao, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 425. Learning-based 3T Brain MRI Segmentation with Guidance from 7T MRI Labeling“, Medical Physics, 43(12):6588-6597, 2016. [Minghui Deng, Renping Yu, Li Wang, Feng Shi, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 426. Estimating Functional Brain Networks by Incorporating a Modularity Prior“, Neuroimage, 141:399-407, 2016. [Lishan Qiao, Han Zhang, Minjeong Kim, Shenghua Teng, Limei Zhang, Dinggang Shen]

 427. Longitudinal Clinical Score Prediction in Alzheimer’s Disease with Soft-Split Sparse Regression Based Random Forest“, Neurobiology of Aging, 46:180-191, 2016. [Lei Huang*, Yan Jin*, Yaozong Gao, Kim-Han Thung, Dinggang Shen] *Co-first authors

 428. Embarrassingly Parallel Acceleration of Global Tractography via Dynamic Domain Partitioning“, Frontiers in Neuroinformatics, 10:25, 2016. [Haiyong Wu, Geng Chen, Yan Jin, Dinggang Shen*, Pew-Thian Yap*] *Co-corresponding authors

 429. Disrupted Functional Connectome in Antisocial Personality Disorder“, Brain Imaging and Behavior, 11(4):1071-1084, 2016. [Weixiong Jiang, Feng Shi, Jian Liao, Huasheng Liu, Tao Wang, Celina Shen, Hui Shen, Dewen Hu, Wei Wang, Dinggang Shen]

 430. Consistent Spatial-Temporal Longitudinal Atlas Construction for Developing Infant Brains“, IEEE Transactions on Medical Imaging, 35(12):2568-2577, 2016. [Yuyao Zhang, Feng Shi, Guorong Wu, Li Wang, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 431. Topographic Information based High-Order Functional Connectivity and its Application in Abnormality Detection for Mild Cognitive Impairment“, Journal of Alzheimer’s Disease, 54(3):1095-1112, 2016. [Han Zhang, Xiaobo Chen, Feng Shi, Gang Li, Min-jeong Kim, Panteleimon Giannakopoulos, Sven Haller,Dinggang Shen]

 432. Multi-Tissue Decomposition of Diffusion MRI Signals via l0 Sparse-Group Estimation“, IEEE Transactions on Image Processing, 25(9):4340-4353, 2016. [Pew-Thian Yap, Yong Zhang, Dinggang Shen]

 433. Learning-based Subject-specific Estimation of Dynamic Maps of Cortical Morphology at Missing Time Points in Longitudinal Infant Studies“, Human Brain Mapping, 37(11):4129-4147, 2016. [Yu Meng, Gang Li, Yaozong Gao, Weili Lin, Dinggang Shen]

 434. Detecting Anatomical Landmarks for Fast Alzheimer’s Disease Diagnosis“, IEEE Transactions on Medical Imaging, 35(12):2524-2533, 2016. [Jun Zhang, Yue Gao, Yaozong Gao, Brent C. Munsell, Dinggang Shen]

 435. Concatenated Spatially-localized Random Forests for Hippocampus Labeling in Adult and Infant MR Brain Images“, Neurocomputing, 229:3-12, 2016. [Lichi Zhang, Qian Wang, Yaozong Gao, Hongxin Li, Guorong Wu, Dinggang Shen]

 436. Joint Feature-Sample Selection and Robust Diagnosis of Parkinson’s Disease from MRI data“, NeuroImage, 141:206-219, 2016. [Ehsan Adeli, Feng Shi, Le An, Chong-Yaw Wee, Guorong Wu, Tao Wang, Dinggang Shen]

 437. Scalable Joint Segmentation and Registration Framework for Infant Brain Images“, Neurocomputing, 229:54-62, 2016. [Pei Dong, Li Wang, Weili Lin,Dinggang Shen*, Guorong Wu*] * Co-corresponding authors

 438. Semi-Supervised Tripled Dictionary Learning for Standard-dose PET Image Prediction using Low-dose PET and Multimodal MRI“, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 64(3):569-579, 2016. [Yan Wang, Guangkai Ma, Le An, Feng Shi, Pei Zhang, David S. Lalush, Xi Wu, Jiliu Zhou, Dinggang Shen]

 439. Abnormal Changes of Brain Cortical Anatomy and the Association with Plasma MicroRNA107 Level in Amnestic Mild Cognitive Impairment“, Frontiers in Aging Neuroscience, 8(112), 2016. [Tao Wang, Feng Shi, Yan Jin, Weixiong Jiang, Dinggang Shen*, Shifu Xiao*] * Corresponding authors

 440. Dynamic Tree-Based Image Registration under Large Deformation for Multi-Atlas Segmentation“, Computerized Medical Imaging and Graphics, 52:1-7, 2016. [Pei Zhang, Guorong Wu, Yaozong Gao, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 441. Multi-level Canonical Correlation Analysis for Standard-dose PET Image Estimation“, IEEE Transactions on Image Processing, 25(7):3303-3315, 2016. [Le An, Pei Zhang, Ehsan Adeli-Mosabbeb, Yan Wang, Guangkai Ma, Feng Shi, David S. Lalush, Weili Lin, Dinggang Shen]

 442. High-Order Resting-State Functional Connectivity Network for MCI Classification“, Human Brain Mapping, 37(9):3282-3296, 2016. [Xiaobo Chen, Han Zhang, Yue Gao, Chong-Yaw Wee, Gang Li, Dinggang Shen]

 443. Multidirectional and Topography-based Dynamic-scale Varifold Representations with Application to Matching Developing Cortical Surfaces“, Neuroimage,135:152-162, 2016. [Islem Rekik, Gang Li, Weili Lin, Dinggang Shen]

 444. Temporally-Constrained Group Sparse Learning for Longitudinal Data Analysis in Alzheimer’s Disease“, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 64(1):238-249, 2016. [Biao Jie, Mingxia Liu, Jun Liu, Daoqiang Zhang, Dinggang Shen]

 445. Computer-Aided Diagnosis with Deep Learning Architecture: Applications to Breast Lesions in US Images and Pulmonary Nodules in CT Scans“, Scientific Reports, 6(24454):1-13, 2016. [Jie-Zhi Cheng, Dong Ni, Yi-Hong Chou*, Jing Qin, Chui-Mei Tiu, Yeun-Chung Chang, Chiun-Sheng Huang, Dinggang Shen*, Chung-Ming Chen*] *Co-corresponding authors

 446. Segmentation of perivascular spaces in 7T MR image using auto-context model with orientation-normalized features“, Neuroimage, 134:223-235, 2016. [SangHyun Park, Xiaopeng Zong, Yaozong Gao, Weili Lin, Dinggang Shen]

 447. Reconstruction of 7T-like Images from 3T MRI“, IEEE Trans. On Medical Imaging, 35(9):2085-2097, 2016. [Khosro Bahrami, Feng Shi, Xiaopeng Zong, Hae Won Shin, Hongyu An, Dinggang Shen]

 448. Hyper-Connectivity of Functional Networks for Brain Disease Diagnosis“, Medical Image Analysis, 32:84-100, 2016. [Biao Jie, Chong-Yaw Wee, Dinggang Shen*, Daoqiang Zhang*] *Co-corresponding authors.

 449. Sparse Multi-Response Tensor Regression for Alzheimer’s Disease Study with Multivariate Clinical Assessments“, IEEE Transactions on Medical Imaging, 35(8):1927-1936, 2016. [Zhou Li, Heung-Il Suk, Dinggang Shen*, Lexin Li*] * Co-Corresponding authors.

 450. In Vivo MRI based Prostate Cancer Localization with Random Forests and Auto-context Model“, Computerized Medical Imaging and Graphics, 52:44-57, 2016. [Chunjun Qian, Li Wang, Yaozong Gao, Ambereen Yousuf, Xiaoping Yang, Aytekin Oto, Dinggang Shen]

 451. Detail-Preserving Construction of Neonatal Brain Atlases in Space-Frequency Domain“, Human Brain Mapping, 37(6):2133-2150, 2016. [Yuyao Zhang, Feng Shi, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 452. Automatic Labeling of MR Brain Images by Hierarchical Learning of Atlas Forests“, Medical Physics, 43(3):1175-1186, 2016. [Lichi Zhang, Qian Wang, Yaozong Gao, Guorong Wu, Dinggang Shen]

 453. Accurate Segmentation of CT Male Pelvic Organs via Regression-based Deformable Models and Multi-task Random Forests“, IEEE Transactions on Medical Imaging, 35(6):1532-1543, 2016. [Yaozong Gao, Yeqin Shao, Jun Lian, Andrew Z. Wang, Ronald C. Chen, Dinggang Shen]

 454. Structural and Maturational Covariance in Early Childhood Brain Development“, Cerebral Cortex, 27(3):1795-1807, 2016. [Xiujuan Geng, Gang Li, Zhaohua Lu, Wei Gao, Li Wang, Dinggang Shen, Hongtu Zhu, John H Gilmore]

 455. State-Space Model with Deep Learning for Functional Dynamics Estimation in Resting-State fMRI“, Neuroimage, 129:292-307, 2016. [Heung-Il Suk, Chong-Yaw Wee, Seong-Whan Lee, Dinggang Shen]

 456. Relationship Induced Multi-template Learning for Diagnosis of Alzheimer’s Disease and Mild Cognitive Impairment“, IEEE Transactions on Medical Imaging, 35(6):1463-1474, 2016. [Mingxia Liu, Daoqiang Zhang, Dinggang Shen]

 457. eHUGS: Enhanced Hierarchical Unbiased Graph Shrinkage for Efficient Groupwise Registration“, PLOS ONE, 11(1):e0146870, 2016. [Guorong Wu, Xuewei Peng, Shihui Ying, Qian Wang, Pew-Thian Yap, Dan Shen, Dinggang Shen]

 458. Deformable MR Prostate Segmentation via Deep Feature Learning and Sparse Patch Matching“, IEEE Transactions on Medical Imaging 35(4):1077-1089, 2016. [Yanrong Guo*, Yaozong Gao*, Dinggang Shen] *Co-first authors.

 459. Learning Discriminative Bayesian Networks from High-dimensional Continuous Neuroimaging Data“, IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence 38(11):2269-2283, 2015. [Luping Zhou, Lei Wang, Lingqiao Liu, Philip Ogunbona, Dinggang Shen]

 460. Diagnosis of Autism Spectrum Disorders Using Temporally-Distinct Resting-State Functional Connectivity Networks“, CNS Neuroscience & Therapeutics22(3):212-219, 2016. [Chong-Yaw Wee, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 461. Predicting standard-dose PET image from low-dose PET and multimodal MR images using mapping-based sparse representation“, Physics in Medicine and Biology 61(2):791-812, 2016. [Yan Wang, Pei Zhang, Le An, Guangkai Ma, Jiaying Kang, Feng Shi, Xi Wu, Jiliu Zhou, David Lalush, Weili Lin, Dinggang Shen]

 462. Multi-Level Deficiency of White Matter Connectivity Networks in Alzheimer’s Disease: A Diffusion MRI Study with DTI and HARDI Models“, Neural Plasticity, 2016:2947136, 2016. [Tao Wang, Feng Shi, Yan Jin, Pew-Thian Yap, Chong-Yaw Wee, Jianye Zhang, Cece Yang, Xia Li, Shi-Fu Xiao, Dinggang Shen]

 463. Label-aligned multi-task feature learning for multimodal classification of Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment“, Brain Imaging and Behavior10(4):1148-1159, 2015. [Chen Zu, Biao Jie, Mingxia Liu, Songcan Chen, Dinggang Shen*, Daoqiang Zhang*] * Co-corresponding authors.

 464. Automatic Craniomaxillofacial Landmark Digitization via Segmentation-guided Partially-joint Regression Forest Model and Multi-scale Statistical Features“,IEEE Trans. on Biomedical Engineering 63(9):1820-1829, 2015. [Jun Zhang, Yaozong Gao, Li Wang, Zhen Tang, James J. Xia, Dinggang Shen]

 465. Denoising Magnetic Resonance Images Using Collaborative Non-Local Means“, Neurocomputing 177:215-227, 2016. [Geng Chen, Pei Zhang, Yafeng Wu,Dinggang Shen, Pew-Thian Yap]

 466. Composite large margin classifiers with latent subclasses for heterogeneous biomedical data“, Statistical Analysis and Data Mining, 9(2):75-88, 2016. [Guanhua Chen, Yufeng Liu, Dinggang Shen, Michael R. Kosorok]

 467. Non-local Atlas-guided Multi-channel Forest Learning for Human Brain Labeling“, Medical Physics 43(2):1003-1019, 2015. [Guangkai Ma, Yaozong Gao, Guorong Wu, Ligang Wu, Dinggang Shen] (Selected as Editor’s Picks)

 468. Scalable High Performance Image Registration Framework by Unsupervised Deep Feature Representations Learning“, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 63(7):1505-16, 2015. [Guorong Wu, Minjeong Kim, Qian Wang, Brent C. Munsell, Dinggang Shen]

 469. A Novel Relational Regularization Feature Selection Method for Joint Regression and Classification in AD Diagnosis“, Medical Image Analysis, 38:205-214, 2015. [Xiaofeng Zhu, Heung-Il Suk, Li Wang, Seong-Whan Lee, Dinggang Shen]

 470. Identification of Progressive Mild Cognitive Impairment Patients Using Incomplete Longitudinal MRI Scans“, Brain Structure and Function, 221(8):3979-3995, 2015. [Kim-Han Thung, Chong-Yaw Wee, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 471. Visualization of perivascular spaces in the human brain at 7T: sequence optimization and morphology characterization“, Neuroimage 125:895-902, 2016. [Xiaopeng Zong, Sang Hyun Park, Dinggang Shen, Weili Lin]

 472. Inherent Structure Based Multi-view Learning with Multi-template Feature Representation for Alzheimer’s Disease Diagnosis“, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 63(7):1473-82, 2015. [Mingxia Liu, Daoqiang Zhang, Ehsan Adeli-Mosabbeb, Dinggang Shen]

 473. Predicting Infant Cortical Surface Development Using a 4D Varifold-based Learning Framework and Local Topography-based Shape Morphing“, Medical Image Analysis 28:1-12, 2016. [Islem Rekik, Gang Li, Weili Lin, Dinggang Shen]

 474. Collaborative regression-based anatomical landmark detection“, Physics in Medicine and Biology 60:9377-9401, 2015. [Yaozong Gao, Dinggang Shen]

 475. Multi-atlas based Segmentation Editing with Interaction-Guided Patch Selection and Label Fusion“, IEEE Transactions on Biomedical Engineering63(6):1208-1219, 2016. [Sang Hyun Park, Yaozong Gao, Dinggang Shen]

 476. Automated Segmentation of Dental CBCT Image with Prior-guided Sequential Random Forests“, Medical Physics 43(1):336-346, 2016. [Li Wang, Yaozong Gao, Feng Shi, Gang Li, Ken-Chung Chen, Zhen Tan, James J. Xia, Dinggang Shen]

 477. Cortical asymmetries in unaffected siblings of patients with obsessive-compulsive disorder“, Psychiatry Research: Neuroimaging 234(3):346-351, 2015. [Ziwen Peng, Gang Li, Feng Shi, Changzheng Shi, Qiong Yang, Raymond C.K. Chan, Dinggang Shen]

 478. Graph Guided Joint Prediction of Class Label and Clinical Scores for the Alzheimer’s Disease“, Brain Structure and Function, 221(7):378763(7):1473-823801, 2015. [Guan Yu, Yufeng Liu, Dinggang Shen]

 479. Building Dynamic Population Graph for Accurate Correspondence Detection“, Medical Image Analysis 26(1):256-267, 2015. [Shaoyi Du, Yanrong Guo, Gerard Sanroma, Dong Ni, Guorong Wu, Dinggang Shen]

 480. Spatiotemporal Patterns of Cortical Fiber Density in Developing Infants, and Their Relationship with Cortical Thickness“, Human Brain Mapping36(12):5183-5195, 2015. [Gang Li, Tianming Liu, Dong Ni, Weili Lin, John H. Gilmore, Dinggang Shen]

 481. Robust Anatomical Landmark Detection with Application to MR Brain Image Registration“, Computerized Medical Imaging and Graphics 46(3):277-290, 2015. [Dong Han*, Yaozong Gao*, Guorong Wu, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen] * Co-first authors.

 482. Identification of Infants at High-Risk for Autism Spectrum Disorder Using Multi-Parameter Multi-Scale White Matter Connectivity Networks“, Human Brain Mapping 36(12):4880-4896, 2015. [Yan Jin, Chong-Yaw Wee, Feng Shi, Kim-Han Thung, Dong Ni, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 483. Subspace Regularized Sparse Multi-Task Learning for Multi-Class Neurodegenerative Disease Identification“, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 63(3):607-618, 2015. [Xiaofeng Zhu, Heung-Il Suk, Seong-Whan Lee, Dinggang Shen]

 484. Estimating Patient-Specific and Anatomically-Correct Reference Model for Craniomaxillofacial Deformity via Sparse Representation“, Medical Physics, 42(10):5809-5816, 2015. [Li Wang, Yi Ren, Yaozong Gao, Zhen Tang, Ken-Chung Chen, Jiangu Li, Steve GF Shen, Jin Yan, Philip K.M. Lee, Ben Chow, James J. Xia, Dinggang Shen] (Selected as Featured Article & Editor’s Picks)

 485. Discriminative Multi-Task Feature Selection for Multi-modality Classification of Alzheimer’s Disease“, Brain Imaging and Behavior, 10(3):739-749, 2015. [Tingting Ye, Chen Zu, Biao Jie, Dinggang Shen*, Daoqiang Zhang*] * Co-corresponding authors.

 486. Prediction of standard-dose brain PET image by using MR and low-dose brain [18F]FDG PET images“, Medical Physics 61(2):791-812, 2015. [Jiayin Kang, Yaozong Gao, Feng Shi, David S. Lalush, Weili Lin, Dinggang Shen]

 487. Estimating CT Image from MRI Data Using Structured Random Forest and Auto-context Model“, IEEE Trans. On Medical Imaging 35(1):174-183, 2016. [Tri Huynh, Yaozong Gao, Jiayin Kang, Li Wang, Pei Zhang, Jun Lian, Dinggang Shen]

 488. Canonical Feature Selection for Joint Regression and Multi-class Identification in Alzheimer’s Disease Diagnosis“, Brain Imaging and Behavior, 2015. [Xiaofeng Zhu, Heung-Il Suk, Seong-Whan Lee, Dinggang Shen]

 489. Initial Experience in Hybrid PET-MRI for Evaluation of Refractory Focal Onset Epilepsy“, Seizure 31:1-4, 2015. [Hae W Shin, Valerie Jewells, Arif Sheikh, Jingwen Zhang, Hongtu Zhu, Hongyu An, Wei Gao, Dinggang Shen, Eldad Hadar, Weili Lin]

 490. Locally-constrained Boundary Regression for Segmentation of Prostate and Rectum in the Planning CT Images“, Medical Image Analysis 26(1):345-356, 2015. [Yeqin Shao, Yaozong Gao, Xin Yang, Dinggang Shen]

 491. A Transversal Approach for Patch-based Label Fusion via Matrix Completion“, Medical Image Analysis 24(1):135-148, 2015. [Gerard Sanroma, Guorong Wu, Yaozong Gao, Kim-Han Thung, Yanrong Guo, Dinggang Shen]

 492. Evaluation of machine learning algorithms for treatment outcome prediction in patients with epilepsy based on structural connectome data“, Neuroimage118:219-236, 2015. [Brent C. Munsell*, Chong-Yaw Wee, Simon S. Keller, Bernd Weber, Christian Elger, Laura Angelica Tomaz da Silva, Travis Nesland, Martin Styner, Dinggang Shen*, Leonardo Bonilha] * Co-corresponding authors.

 493. Hierarchical and Symmetric Infant Image Registration by Robust Longitudinal-Example-Guided Correspondence Detection“, Medical Physics 42(7):4174-4189, 2015. [Yao Wu, Guorong Wu, Li Wang, Brent C. Munsell, Qian Wang, Weili Lin, Qianjin Feng, Wufan Chen, Dinggang Shen]

 494. Sparse Temporally Dynamic Resting-State Functional Connectivity Networks for Early MCI Identification“, Brain Imaging and Behavior 10(2):342-356, 2016. [Chong-Yaw Wee, Sen Yang, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 495. LRTV: MR Image Super-Resolution with Low-Rank and Total Variation Regularizations“, IEEE Trans. On Medical Imaging 34(12):2459-2466, 2015. [Feng Shi, Jian Cheng, Li Wang, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 496. Automatic Segmentation of Spinal Canals in CT Images via Iterative Topology Refinement“, IEEE Trans. On Medical Imaging 34(8):1694-1704, 2015. [Qian Wang, Le Lu, Dijia Wu, Noha El-Zehiry, Yefeng Zheng, Dinggang Shen*, Kevin S. Zhou] * Corresponding authors.

 497. Spatial Patterns, Longitudinal Development, and Hemispheric Asymmetries of Cortical Thickness in Infants from Birth to 2 Years of Age“, Journal of Neuroscience 35(24):9150-9162, 2015. [Gang Li, Weili Lin, John H. Gilmore, Dinggang Shen]

 498. Deep Sparse Multi-Task Learning for Feature Selection in Alzheimer’s Disease Diagnosis“, Brain Structure and Function, 2015. [Heung-Il Suk, Seong-Whan Lee, Dinggang Shen]

 499. A Robust Deep Model for Improved Classification of AD/MCI Patients“, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 19(5):1610-1616, 2015. [Feng Li, Loc Tran, Kim-Han Thung, Shuiwang J, Dinggang Shen*, and Jiang Li*] * Co-corresponding authors.

 500. MRI-based prostate volume-adjusted Prostate-Specific Antigen in the diagnosis of prostate cancer“, Journal of Magnetic Resonance Imaging 42(6):1733-1739, 2015. [Yahui Peng, Dinggang Shen, Shu Liao, Baris Turkbey, Soroush Rais-Bahrami, Bradford Wood, Ibrahim Karademir, Tatjana Antic, Ambereen Yousef, Yulei Jiang, Peter A. Pinto, Peter L. Choyke, Aytekin Oto]

 501. Construction of 4D High-definition Cortical Surface Atlases of Infants: Methods and Applications“, Medical Image Analysis 25(1):22-36, 2015. [Gang Li, Li Wang, Feng Shi, John H. Gilmore, Weili Lin, Dinggang Shen]

 502. Semi-Automatic Segmentation of Prostate in CT Images via Coupled Feature Representation and Spatial-Constrained Transductive Lasso“, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), 37(11):2286-2303, 2015. [Yinghuan Shi, Yaozong Gao, Shu Liao, Daoqiang Zhang, Yang Gao, Dinggang Shen]

 503. Online Updating of Context-aware Landmark Detectors for Prostate Localization in Daily Treatment CT Images“, Medical Physics 42(5):2594-2606, 2015. [Xiubin Dai, Yaozong Gao, Dinggang Shen]

 504. Surface vulnerability of cerebral cortex to major depressive disorder“, PLOS ONE 10(6):e0128947, 2015. [Daihui Peng*, Feng Shi, Gang Li, Drew Fralick, Ting Shen, Meihui Qiu, Jun Liu, Kaida Jiang, Dinggang Shen*, Yiru Fang] * Co-corresponding authors.

 505. Domain Transfer Learning for MCI Conversion Prediction“, IEEE Trans. on Biomedical Engineering 62(7):1805-1817, 2015. [Bo Cheng, Mingxia Liu, Daoqiang Zhang, Brent C. Munsell, Dinggang Shen]

 506. View-Centralized Multi-Atlas Classification for Alzheimer’s Disease Diagnosis“, Human Brain Mapping 36(5):1847-1865, 2015. [Mingxia Liu, Daoqiang Zhang, Dinggang Shen]

 507. Multi-Task Feature Selection via Supervised Canonical Graph Matching for Diagnosis of Autism Spectrum Disorder“, Brain Imaging and Behavior 10(1):33-40, 2016. [Liye Wang, Chong-Yaw Wee, Xiaoying Tang, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 508. Multimodal Manifold-Regularized Transfer Learning for MCI Conversion Prediction“, Brain Imaging and Behavior 9(4):913-926, 2015. [Bo Cheng, Mingxia Liu, Heung-Il Suk, Dinggang Shen*, Daoqiang Zhang*] *Co-corresponding authors.

 509. A Learning-Based CT Prostate Segmentation Method via Joint Transductive Feature Selection and Regression“, Neurocomputing 173(2):317-331, 2016. [Yinghuan Shi, Yaozong Gao, Shu Liao, Daoqiang Zhang, Yang Gao, Dinggang Shen]

 510. MRI-based Intelligence Quotient (IQ) Estimation with Sparse Learning“, PLOS ONE 10(3):e0117295, 2015. [Liye Wang, Chong-Yaw Wee, Heung-Il Suk, Xiaoying Tang, Dinggang Shen]

 511. Probabilistic Air Segmentation and Sparse Regression Estimated Pseudo CT for PET/MR Attenuation Correction“, Radiology 275(2):562-569, 2015. [Yasheng Chen, Meher Juttukonda, Yi Su, Tammie Benzinger, Brian G. Rubin, Yueh Z. Lee, Weili Lin, Dinggang Shen, David Lalush, Hongyu An]

 512. Deep Convolutional Neural Networks for Multi-Modality Isointense Infant Brain Image Segmentation“, Neuroimage 108:214-224, 2015. [Wenlu Zhang, Rongjian Li, Houtao Deng, Li Wang, Weili Lin, Shuiwang Ji, Dinggang Shen]

 513. An Efficient Radius-incorporated MKL Algorithm for Alzheimer’s Disease Prediction“, Pattern Recognition 48(7): 2141-2150, 2015. [Xinwang Liu, Luping Zhou, Lei Wang, Jian Zhang, Jianping Yin, Dinggang Shen]

 514. LINKS: Learning-based multi-source IntegratioN frameworK for Segmentation of infant brain images“, Neuroimage 108:160-172, 2015. [Li Wang, Yaozong Gao, Feng Shi, Gang Li, John H. Gilmore, Weili Lin, Dinggang Shen]

 515. Hierarchical Multi-atlas Label Fusion with Multi-scale Feature Representation and Label-specific Patch Partition“, Neuroimage 106:34-46, 2015. [Guorong Wu, Minjeong Kim, Gerard Sanroma, Qian Wang, Brent Munsell, Dinggang Shen]

 516. Predict Brain MR Image Registration via Sparse Learning of Appearance and Transformation“, Medical Image Analysis 20(1):61-75, 2015. [Qian Wang, Minjeong Kim, Yonghong Shi, Guorong Wu, Dinggang Shen]

 517. Cortical Thickness and Surface Area in Neonates at High Risk for Schizophrenia“, Brain Structure and Function 221(1):447-461, 2016. [Gang Li, Li Wang, Feng Shi, Amanda E. Lyall, Mihye Ahn, Ziwen Peng, Hongtu Zhu, Weili Lin, John H. Gilmore, Dinggang Shen]

 518. Improved Image Registration by Sparse Patch-Based Deformation Estimation“, NeuroImage 105:257-268, 2015. [Minjeong Kim, Guorong Wu, Qian Wang, Seong-Whan Lee, Dinggang Shen]

 519. Multivariate Longitudinal Shape Analysis of Human Lateral Ventricles during the First Twenty-Four Months of Life“, PLOS ONE 9(9):e108306, 2014. [Lucile Bompard, Shun Xu, Martin Styner, Beatriz Paniagua, Mihye Ahn, Ying Yuan, Valerie Jewells, Wei Gao, Dinggang Shen, Hongtu Zhu, Weili Lin]

 520. Interactive Prostate Segmentation with Adaptive Feature Selection and Manifold Regularization“, Medical Physics 41(11):111715, 2014. [Sang Hyun Park, Yaozong Gao, Yinghuan Shi, Dinggang Shen]

 521. Atomic Connectomics Signatures for Characterization and Differentiation of Mild Cognitive Impairment“, Brain Imaging and Behavior, 2014. [Jinli Ou, Li Xie, Xiang Li, Dajiang Zhu, Douglas P. Terry, A. Nicholas Puente, Rongxin Jiang, Yaowu Chen, Lihong Wang, Dinggang Shen, Jing Zhang, L. Stephen Miller, Tianming Liu]

 522. Manifold Regularized Multi-task Feature Learning for Multi-modality Disease Classification“, Human Brain Mapping 36(2):489-507, 2015. [Biao Jie, Daoqiang Zhang, Bo Cheng, Dinggang Shen]

 523. Integrative Analysis of Multi-Dimensional Imaging Genomics Data for Alzheimer’s Disease Prediction“, Frontiers in Aging Neuroscience 6(260):1-9, 2014. [Ziming Zhang, Heng Huang, Dinggang Shen]

 524. Anatomy-guided Dense Individualized and Common Connectivity-based Cortical Landmarks (A-DICCCOL)“, IEEE Transactions on Biomedical Engineering 62(4):1108-1119, 2015. [Xi Jiang, Tuo Zhang, Dajiang Zhu, Kaiming Li, Hanbo Chen, Jinglei Lv, Xintao Hu, Junwei Han, Dinggang Shen, Lei Guo, Tianming Liu]

 525. Disrupted Brain Functional Network in Internet Addiction Disorder: A Resting-State Functional Magnetic Resonance Imaging Study“, PLoS ONE 9(9):e107306, 2014. [Chong-Yaw Wee, Zhimin Zhao, Pew-Thian Yap, Guorong Wu, Feng Shi, True Price, Yasong Du, Jianrong Xu, Yan Zhou, Dinggang Shen]

 526. Supervised Discriminative Group Sparse Representation for Mild Cognitive Impairment Diagnosis“, Neuroinformatics 13(3):277-295, 2015. [Heung-Il Suk, Chong-Yaw Wee, Seong-Whan Lee, Dinggang Shen]

 527. Non-Negative Spherical Deconvolution (NNSD) for Estimation of Fiber Orientation Distribution Function in Single-/Multi-Shell Diffusion MRI“, NeuroImage 101:750-764, 2014. [Jian Cheng, Rachid Deriche, Tianzi Jiang, Dinggang Shen, Pew-Thian Yap]

 528. Large Deformation Diffeomorphic Registration of Diffusion-Weighted Imaging Data“, Medical Image Analysis 18(8):1290-1298, 2014. [Pei Zhang, Marc Niethammer, Dinggang Shen, Pew-Thian Yap]

 529. Subclass-based Multi-task Learning for Alzheimer’s Disease Diagnosis“, Frontiers in Aging Neuroscience 6(168):1-12, 2014. [Heung-Il Suk, Seong-Whan Lee,Dinggang Shen]

 530. Hierarchical Feature Representation and Multimodal Fusion with Deep Learning for AD/MCI Diagnosis“, NeuroImage 101:569-582, 2014. [Heung-Il Suk, Seong-Whan Lee, Dinggang Shen]

 531. Simultaneous and Consistent Labeling of Longitudinal Dynamic Developing Cortical Surfaces in Infants“, Medical Image Analysis 18(8):1274-1289, 2014. [Gang Li, Li Wang, Feng Shi, Weili Lin, Dinggang Shen]

 532. Spatial Distribution and Longitudinal Development of Deep Cortical Sulcal Landmarks in Infants“, Neuroimage 100:206-218, 2014. [Yu Meng, Gang Li, Weili Lin, John H Gilmore, Dinggang Shen]

 533. Deformable Segmentation of 3-D MR Prostate Images via Distributed Discriminative Dictionary and Ensemble Learning“, Medical Physics 41:072303, 2014. [Yanrong Guo, Yaozong Gao, Yeqin Shao, True Price, Aytekin Oto, Dinggang Shen]

 534. A Novel Matrix-Similarity Based Loss Function for Joint Regression and Classification in AD Diagnosis“, Neuroimage 100:91-105, 2014. [Xiaofeng Zhu, Heung-Il Suk, Dinggang Shen]

 535. Altered brain network modules induce helplessness in major depressive disorder“, Journal of Affective Disorders 168:21-29, 2014. [Daihui Peng, Feng Shi, Ting Shen, Ziwen Peng, Chen Zhang, Xiaohua Liu, Meihui Qiu, Jun Liu, Kaida Jiang, Yiru Fang, Dinggang Shen]

 536. Learning to Rank Atlases for Multiple-Atlas Segmentation“, IEEE Transactions on Medical Imaging 30(10):1939-1953, 2014. [Gerard Sanroma, Guorong Wu, Yaozong Gao, Dinggang Shen]

 537. Uncertainty Estimation in Diffusion MRI Using The Non-Local Bootstrap“, IEEE Trans. On Medical Imaging 33(8):1627-1640, 2014. [Pew-Thian Yap, Hongyu An, Yasheng Chen, Dinggang Shen]

 538. Characterization of U-shape Streamline Fibers: Methods and Applications“, Medical Image Analysis 18(5):795-807, 2014. [Tuo Zhang, Hanbo Chen, Lei Guo, Kaiming Li, Longchuan Li, Shu Zhang, Dinggang Shen, Xiaoping Hu, Tianming Liu]

 539. Multi-task Linear Programming Discriminant Analysis for the Identification of Progressive MCI Individuals“, PLOS ONE 9(5):e96458, 2014. [Guan Yu, Yufeng Liu, Kim-Han Thung, Baiguo An, Dinggang Shen]

 540. Multi-Atlas based Representations for Alzheimer’s Disease Diagnosis“, Human Brain Mapping 35(10):5052-5070, 2014. [Rui Min, Guorong Wu, Jian Cheng, Qian Wang, Dinggang Shen]

 541. Dynamic Development of Regional Cortical Thickness and Surface Area in Early Childhood“, Cerebral Cortex, 2014. [Amanda E. Lyall, Feng Shi, Xiujuan Geng, Sandra Woolson, Gang Li, Li Wang, Robert M. Hamer, Dinggang Shen and John H. Gilmore]

 542. Neonatal Atlas Construction Using Sparse Representation“, Human Brain Mapping 35(9):4663-4677, 2014. [Feng Shi, Li Wang, Guorong Wu, Gang Li, John H. Gilmore, Weili Lin, Dinggang Shen]

 543. Automated Bone Segmentation from Dental CBCT images using Patch-based Sparse Representation and Convex Optimization“, Medical Physics 41:043503, 2014. [Li Wang, Ken Chung Chen, Yaozong Gao, Feng Shi, Shu Liao, Gang Li, Steve GF Shen, Jin Yan, Philip K.M. Lee, Ben Chow, Nancy X. Liu,e, James J. Xia, Dinggang Shen]

 544. Mapping Longitudinal Development of Local Cortical Gyrification in Infants from Birth to 2 Years of Age“, Journal of Neuroscience 34(12):4228–4238, 2014. [Gang Li, Li Wang, Feng Shi, Amanda E Lyall, Weili Lin, John H Gilmore, Dinggang Shen]

 545. Sparse multivariate autoregressive modeling for Mild Cognitive Impairment Classification“, Neuroinformatics 12(3):455-469, 2014. [Yang Li, Chong-Yaw Wee, Biao Jie, Ziwen Peng, Dinggang Shen]

 546. Hierarchical Lung Field Segmentation with Joint Shape and Appearance Sparse Learning“, IEEE Trans. On Medical Imaging 33(9):1761-1780, 2014. [Yeqin Shao, Yaozong Gao, Yanrong Guo, Yonghong Shi, Xin Yang, Dinggang Shen]

 547. Neurodegenerative Disease Diagnosis using Incomplete Multi-Modality Data via Matrix Shrinkage and Completion“, Neuroimage 91:386-400, 2014. [Kim-Han Thung, Chong-Yaw Wee, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 548. Measuring the Dynamic Longitudinal Cortex Development in Infants by Reconstruction of Temporally Consistent Cortical Surfaces“, NeuroImage 90:266-279, 2014. [Gang Li, Jingxin Nie, Li Wang, Feng Shi, John H. Gilmore, Weili Lin, Dinggang Shen]

 549. Structural and Diffusion Property Alterations in Unaffected Siblings of Patients with Obsessive-Compulsive Disorder“, PLOS ONE 9(1): e85663, 2014. [Ziwen Peng, Feng Shi, Changzheng Shi, Guodong Miao, Qiong Yang, Wei Gao, Jason J. Wolff, Raymond C.K. Chan and Dinggang Shen]

 550. Identifying Informative Imaging Biomarkers via Tree Structured Sparse Learning for AD Diagnosis“, Neuroinformatics 12(3):381-394, 2014. [Manhua Liu, Daoqiang Zhang, Dinggang Shen]

 551. Predictive Models of Resting State Networks for Assessment of Altered Functional Connectivity in Mild Cognitive Impairment“, Brain Imaging and Behavior 84(4):542-557, 2014. [Xi Jiang, Dajiang Zhu, Kaiming Li, Tuo Zhang, Lihong Wang, Dinggang Shen, Lei Guo, Tianming Liu]

 552. Integration of Sparse Multi-modality Representation and Anatomical Constraint for Isointense Infant Brain MR Image Segmentation“, Neuroimage 89:152-164, 2014. [Li Wang, Feng Shi, Yaozong Gao, Gang Li, John H. Gilmore, Weili Lin, Dinggang Shen]

 553. Latent Feature Representation with Stacked Auto-Encoder for AD/MCI Diagnosis“, Brain Structure and Function 220:841-859, 2015. [Heung-Il Suk, Seong-Whan Lee, Dinggang Shen]

 554. Prostate Volumes Derived From MRI and Volume-Adjusted Serum Prostate-Specific Antigen: Correlation With Gleason Score of Prostate Cancer“, American Journal of Roentgenology 201(5): 1041-1048, 2013. [Ibrahim Karademir, Dinggang Shen, Yahui Peng, Shu Liao, Yulei Jiang, Ambereen Yousuf, Gregory Karczmar, Steffen Sammet, Shiyang Wang, Milica Medved, Tatjana Antic, Scott Eggener and Aytekin Oto]

 555. Incremental Learning with Selective Memory (ILSM): Towards Fast Prostate Localization for Image Guided Radiotherapy“, IEEE Trans. on Medical Imaging 33(2): 518-534, 2014. [Yaozong Gao, Yiqiang Zhan, Dinggang Shen]

 556. Longitudinal development of cortical-thickness, folding, and fiber-density networks in the first two years of life“, Human Brain Mapping 35(8):3726-3737, 2014. [Jingxin Nie, Gang Li, Li Wang, Feng Shi, Weili Lin, John H. Gilmore, Dinggang Shen]

 557. A Generative Probability Model of Joint Label Fusion for Multi-Atlas Based Brain Segmentation“, Medical Image Analysis 18(6):881-890, 2014. [Guorong Wu, Qian Wang, Daoqiang Zhang, Feiping Nie, Heng Huang, and Dinggang Shen]

 558. DNA Copy Number Selection Using Robust Structured Sparsity-Inducing Norms“, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics 11(1):168-181, 2014. [Vangelis Metsis, Fillia Makedon, Dinggang Shen, Heng Huang]

 559. Resolution Enhancement of Lung 4D-CT via Group-sparsity“, Medical Physics 40(12):121717, 2013. [Arnav Bhavsar, Guorong Wu, Jun Lian, Dinggang Shen

 560. Family Poverty Affects the Rate of Human Infant Brain Growth“, PLOS ONE 8(12): e80954, 2013. [Jamie L. Hanson, Nicole Hair, Dinggang Shen, Feng Shi, John H. Gilmore, Barbara L. Wolfe, Seth D. Pollak]

 561. Diffusion Tensor Image Registration Using Hybrid Connectivity and Tensor Features“, Human Brain Mapping 35(7):3529-3546, 2014. [Qian Wang, Pew-Thian Yap, Guorong Wu, Dinggang Shen]

 562. Diagnosis of Autism Spectrum Disorders Using Regional and Interregional Morphological Features“, Human Brain Mapping 35(7):3414-3430, 2014. [Chong-Yaw Wee, Li Wang, Feng Shi, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 563. Integration of Network Topological and Connectivity Properties for Neuroimaging Classification“, IEEE Transactions on Biomedical Engineering 61(2):576-589, 2014. [Biao Jie, Daoqiang Zhang, Wei Gao, Qian Wang, Chong-Yaw Wee, Dinggang Shen]

 564. Hierarchical Unbiased Graph Shrinkage (HUGS): A Novel Groupwise Registration Method for Large Data Set“, Neuroimage 84:626-638, 2014. [Shihui Ying, Guorong Wu, Qian Wang, Dinggang Shen]

 565. Fiber-Driven Resolution Enhancement of Diffusion-Weighted Images“, Neuroimage 84:939-950, 2014. [Pew-Thian Yap, Hongyu An, Yasheng Chen, Dinggang Shen]

 566. Inter-Modality Relationship Constrained Multi-modality Multi-Task Feature Selection for Alzheimer’s Disease and Mild Cognitive Impairment Identification“,Neuroimage 84:466-475, 2014. [Feng Liu, Chong-Yaw Wee, Huafu Chen, Dinggang Shen]

 567. Knowledge-Guided Robust MRI Brain Extraction for Diverse Large-Scale Neuroimaging Studies on Humans and Non-Human Primates“, PLOS ONE 9(1): e77810, 2014. [Yaping Wang, Jingxin Nie, Pew-Thian Yap, Gang Li, Feng Shi, Xiujuan Geng, Lei Guo, Dinggang Shen]

 568. Connectome-scale Assessments of Structural and Functional Connectivity in MCI“, Human Brain Mapping 35(7):2911-2923, 2014. [Dajiang Zhu, Kaiming Li, Douglas P. Terry, A. Nicholas Puente, Lihong Wang, Dinggang Shen, L. Stephen Miller, Tianming Liu]

 569. Segmentation of Neonatal Brain MR Images using Patch-Driven Level Sets“, Neuroimage 84:141-158, 2014. [Li Wang, Feng Shi, Gang Li, Yaozong Gao, Weili Lin, John H. Gilmore, Dinggang Shen]

 570. Mapping the Genetic Variation of Regional Brain Volumes as Explained by All Common SNPs from the ADNI Study“, PLOS ONE 8(8): e71723, 2013. [Christopher Bryant, Kelly S. Giovanello, Joseph H. Ibrahim, Jing Chang, Dinggang Shen, Bradley S. Peterson, and Hongtu Zhu]

 571. A Markov Random Field Groupwise Registration Framework for Face Recognition“, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 36(4):657-669, 2014. [Shu Liao, Dinggang Shen, Albert C.S. Chung]

 572. Disrupted cortical network as a vulnerability marker for obsessive-compulsive disorder“, Brain Structure and Function 219(5):1801-1812, 2014. [Ziwen Peng, Feng Shi, Changzheng Shi, Qiong Yang, Raymond C.K. Chan, Dinggang Shen]

 573. Automatic Hippocampus Segmentation of 7.0 Tesla MR Images by Combining Multiple Atlases and Auto-Context Models“, Neuroimage 83:335-345, 2013. [Minjeong Kim, Guorong Wu, Wei Li, Li Wang, Young-Don Son, Zang-Hee Cho, Dinggang Shen]

 574. Topological Graph Kernel on Multiple Thresholded Functional Connectivity Networks for MCI Classification“, Human Brain Mapping 35(7):2876-2897, 2014. [Biao Jie, Daoqiang Zhang, Chong-Yaw Wee, Dinggang Shen]

 575. Spatiotemporal Uptake Characteristics of [18]F-FDG in a Rat Middle Cerebral Artery Occlusion Model“, Stroke 44: 2292-2299, 2013. [Hong Yuan, Jonathan E. Frank, Yonglong Hong, Hongyu An, Cihat Eldeniz, Jingxin Nie, Adam Bunevicius, Dinggang Shen, and Weili Lin]

 576. 4D Segmentation of Brain MR Images with Constrained Cortical Thickness Variation“, PLOS ONE 8(7): e64207, 2013. [Li Wang, Feng Shi, Gang Li, Dinggang Shen]

 577. Resolution Enhancement of Lung 4D-CT Data Using Multi-Scale Inter-Phase Iterative Non-Local Means“, Medical Physics 40(5):051916, 2013. [Yu Zhang, Pew-Thian Yap, Guorong Wu, Qianjin Feng, Jun Lian, Wufan Chen, Dinggang Shen]

 578. Altered Modular Organization of Structural Cortical Networks in Children with Autism“, PLOS ONE 8(5): e63131, 2013. [Feng Shi, Li Wang, Ziwen Peng, Chong-Yaw Wee, and Dinggang Shen]

 579. Inferring Group-wise Consistent Multimodal Brain Networks via Multi-view Spectral Clustering“, IEEE Trans. On Medical Imaging 32(9):1576-1586, 2013. [Hanbo Chen, Kaiming Li, Dajiang Zhu, Xi Jiang, Yixuan Yuan, Peili Lv, Tuo Zhang, Lei Guo, Dinggang Shen*, Tianming Liu*] *Co-corresponding authors

 580. Development of cortical anatomical properties from early childhood to early adulthood“, Neuroimage 76:216–224, 2013. [Jingxin Nie, Gang Li, Dinggang Shen]

 581. aBEAT: A Toolbox for Consistent Analysis of Longitudinal Adult Brain MRI“, PLOS ONE 8(4): e60344, 2013. [Yakang Dai, Yaping Wang, Li Wang, Guorong Wu, Feng Shi, Dinggang Shen] (free software package available)

 582. Semi-supervised Multimodal Relevance Vector Regression Improves Cognitive Performance Estimation from Imaging and Biological Biomarkers“,Neuroinformatics 11(3):339-353, 2013. [Bo Cheng, Daoqiang Zhang, Songcan Chen, Daniel Kaufer, Dinggang Shen]

 583. Group-Constrained Sparse FMRI Connectivity Modeling for Mild Cognitive Impairment Identification“, Brain Structure and Function 219(2):641-656, 2014. [Chong-Yaw Wee, Pew-Thian Yap, Daoqiang Zhang, Lihong Wang, Dinggang Shen]

 584. Estimating the 4D Respiratory Lung Motion by Spatiotemporal Registration and Super-Resolution Image Reconstruction“, Medical Physics 40(3):031710, 2013. [Guorong Wu, Qian Wang, Jun Lian, and Dinggang Shen]

 585. More insights into early brain development through statistical analyses of eigen-structural elements of diffusion tensor imaging using multivariate adaptive regression splines“, Brain Structure and Function 219(2):551-569, 2014. [Yasheng Chen, Hongtu Zhu, Hongyu An, Diane Armao, Dinggang Shen, John H. Gilmore, Weili Lin]

 586. Multiscale Adaptive Generalized Estimating Equations for Longitudinal Neuroimaging Data“, NeuroImage 72, 91-105, 2013. [Yimei Li, John H. Gilmore, Dinggang Shen, Martin Styner, Weili Lin, Hongtu Zhu]

 587. Probabilistic MRI Brain Anatomical Atlases Based on 1,000 Chinese Subjects“, PLoS ONE 8(1): e50939, 2013. [Xing Wang, Nan Wang, ZhenTao Zuo, Rong Xue, Luo Jing, Zhuo Yan, Dinggang Shen, KunCheng Li]

 588. S-HAMMER: Hierarchical Attribute-Guided, Symmetric Diffeomorphic Registration for MR Brain Images“, Human Brain Mapping 35(3):1044-1060, 2014. [Guorong Wu, Minjeong Kim, Qian Wang, and Dinggang Shen]

 589. Improving Image-Guided Radiation Therapy of Lung Cancer by Reconstructing 4D-CT from a Single Free-Breathing 3D-CT on the Treatment Day“, Medical Physics 39(12):7694-709, 2012. [Guorong Wu, Jun Lian, Dinggang Shen]

 590. Fine-Granularity Functional Interaction Signatures for Characterization of Brain Conditions“, Neuroinformatics 11:301-317, 2013. [Xintao Hu, Dajiang Zhu, Peili Lv, Kaiming Li, Junwei Han, Lihong Wang, Dinggang Shen, Lei Guo, Tianming Liu]

 591. Hierarchical Fusion of Features and Classifier Decisions for Alzheimer’s Disease Diagnosis“, Human Brain Mapping 35:1305-1319, 2014. [Manhua Liu, Daoqiang Zhang, Dinggang Shen]

 592. Mapping Longitudinal Hemispheric Structural Asymmetries of the Human Cerebral Cortex from Birth to 2 Years of Age“, Cerebral Cortex 24:1289-1300, 2014. [Gang Li, Jingxin Nie, Li Wang, Feng Shi, Amanda E. Lyall, Weili Lin, John H. Gilmore, Dinggang Shen]

 593. Sparse Patch-Based Label Propagation for Accurate Prostate Localization in CT Images“, IEEE Trans. On Medical Imaging 32(2):419-434, 2013. [Shu Liao, Yaozong Gao, Jun Lian, and Dinggang Shen]

 594. Robust Anatomical Correspondence Detection by Hierarchical Sparse Graph Matching“, IEEE Trans. on Medical Imaging 32(2):268-277, 2013. [Yanrong Guo, Guorong Wu, Jianguo Jiang, and Dinggang Shen]

 595. Automated Segmentation of Mouse Brain Images Using Multi-Atlas Multi-ROI Deformation and Label Fusion“, Neuroinformatics 11:35–45, 2013. [Jingxin Nie, Dinggang Shen]

 596. iBEAT: A Toolbox for Infant Brain Magnetic Resonance Image Processing“, Neuroinformatics 11:211–225, 2013. [Yakang Dai, Feng Shi, Li Wang, Guorong Wu, Dinggang Shen]

 597. Prostate Segmentation by Sparse Representation based Classification“, Medical Physics 39(10):6372-6387, 2012. [Yaozong Gao, Shu Liao, and Dinggang Shen]

 598. Automated Delineation of Calcified Vessels in Mammography by Tracking with Uncertainty and Graphical Linking Techniques“, IEEE Trans. on Medical Imaging 31(11):2143-2155, 2012. [Jie-Zhi Cheng, Chung-Ming Chen, Elodia Cole, Etta D. Pisano, Dinggang Shen]

 599. 4D Multi-Modality Tissue Segmentation of Serial Infant Images“, PLoS ONE 7(9): e44596, 2012. [Li Wang, Feng Shi, Pew-Thian Yap, John H. Gilmore, Weili Lin, Dinggang Shen]

 600. Mapping Region-specific Longitudinal Cortical Surface Expansion from Birth to 2 Years Old“, Cerebral Cortex 23(11):2724-2733, 2013. [Gang Li, Jingxin Nie, Li Wang, Feng Shi, Weili Lin, John H. Gilmore, Dinggang Shen]

 601. A Statistical Framework for Inter-Group Image Registration“, Neuroinformatics, 10:367–378, 2012. [Shu Liao, Guorong Wu, Dinggang Shen] (free software package available)

 602. Spatial Transformation of DWI Data Using Non-Negative Sparse Representation“, IEEE Trans. on Medical Imaging 31(11):2035-2049, 2012. [Pew-Thian Yap,Dinggang Shen]

 603. Prediction of Alzheimer’s Disease and Mild Cognitive Impairment Using Baseline Cortical Morphological Abnormality Patterns“, Human Brain Mapping 34:3411-3425, 2013. [Chong-Yaw Wee, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 604. Diffusion Tensor Imaging Based Network Analysis Detects Alterations in Neuroconnectivity in Patients with Clinically Early Relapsing Remitting Multiple Sclerosis“, Human Brain Mapping 34:3411-3425, 2013. [Yang Li, Valerie Jewells, Minjeong Kim, Yasheng Chen, Andrew Moon, Diane Armao, Luigi Troiani, Silva Markovic-Plese, Weili Lin, Dinggang Shen]

 605. Hierarchical Patch-Based Sparse Representation – A new approach for resolution enhancement of 4D-CT lung data“, IEEE Trans. Medical Imaging 31(11):1993-2005, 2012. [Yu Zhang, Guorong Wu, Pew-Thian Yap, Qianjin Feng, Jun Lian, Wufan Chen, Dinggang Shen]

 606. LABEL: Pediatric Brain Extraction Using Learning-based Meta-algorithm“, Neuroimage 62(3):1975–1986, Sep. 2012. [Feng Shi, Li Wang, Yakang Dai, John H Gilmore, Weili Lin, Dinggang Shen]

 607. Altered Structural Connectivity in Neonates at Genetic Risk for Schizophrenia: A Combined Study Using Morphological and White Matter Networks“,Neuroimage 62(3):1622–1633, Sep. 2012. [Feng Shi, Pew-Thian Yap, Wei Gao, Weili Lin, John H Gilmore, Dinggang Shen]

 608. Resting-State Multi-Spectrum Functional Connectivity Networks for Identification of MCI Patients“, PLoS ONE 7(5): e37828, 2012. [Chong-Yaw Wee, Pew-Thian Yap, Kevin Denny, Jeffrey N. Browndyke, Guy G. Potter, Kathleen A. Welsh-Bohmer, Lihong Wang, Dinggang Shen]

 609. A Feature based Learning Framework for Accurate Prostate Localization in CT Images“, IEEE Trans. on Image Processing 21(8):3546-3559, Aug. 2012. [Shu Liao, Dinggang Shen]

 610. Machine Learning in Medical Imaging“, International Journal of Biomedical Imaging, vol. 2012, Article ID 123727, 2 pages, 2012. [Kenji Suzuki, Pingkun Yan, Fei Wang, and Dinggang Shen]

 611. DICCCOL: Dense Individualized and Common Connectivity-based Cortical Landmarks“, Cerebral Cortex 23(4):786-800, 2013. [Dajiang Zhu, Kaiming Li, Lei Guo, Xi Jiang, Tuo Zhang, Degang Zhang, Hanbo Chen, Fan Deng, Carlos Faraco, Changfeng Jin, Chong-Yaw Wee, Yixuang Yuan, Peili Lv, Yan Yin, Xiaolei Hu, Lian Duan, Xintao Hu, Junwei Han, Lihong Wang, Dinggang Shen, Lloyd Miller, Lingjiang Li, Tianming Liu]

 612. Predicting Future Clinical Changes of MCI Patients Using Longitudinal and Multimodal Biomarkers“, PLoS ONE 7(3): e33182, Mar. 2012. [Daoqiang Zhang,Dinggang Shen]

 613. The Synchronization within and Interaction between the Default and Dorsal Attention Networks in Early Infancy“, Cerebral Cortex 23(3):594-603, 2013. [Wei Gao, John H Gilmore, Dinggang Shen, Jeffery Keith Smith, Hongtu Zhu, Weili Lin]

 614. Learning Image Context for Segmentation of Prostate in CT-Guided Radiotherapy“, Physics in Medicine and Biology, 57:1283-1308, 2012. [Wei Li, Shu Liao, Qianjin Feng, Wufan Chen, Dinggang Shen]

 615. Ensemble Sparse Classification of Alzheimer’s Disease“, Neuroimage, 60(2):1106-1116, Jan. 2012. [Manhua Liu, Daoqiang Zhang, Dinggang Shen]

 616. Application of Neuroanatomical Features to Tractography Clustering“, Human Brain Mapping 34(9):2089-2102, 2013. [Qian Wang, Pew-Thian Yap, Guorong Wu, Dinggang Shen]

 617. Axonal Fiber Terminations Concentrate on Gyri“, Cerebral Cortex 22:2831-2839, 2012. [Jingxin Nie, Lei Guo, Kaiming Li, Yonghua Wang, Guojun Chen, Longchuan Li, Hanbo Chen, Fan Deng, Xi Jiang, Tuo Zhang, Ling Huang, Carlos Faraco, Degang Zhang, Cong Guo, Pew-Thian Yap, Xintao Hu, Gang Li, Jinglei Lv, Yixuan Yuan, Dajiang Zhu, Junwei Han, Dean Sabatinelli, Qun Zhao, L Stephen Miller, Bingqian Xu, Ping Shen, Simon Platt, Dinggang Shen, Xiaoping Hu, Tianming Liu]

 618. Hierarchical Alignment of Breast DCE-MR Images by Groupwise Registration and Robust Feature Matching“, Medical Physics, 39(1):353-366. [Minjeong Kim, Guorong Wu, Dinggang Shen]

 619. Consistent Reconstruction of Cortical Surfaces from Longitudinal Brain MR Images“, Neuroimage, 59(4):3805–3820, Feb. 2012. [Gang Li, Jingxin Nie, Guorong Wu, Yaping Wang, Dinggang Shen]

 620. Identification of MCI Individuals Using Structural and Functional Connectivity Networks“, Neuroimage, 59(3):2045–2056, Feb. 2012. [Chong-Yaw Wee, Pew-Thian Yap, Daoqiang Zhang, Kevin Denny, Jeffrey N Browndyke, Guy G Potter, Kathleen A Welsh-Bohmer, Lihong Wang, Dinggang Shen]

 621. Directed Graph Based Image Registration“, Computerized Medical Imaging and Graphics, 36:139–151, Mar. 2012. [Hongjun Jia, Guorong Wu, Qian Wang, Yaping Wang, Minjeong Kim, and Dinggang Shen]

 622. Multi-Modal Multi-Task Learning for Joint Prediction of Multiple Regression and Classification Variables in Alzheimer’s Disease“, Neuroimage, 59(2):895-907, Jan. 2012. [Daoqiang Zhang, Dinggang Shen]

 623. A General Fast RegistrationFramework by Learning Deformation-Appearance Correlation“, IEEE Transactions on Image Processing, 21(4):1823-1833, Apr. 2012. [Minjeong Kim, Guorong Wu, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 624. Longitudinal Development of Cortical and Subcortical Gray Matter from Birth to 2 Years“, Cerebral Cortex, 22(11):2478-2485, 2012. [John H. Gilmore, Feng Shi, Sandra Woolson, Rebecca C. Knickmeyer, Sarah J. Short, Weili Lin, Hongtu Zhu, Robert M. Hamer, Martin Styner, Dinggang Shen]

 625. A Computational Growth Model for Measuring Dynamic Cortical Development in the First Year of Life“, Cerebral Cortex, 22(10):2272-2284, 2012. [Jingxin Nie, Gang Li, Li Wang, John H. Gilmore, Weili Lin, Dinggang Shen]

 626. Iterative Multi-Atlas-Based Multi-Image Segmentation with Tree-Based Registration,” NeuroImage, 59(1):422-30, Jan. 2012. [Hongjun Jia, Pew-Thian Yap,Dinggang Shen]

 627. Temporal and Spatial Evolution of Brain Network Topology during the First Two Years of Life“, PLoS ONE 6(9): e25278, Sep. 2011. [Wei Gao, John H Gilmore, Kelly S Giovanello, Jeffery Keith Smith, Dinggang Shen, Hongtu Zhu, and Weili Lin]

 628. Longitudinally Guided Level Sets for Consistent Tissue Segmentation of Neonates“, Human Brain Mapping 34(4):956-972, 2013. [Li Wang, Feng Shi, Pew-Thian Yap, Weili Lin, John H. Gilmore, and Dinggang Shen]

 629. Learning Statistical Correlation for Fast Prostate Registration in Image-guided Radiotherapy“, Medical Physics, 38(11):5980-91, Nov. 2011. [Yonghong Shi, Shu Liao, Dinggang Shen]

 630. Development Trends of White Matter Connectivity in the First Years of Life“, PLoS ONE, vol. 6, no. 9, pp. e24678, 2011. [Pew-Thian Yap, Yong Fan, Yasheng Chen, John Gilmore, Weili Lin, Dinggang Shen]

 631. Longitudinal regression analysis of spatial–temporal growth patterns of geometrical diffusion measures in early postnatal brain development with diffusion tensor imaging“, Neuroimage, 58(4):993–1005, Oct. 2011. [Yasheng Chen, Hongyu An, Hongtu Zhu, Valerie Jewells, Diane Armao, Dinggang Shen, John H. Gilmore, and Weili Lin]

 632. A Novel Framework for Longitudinal Atlas Construction with Groupwise Registration of Subject Image Sequences“, Neuroimage, 59(2):1275-89, Jan. 2012. [Shu Liao, Hongjun Jia, Guorong Wu, and Dinggang Shen] (free software package available)

 633. Registration of Longitudinal Brain Image Sequences with Implicit Template and Spatial-Temporal Heuristics“, Neuroimage, 59(1):404-421, Jan. 2012. [Guorong Wu, Qian Wang, Dinggang Shen]

 634. Automatic Segmentation of NeonatalImages Using Convex Optimizationand Coupled Level Sets“, NeuroImage, 58:805-817, Jul. 2011. [Li Wang, Feng Shi, Weili Lin, John H. Gilmore, Dinggang Shen]

 635. Hierarchical Anatomical Brain Networks for MCI Prediction: Revisiting Volumetric Measures“, PLoS ONE, 6(7): e21935, Jul. 2011. [Luping Zhou, Yaping Wang, Yang Li, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 636. POPTRACT: Population-Based Tractography“, IEEE Trans. on Medical Imaging, 30(10):1829-1840, Oct. 2011. [Pew-Thian Yap, John H. Gilmore, Weili Lin,Dinggang Shen]

 637. Consistent Sulcal Parcellation of Longitudinal Cortical Surfaces“, NeuroImage, 57(1):76-88, Jul. 2011. [Gang Li, Dinggang Shen]

 638. SharpMean: Groupwise Registration Guided by Sharp Mean Image and Tree-based Registration“, NeuroImage, 56(4): 1968-1981, Jun. 2011. [Guorong Wu, Hongjun Jia, Qian Wang, Dinggang Shen] (free software package available)

 639. Infant Brain Atlases from Neonates to 1- and 2-year-olds“, PLoS ONE, 6(4): e18746, Apr. 2011. [Feng Shi, Pew-Thian Yap, Guorong Wu, Hongjun Jia, John H. Gilmore, WeiliLin, Dinggang Shen] (free software package available)

 640. Sex Differences in Grey Matter Atrophy Patterns Among AD and aMCI Patients: Results from ADNI“, Neuroimage, 56:890-906, 2011. [Martha Skup, Hongtu Zhu, Yaping Wang, Kelly S. Giovanello, Ja-an Lin, Dinggang Shen, Feng Shi, Wei Gao, Weili Lin, Yong Fan, Heping Zhang and The Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative]

 641. Multimodal Classification of Alzheimer’s Disease and Mild Cognitive Impairment“, Neuroimage, 55(3):856-867, Apr. 2011. [Daoqiang Zhang, Yaping Wang, Luping Zhou, Hong Yuan, Dinggang Shen]

 642. SPHERE: SPherical Harmonic Elastic REgistration of HARDI Data“, Neuroimage, 55(2):545-556, Mar. 2011. [Pew-Thian Yap, Yasheng Chen, Hongyu An, Yang Yang, John H Gilmore, Weili Lin, Dinggang Shen]

 643. Discriminant analysis of longitudinal cortical thickness changes in Alzheimer’s disease using dynamic and network features“, Neurobiology of Aging,33:427.e15– 427.e30, 2011. [Yang Li, Yaping Wang, Guorong Wu, Feng Shi, Luping Zhou, Weili Lin, Dinggang Shen]

 644. Multiscale Adaptive Regression Models for Neuroimaging Data“, Journal of the Royal Statistical Society. Series B, Statistical methodology, vol. 73, pp. 559-578, Sep. 2011. [Yimei Li, Hongtu Zhu, Dinggang Shen, Weili Lin, John H. Gilmoreand Joseph G. Ibrahim]

 645. Feature-based Groupwise Registration by Hierarchical Anatomical Correspondence Detection“, Human Brain Mapping, 33(2):253–271, Feb. 2012. [Guorong Wu, Qian Wang, Hongjun Jia, Dinggang Shen] (free software package available)

 646. Enriched White Matter Connectivity Networks for Accurate Identification of MCI Patients“, NeuroImage, 54(3):1812-1822, Feb. 2011. [Chong-Yaw Wee, Pew-Thian Yap, Wenbin Li, Kevin Denny, Jeffrey N. Browndyke, Guy G. Potter, Kathleen A. Welsh-Bohmer, Lihong Wang, Dinggang Shen]

 647. Intermediate Templates Guided Groupwise Registration of Diffusion Tensor Images“, NeuroImage, 54:928-939, 2011. [Hongjun Jia, Pew-Thian Yap, Guorong Wu, Qian Wang, Dinggang Shen]

 648. Brain Anatomical Networks in Early Human Brain Development“, Neuroimage, 54(3): 1862-1871, Feb. 2011. [Yong Fan, Feng Shi, Jeffrey Keith Smith, Weili Lin, John H. Gilmore, and Dinggang Shen]

 649. CENTS: Cortical Enhanced Neonatal Tissue Segmentation“, Human Brain Mapping, 32:382–396, Mar. 2011. [Feng Shi, Dinggang Shen, Pew-Thian Yap, Yong Fan, Jie-Zhi Cheng, Hongyu An, Lawrence L. Wald, Guido Gerig, John H. Gilmore, and Weili Lin]

 650. Cerebral Blood Volume in Alzheimer’s Disease and Correlation with Tissue Structural Integrity“, Neurobiology of Aging, 31(12):2038-2046, December 2010. [Jinsoo Uh, Kelly Lewis-Amezcua, Kristin Martin-Cook, Myron Weiner, Ramon Diaz-Arrastia, Michael Devous, Sr., Dinggang Shen, Hanzhang Lu]

 651. Human Brain Connectomics:Networks, Techniques, and Applications“, IEEE Signal Processing Magazine, 27(4), 131-134, July 2010. [Pew-Thian Yap, Guorong Wu, Dinggang Shen]

 652. Segmenting CT prostate images using population and patient-specific statistics for radiotherapy“, Medical Physics, 37(8), 4121-4132, Aug. 2010. [Qianjin Feng, Mark Foskey, Wufan Chen, Dinggang Shen]

 653. Tissue Probability Map Constrained 4-D Clustering Algorithm for Increased Accuracy and Robustness in Serial MR Brain Image Segmentation“,International Journal of Computational Intelligence and Healthcare Informatics, 3(3):286-298, 2011. [Zhong Xue, Dinggang Shen, Hai Li, and Stephen Wong]

 654. ABSORB: Atlas Building by Self-Organized Registration and Bundling“, NeuroImage, 51(3):1057-1070, Mar. 2010. [Hongjun Jia, Guorong Wu, Qian Wang,Dinggang Shen] (free software package available)

 655. Construction of Multi-Region-Multi-Reference Atlases for Neonatal Brain MRI Segmentation“, NeuroImage, 51(2):684-693, Jun 2010. [Feng Shi, Pew-Thian Yap, Yong Fan, John H Gilmore, Weili Lin, Dinggang Shen]

 656. Attribute Vector Guided Groupwise Registration“, NeuroImage, 50(4):1485-1496, May 2010. [Qian Wang, Guorong Wu, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]

 657. F-TIMER: Fast Tensor Image Morphing for Elastic Registration“, IEEE Trans. on Medical Imaging, vol. 29, pp. 1192-1203, 2010. [Pew-Thian Yap, Guorong Wu, Hongtu Zhu, Weili Lin, Dinggang Shen]

 658. TPS-HAMMER: Improving HAMMER Registration Algorithm by Soft Correspondence Matching and Thin-Plate Splines Based Deformation Interpolation“,NeuroImage, 49(3):2225-2233, Feb 2010. [Guorong Wu, Pew-Thian Yap, Minjeong Kim, Dinggang Shen] (free software package available)

 659. Neonatal brain image segmentation in longitudinal MRI studies“, Neuroimage, 49(1):391-400, Jan 2010. [Feng Shi, Yong Fan, Songyuan Tang, John H. Gilmore, Weili Lin, Dinggang Shen]

 660. Groupwise Registration Based on Hierarchical Image Clustering and Atlas Synthesis“, Human Brain Mapping, 31(8):1128-1140, Jan. 2010. [Qian Wang, Liya Chen, Pew-Thian Yap, Guorong Wu, Dinggang Shen]

 661. STEP: Spatiotemporal enhancement pattern for MR-based breast tumor diagnosis“, Medical Physics, 36(7): 3192-3204, July 2009. [Yuanjie Zheng, Sarah Englander, Sajjad Baloch, Evangelia I. Zacharaki, Yong Fan, Mitchell D. Schnall, Dinggang Shen]

 662. Sampling the spatial patterns of cancer: Optimized biopsy procedures for estimating prostate cancer volume and Gleason Score“, Medical Image Analysis, (13)4: 609-620, August 2009. [Yangming Ou, Dinggang Shen, Jianchao Zeng, Leon Sun, Judd Moul, Christos Davatzikos]

 663. Estimating Myocardial Motion by 4D Image Warping“, Pattern Recognition, 42(11): 2514-2526, November 2009. [Hari Sundar, Harold Litt, Dinggang Shen

 664. TIMER: Tensor Image Morphing for Elastic Registration“, Neuroimage, 47(2):549-63, Aug 15 2009. [Pew-Thian Yap, Guorong Wu, Hongtu Zhu, Weili Lin,Dinggang Shen]

 665. White matter abnormalities revealed by diffusion tensor imaging in non-demented and demented HIV+ patients“, Neuroimage, 47(4): 1154-1162, October 1 2009. [Yasheng Chen, Hongyu An, Hongtu Zhu, Taylor Stone, J. Keith Smith, Colin Hall, Elizabeth Bullitt, Dinggang Shen, Weili Lin]

 666. Emergence of the brain’s default network: Evidence from two-week-old to 2-year-old healthy pediatric subjects“, PNAS, 106(16): 6790-6795, April 2009. [Wei Gao, Hongtu Zhu, Kelly S. Giovanello, J Keith Smith, Dinggang Shen, John H Gilmore, Weili Lin]

 667. Longitudinal pattern of regional brain volume change differentiates normal aging from MCI“, Neurology, 72: 1906-1913, June 2009. [Ira Driscoll, Christos Davatzikos, Yang An, Xiaoying Wu, Dinggang Shen, Michael Kraut, Susan M Resnick]

 668. RABBIT: Rapid Alignment of Brains by Building Intermediate Templates“, Neuroimage, 47(4):1277-87, Oct 1 2009. [Songyuan Tang, Yong Fan, Dinggang Shen]

 669. Non-diffeomorphic registration of brain tumor images by simulating tissue loss and tumor growth“, Neuroimage, 46: 762-774, 2009. [Evangelia Zacharaki, Cosmina Hogea, Dinggang Shen, George Biros, Christos Davatzikos]

 670. MRI and PET dual detection for serial assessment of embryonic stem cells grafted in normal and infarcted myocardium“, Radiology, 250(3): 821-829, March 2009. [Hui Qiao, Hualei Zhang, Yuanjie Zheng, Datta E. Ponde, Dinggang Shen, Fabao Gao, Ashley Bakken, Alexander Schmitz, Hank F Kung, Victor A. Ferrari, and Rong Zhou]

 671. Fast Image Registration by Hierarchical Soft Correspondence Detection“, Pattern Recognition, 42: 954-961, May 2009. [Dinggang Shen]

 672. A New Statistically-Constrained Deformable Registration Framework for MR Brain Images“, International Journal of Medical Engineering and Informatics, 1(3): 357:367, 2009. [Zhong Xue, Dinggang Shen]

 673. Computer-Assisted Segmentation of White Matter Lesions in 3D MR images, Using Pattern Recognition“, Academic Radiology, 15(3):300-313, March 2008. [Zhiqiang Lao, Dinggang Shen, Dengfeng Liu, Abbas F Jawad, Elias R Melhem, Lenore J Launer, Nick R Bryan, Christos Davatzikos]

 674. ORBIT: A Multiresolution Framework for Deformable Registration of Brain Tumor Images“, IEEE Trans. on Medical Imaging, 27(8):1003-1017, Aug. 2008. [Evangelia I. Zacharaki, Dinggang Shen, Seung-Koo Lee and Christos Davatzikos]

 675. Segmenting Lung Fields in Serial Chest Radiographs Using Both Population-based and Patient-specific Shape Statistics“, IEEE Trans. on Medical Imaging, 27(4):481~494, 2008. [Yonghong Shi, Feihu Qi, Zhong Xue, Liya Chen, Kyoko Ito, Hidenori Matsuo, Dinggang Shen]

 676. Detection of Prodromal Alzheimer’s Disease via Pattern Classification of MRI“, Neurobiology of Aging, 29(4):514-523, April 2008. [C. Davatzikos, Y. Fan, X. Wu, D. Shen, S.M. Resnick]

 677. Multimodality Image Registration by Maximization of Quantitative-Qualitative Measure of Mutual Information“, Pattern Recognition, 41(1), 285-298, 2008. [Hongxia Luan, Feihu Qi, Zhong Xue, Liya Chen, Dinggang Shen]

 678. Registering Histological and MR Images of Prostate for Image-based Cancer Detection“, Academic Radiology, 14(11):1367-1381, November 2007. [Yiqiang Zhan, Yangming Ou, Michael Feldman, John Tomaszeweski, Christos Davatzikos, Dinggang Shen]

 679. Multivariate examination of brain abnormality using both structural and functional MRI“, Neuroimage, 36:1189–1199, 2007. [Yong Fan, Hengyi Rao, Hallam Hurt, Joan Giannetta, Marc Korczykowski, David Shera, Brian B. Avants, James. C. Gee, Jiongjiong Wang, and Dinggang Shen]

 680. Unaffected Family Members and Schizophrenia Patients Share Brain Structure Patterns: a High-Dimensional Pattern Classification Study Biological Psychiatry“, Biological Psychiatry, 63: 118-124, 2008. [Yong Fan, Raquel E. Gur, Ruben C. Gur, Dinggang Shen, Monica E. Calkins, Christos Davatzikos]

 681. Targeted Prostate Biopsy Using Statistical Image Analysis“, IEEE Trans. on Medical Imaging, 26(6):779-788, June 2007. [Y. Zhan, D. Shen, J. Zeng, L. Sun, G. Fichtinger, J. Moul, C. Davatzikos]

 682. COMPARE:Classification Of Morphological Patterns using Adaptive Regional Elements“, IEEE Trans. on Medical Imaging, 26(1): 95-105, January 2007. [Yong Fan, Dinggang Shen, Ruben C. Gur, Raquel E. Gur, and Christos Davatzikos]

 683. Coregistration of MR and SPECT Images for Non-invasive Localization of Stem Cells Grafted in the Infarcted Rat Myocardium“, Molecular Imaging & Biology, 9(1):24-31, Jan-Feb, 2007. [Dinggang Shen, Dengfeng Liu, Zixiong Cao, Paul D. Acton, Rong Zhou]

 684. Image Registration by Local Histogram Matching“, Pattern Recognition, 40:1161-1172, 2007. [Dinggang Shen]

 685. Simulating Deformations of MR Brain Images for Evaluation of Registration Algorithms“, Neuroimage, 33:855-866, 2006. [Zhong Xue, Dinggang Shen, Bilge Karacali, Joshua Stern, David Rottenberg, Christos Davatzikos]

 686. Learning-Based Deformable Registration of MR Brain Images“, IEEE Trans. Medical Imaging, 25(9):1145-1157, Sept. 2006. [Guorong Wu, Feihu Qi, Dinggang Shen]

 687. Statistical Representation of High-Dimensional Deformation Fields with Application to Statistically-Constrained 3D Warping“, Medical Image Analysis, 10:740-751, 2006. [Zhong Xue, Dinggang Shen, Christos Davatzikos]

 688. Deformable registration of brain tumor images via a statistical model of tumor-induced deformation“, Medical Image Analysis, 10:752-763, 2006. [Ashraf Mohamed, Evangelia Zacharaki, Dinggang Shen, Christos Davatzikos]

 689. Puberty-related influences on brain development“, Molecular and Cellular Endocrinology, Volumes 254-255, Pages 154-162, 25 July 2006. [Jay N. Giedd, Liv S. Clasen, Rhoshel Lenroot, Dede Greenstein, Gregory L. Wallace, Sarah Ordaz, Elizabeth A. Molloy, Jonathan D. Blumenthal, Julia W. Tossell, Catherine Stayer, Carole A. Samango-Sprouse, Dinggang Shen, Christos Davatzikos, Deborah Merke and George P. Chrousos]

 690. Past adult lead exposure is linked to neurodegeneration measured by brain MRI“, Neurology, 66:1476-1484, 2006. [Walter F. Stewart, Brian S. Schwartz, Christos Davatzikos, Dinggang Shen, Dengfeng Liu, Xiaoying Wu, Andrew C. Todd, Weiping Shi, Susan Bassett, David Youssem]

 691. Deformable Segmentation of 3-D Ultrasound Prostate Images Using Statistical Texture Matching Method“, IEEE Trans. on Medical Imaging, 25(3):256-272, March 2006. [Yiqiang Zhan, Dinggang Shen]

 692. CLASSIC:Consistent Longitudinal Alignment and Segmentation for Serial Image Computing“, NeuroImage, 30:388-399, 2006. [Zhong Xue, Dinggang Shen, Christos Davatzikos]

 693. An Adaptive Error Penalization Method for Training an Efficient and Generalized SVM“, Pattern Recognition, (39):342-350, 2006. [Yiqiang Zhan, Dinggang Shen]

 694. Classifying spatial patterns of brain activity with machine learning methods: application to lie detection“, Neuroimage, 28:663-668, 2005. [C. Davatzikos, K. Ruparel, Y. Fan, D. Shen, M. Acharyya, J. Loughead, R.C. Gur, and D. Langleben]

 695. Whole-brain morphometric study of schizophrenia reveals a spatially complex set of focal abnormalities“, Archives of General Psychiatry, 62:1218-1227, Nov 2005. [Christos Davatzikos, Dinggang Shen, Ruben C. Gur, Xiaoyng Wu, Dengfeng Liu, Yong Fan, Paul Hughett, Bruce I. Turetsky, Raquel E. Gur]

 696. Spatio-temporal maturation patterns of murine brain quantified via diffusion tensor MRI and deformation-based morphometry“, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 102(19):6978–6983, May 10, 2005. [Ragini Verma, Susumu Mori, Dinggang Shen, Paul Yarowsky, Jiangyang Zhang, Christos Davatzikos]

 697. Design Efficient Support Vector Machine for Fast Classification“, Pattern Recognition, 38:157-161, 2005. [Yiqiang Zhan, Dinggang Shen]

 698. Automated Morphometric Study of Brain Variation in XXY Males“, Neuroimage, 23(2):648-653, Oct 2004. [Dinggang Shen, Dengfeng Liu, Hong Liu, Liv Clasen, Jay Giedd, Christos Davatzikos]

 699. Determining Correspondence in 3D MR Brain Images Using Attribute Vectors as Morphological Signatures of Voxels“, IEEE Trans. on Medical Imaging, 23(10): 1276-1291, Oct 2004. [Zhong Xue, Dinggang Shen and Christos Davatzikos]

 700. Deformable Registration of Cortical Structures via Hybrid Volumetric and Surface Warping“, NeuroImage, 22:1790-1801, 2004. [Tianming Liu, Dinggang Shen, Christos Davatzikos]

 701. Measuring Temporal Morphological Changes Robustly in Brain MR Images Via 4-Dimensional Template Warping“, NeuroImage,21:1508-1517, April 2004. [Dinggang Shen, Christos Davatzikos]

 702. Optimization of Biopsy Strategy by A Statistical Atlas of Prostate Cancer Distribution“, Medical Image Analysis, 8(2): 139-150, 2004. [Dinggang Shen, Zhiqiang Lao, Jianchao Zeng, Wei Zhang, Isabel A. Sesterhenn, Leon Sun, Judd W. Moul, Edward H. Herskovits, Gabor Fichtinger, Christos Davatzikos]

 703. Lane detection and tracking using B-snake“, Image and Vision Computing, 22(4):269-280, April 2004. [Yue Wang, Eam Khwang Teoh, and Dinggang Shen] (The Most Cited Paper Award for the journal Image and Vision Computing (selected from all journal articles published between the years 2004-2007)

 704. Morphological classification of brains via high-dimensional shape transformations and machine learning methods“, NeuroImage, Vol 21(1), pp 46-57, 2004. [Zhiqiang Lao, Dinggang Shen, Zhong Xue, Bilge Karacali, Susan M. Resnick, and Christos Davatzikos]

 705. Spatial Normalization of Diffusion Tensor Fields“, Magnetic Resonance in Medicine, 50 (1): 175-182 JUL 2003. [Dongrong XU, Susumu Mori, Dinggang Shen, Peter C. M. van Zijl, Christos Davatzikos]

 706. Segmentation of Prostate Boundaries from Ultrasound Images Using Statistical Shape Model“, IEEE Trans. on Medical Imaging, 22(4):539-551, April 2003. [Dinggang Shen, Yiqiang Zhan, Christos Davatzikos] (final version)

 707. Hierarchical Active Shape Models, Using the Wavelet Transform“, IEEE Trans. on Medical Imaging, 22(3):414-423, March 2003. [Christos Davatzikos, Xiaodong Tao, Dinggang Shen]

 708. Very High Resolution Morphometry Using Mass-Preserving Deformations and HAMMER Elastic Registration“, NeuroImage, 18(1): 28-41, Jan 2003. [Dinggang Shen, Christos Davatzikos] (Used for this issue’s cover)

 709. HAMMER:Hierarchical Attribute Matching Mechanism for Elastic Registration“, IEEE Trans. on Medical Imaging, 21(11):1421-1439, Nov 2002. [Dinggang Shen, Christos Davatzikos](Best Paper Award, from MMBIA 2001) (2006 Best Paper Award, from IEEE Signal Processing Society 2007) (source code),(standalone software package)

 710. Spatial Normalization of Spine MR Images, for Statistical Correlation of Lesions with Clinical Symptoms“, Radiology, 224(3):919-926, Sept 2002. [Christos Davatzikos, Dengfeng Liu, Dinggang Shen, Edward H. Herskovits]

 711. Measuring Size and Shape of the Hippocampus in MR Images Using a Deformable Shape Model“, NeuroImage, 15(2): 422-434, Feb 2002. [Dinggang Shen, Scott Moffat, Susan M. Resnick, and Christos Davatzikos]

 712. A constrain relationship for reflectional symmetry and rotational symmetry“, SPIE Journal of Electronic Imaging, 10(4): 998-1002, Oct. 2001. [Dinggang Shen, Horace H. S. Ip, and Eam Khwang Teoh] (Proofreading version)

 713. A Framework for Predictive Modeling of Anatomical Deformations“, IEEE Trans. on Medical Imaging, 20(8):836-843, Aug. 2001. [C. Davatzikos, Dinggang Shen, Ashraf Mohamed, and Stelios K. Kyriacou]

 714. Robust detection of skewed symmetries by combining local and semi-local affine invariants“, Pattern Recognition, 34(7):1417-1428, 2001. [Dinggang Shen, Horace H. S. Ip, and Eam Khwang Teoh]

 715. An efficient fuzzy algorithm for aligning shapes under affine transformations“, Pattern Recognition, 34(6):1171-1180, June 2001. [Zhong Xue, Dinggang Shen, and Eam Khwang Teoh]

 716. An energy of asymmetry for accurate detection of global reflection axes“, Image and Vision Computing, Volume 19, Issue 5, pp.283-297, April 2001. [Dinggang Shen, Horace H. S. Ip, and Eam Khwang Teoh]

 717. An adaptive-focus statistical shape model for segmentation and shape modeling of 3D brain structures“, IEEE Trans. on Medical Imaging, 20(4):257-270, April 2001. [Dinggang Shen, Edward H. Herskovits, C. Davatzikos] (Demo)

 718. Affine invariant detection of perceptually parallel 3D planar curves“, Pattern Recognition, 33(11):1909-1918, Nov. 2000.[Dinggang Shen, Horace H. S. Ip, and Eam Khwang Teoh]

 719. An adaptive-focus deformable model using statistical and geometric information“, IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), 22(8):906-913, August 2000. [Dinggang Shen, C. Davatzikos]

 720. Lane detection using spline model“, Pattern Recognition Letters, 21(8): 677-689, July 2000. [Yue Wang, Dinggang Shen, and Eam Khwang Teoh]

 721. Symmetry detection by generalized complex (GC) moments: a close-form solution“, IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), 21(5):466-476, May 1999. [Dinggang Shen, Horace H. S. Ip, Kent K T Cheung, and Eam Khwang Teoh]

 722. Affine invariant image retrieval by correspondence matching of shapes“, Image and Vision Computing, 17(7): 489-499, May, 1999.[Dinggang Shen, Wai-him Wong and Horace H S Ip]

 723. Discriminative wavelet shape descriptors for invariant recognition of 2-D patterns“, Pattern Recognition, 32(2):151-165, Feb. 1999. [Dinggang Shen and Horace H S Ip]

 724. MRF regularizaton models for adaptive segmentation of non-uniform images“, IEE Proceedings on Vision, Image and Signal Processing, Vol. 145, Issue 5, pp.322-332, October 1998. [Dinggang Shen and Horace H S Ip]

 725. An affine-invariant active contour model (AI-snake) for model-based segmentation“, Image and Vision Computing 16(2):135-146, 1998. [Horace H S Ip and Dinggang Shen]

 726. Generalized affine invariant image normalization“, IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), 19(5):431-440, May 1997. [Dinggang Shen and Horace H S Ip]

 727. A Hopfield neural network for adaptive image segmentation: an active surface paradigm“, Pattern Recognition Letters, 18:37-48, 1997. [Dinggang Shen and Horace H S Ip]

 728. Optimal axes for defining the orientations of shapes“, IEE Electronic Letters, 32(20), 1873-1874, Sept. 1996. [Dinggang Shen and Horace H S Ip]

 729. Edge orientation based active contour algorithm“, Journal of Infrared and Millimeter Waves, 16(1):45-50, 1997. [Dinggang Shen and Feihu Qi]

 730. “Real-time image recognition system”, High Technology Letters, v6 n7, p. 37-40, Jul 1996. [Dinggang Shen, Qi Feihu and Li Yanbing]