The hierarchical learning of inter-task relevance for prostate segmentation has been accepted by IEEE TMI.

“HF-UNet: Learning Hierarchically Inter-Task Relevance in Multi-Task U-Net for Accurate Prostate Segmentation in CT images”, IEEE Transactions on Medical Imaging, 2021. [Kelei He, Chunfeng Lian, Bing Zhang, Xin Zhang, Xiaohuan Cao, Dong Nie, Yang Gao, Junfeng Zhang, Dinggang Shen]