Two works about ultrasound neonatal hip bone segmentation and unsupervised domain adaptation are accepted by TMI.

1."NHBS-Net: A Feature Fusion Attention Network for Ultrasound Neonatal Hip Bone Segmentation", IEEE Trans. on Medical Imaging, 2021. [Ruhan Liu, Mengyao Liu, Bin Sheng, Huating Li, Ping Li, Haitao Song, Ping Zhang, Lixin Jiang, Dinggang Shen]

2. "Structure-Driven Unsupervised Domain Adaptation for Cross-Modality Cardiac Segmentation", IEEE Trans. on Medical Imaging, 2021. [Zhiming Cui, Changjian Li, Zhixu Du, Nenglun Chen, Runnan Chen, Lei Yang, Dinggang Shen*, Wenping Wang*]  * Co-corresponding authors