15 papers accepted by MICCAI 2021 (main conference)

 1. "VertNet: Accurate Vertebra Localization and Identification Network from CT Images", MICCAI 2021, Strasbourg, France, Sep. 27-Oct. 1, 2021. [Zhiming Cui, Changjian Li, Lei Yang, Chunfeng Lian, Feng Shi, Wenping Wang, Dijia Wu, Dinggang Shen]

 2. "Confidence-aware Cascaded Network for Fetal Brain Segmentation on MR Images", MICCAI 2021, Strasbourg, France, Sep. 27-Oct. 1, 2021. [Xukun Zhang, Zhiming Cui, Jie Wei, Jingjiao Lou, Changan Chen, Wenxin Hu, He Zhang, Tao Zhou, Feng Shi, Dinggang Shen]

 3. "Building Dynamic Hierarchical Brain Networks and Capturing Transient Meta-states for Early Mild Cognitive Impairment Diagnosis", MICCAI 2021, Strasbourg, France, Sep. 27-Oct. 1, 2021. [Mianxin Liu, Han Zhang, Feng Shi, Dingang Shen]

 4. "Consistent Segmentation of Longitudinal Brain MR Images with Spatio-Temporal Constrained Networks", MICCAI 2021, Strasbourg, France, Sep. 27-Oct. 1, 2021. [Jie Wei, Feng Shi, Zhiming Cui, Yongsheng Pan, Yong Xia, and Dinggang Shen]

 5. "Motion Correction for Liver DCE-MRI with Time-Intensity Curve Constraint", MICCAI 2021, Strasbourg, France, Sep. 27-Oct. 1, 2021. [Yuhang Sun, Dongming Wei, Zhiming Cui, Yujia Zhou, Caiwen Jiang, Jiameng Liu, Qianjin Feng, Dinggang Shen]

 6. "Multimodal MRI Acceleration via Deep Cascading Networks with Peer-layer-wise Dense Connections", MICCAI 2021, Strasbourg, France, Sep. 27-Oct. 1, 2021. [Xiaoxin Li, Zhijie Chen, Xinjie Lou, Junwei Yang, Yong Chen, Dinggang Shen]

 7. "Predicting Symptoms from Multiphasic MRI via Multi-Instance Attention Learning for Hepatocellular Carcinoma Grading", MICCAI 2021, Strasbourg, France, Sep. 27-Oct. 1, 2021. [Zelin Qiu, Yongsheng Pan, Jie Wei, Dijia Wu, Yong Xia, Dinggang Shen]

 8. "Self-adversarial Learning for Detection of Clustered Microcalcifications in Mammograms", MICCAI 2021, Strasbourg, France, Sep. 27-Oct. 1, 2021. [Xi Ouyang, Jifei Che, Qitian Chen, Zheren Li, Yiqiang Zhan, Zhong Xue, Qian Wang, Jie-Zhi Cheng, Dinggang Shen]

 9. "Two-stage self-supervised cycle-consistency network for reconstruction of thin-slice MR images", MICCAI 2021, Strasbourg, France, Sep. 27-Oct. 1, 2021. [Zhiyang Lu, Zheng Li, Jun Wang, Jun Shi, Dinggang Shen]

 10. "Contrastive Learning Based Stain Normalization Across Multiple Tumor Histopathology", MICCAI 2021, Strasbourg, France, Sep. 27-Oct. 1, 2021. [Jing Ke, Yiqing Shen, Xiaoyao Liang, Dinggang Shen]

 11. "CA^{2.5}-Net Nuclei Segmentation Framework with a Microscopy Cell Benchmark Collection", MICCAI 2021, Strasbourg, France, Sep. 27-Oct. 1, 2021. [Jinghan Huang, Yiqing Shen, Dinggang Shen, Jing Ke]

 12. "Collaborative Image Synthesis and Disease Diagnosis for Classification of Neurodegenerative Disorders with Incomplete Multi-modal Neuroimages", MICCAI 2021, Strasbourg, France, Sep. 27-Oct. 1, 2021. [Yongsheng Pan, Yuanyuan Chen, Dinggang Shen, Yong Xia]

 13. "Domain Generalization for Mammography Detection via Multi-style and Multi-view Contrastive Learning", MICCAI 2021, Strasbourg, France, Sep. 27-Oct. 1, 2021. [Zheren Li, Zhiming Cui, Sheng Wang, Yuji Qi, Xi Ouyang, Yuezhi Yang, Zhong Xue, Dinggang Shen, Jie-Zhi Cheng]

 14. "3D Transformer-GAN for High-quality PET Reconstruction", MICCAI 2021, Strasbourg, France, Sep. 27-Oct. 1, 2021. [Yanmei Luo, Yan Wang, chen zu, Bo Zhan, Xi Wu, Jiliu Zhou, Dinggang Shen, Luping Zhou]

 15. "A Self-Supervised Deep Framework for Reference Bony Shape Estimation in Orthognathic Surgical Planning", MICCAI 2021, Strasbourg, France, Sep. 27-Oct. 1, 2021. [Deqiang Xiao, Hannah Deng, Tianshu Kuang, Lei Ma, Qin Liu, Xu Chen, Chunfeng Lian, Yankun Lang, Daeseung Kim, Jaime Gateno, Steve Guofang Shen, Dinggang Shen, Pew-Thian Yap, James J. Xia]